2013. március 23., szombat

Magyarság jövője 3. rész
A Magyarság jövője
3. rész

Ahhoz, hogy a Magyarság jövőjét a szellemi világ oldaláról is megvilágíthassam vissza kell nyúlni röviden ismét a kezdetekhez, az I. Teremtéshez, és bukáshoz, valamit a javító programhoz, vagyis a Teremtő segítő munkájához, a II. Teremtéshez és bukáshoz.

A 2. részben szó volt róla, hogy az I. Teremtés során az Első Teremtett Nagyszellemek 1/3 része elbukott, mert nem jól alkalmazta a Teremtő által adott Szabad Akaratot. A Teremtő nem mentette meg őket, hanem a saját döntéseik következményét kellett megtapasztalniuk…. anyagba sűrűsödtek. Ez az Ősanyag.

Az Anyag nem képes közvetlenül felvenni-hasznosítani a Teremtő szeretet energiáját, mert megszakadt a vele való kapcsolata, és önmaga „gondolati és cselekvési mintájába” bezáródott.
Ez a bezárt állapot nem végleges, hanem átjárható, ha van valamilyen közvetítő módszer, és szervezet.

Ezt a folyamatot Krizantén a II. Teremtés és bukás történetében világította meg:
/ami részletesen elolvasható a honlapon, de röviden itt is le kell írnom/

A közvetítés érdekében a Teremtő létbe hívta az EMBER-SZELLEMEKET,
akik képesek fogadni a Teremtő szeretet energiáját, és azt alacsonyabb rezgésűre alakítják át, letranszformálják, és átadják az Anyagba sűrűsödött bukott szellemiségeknek.
Ehhez a feladathoz szükség volt a szellemi lét-tér mellett egy Új Anyagi Lét-térre is.
Ez lett a Föld. 

A Emberszellemek a kozmikus porból létrehozták a FÖLDET a Teremtő által meghatározott módon, a tőle folyamatosan áradó szeretet energiával.
És közreműködtek az EMBER teremtésében és fejlődésében.

A FÖLD és a földön létrehozott EMBER  - szellemi párosként – folyamatos energia cserével gondoskodnak arról, hogy a Teremtő akarata beteljesüljön:
A bukott szellemiségek visszatérhessenek a szellemi valóságba, ha erre vágy- gondolat- cselekedet ébred bennük. 

A Ember olyan lény, amely 1/3 részében anyagi, és 2/3 részében szellemi lény. Tehát nem kell a Teremtő szeretetét letraszformálnia, mert önmaga is anyagi, és a szellemi erőt is - a Szeretetet - önmagából sugározhatja ki.
/Tűzvirág megfogalmazásában az Ember:
többlet szeretet energiát termelő bió- elektro-mágneses kézi készülék a Teremtő tenyerében./

Az Emberszellemek 1/3 része nem tudott ellenállni a Luciferi kísértésnek, és a sietség és a nagyravágyás miatt elbukott.

Az Emberszellemek a bukásuk során „szétestek” ahogyan az Első Teremtett Nagyszellemek is, és porrá lettek. Vagyis „atomjaikra” – legkisebb önálló egységekre – hullottak szét. Bele sűrűsödtek a Földbe…..

Tudjuk,hogy a szellemi és az anyagi világ legkisebb építőköve azonos szerkezetű.

Az atom a fizikai világ,- a LÉLEK a szellemi világ alapegység:

Forog, ezért mágneses –
Rezeg, ezért elektromos – és
Intelligens,….. vagyis a Teremtő egy szikráját tartalmazza.
Ismeri a saját működésének,- és az összetartozás,- visszatérés programját.
/tudjuk, hogy egy férfi,- és egy női Lélek   a duálpár – alkotja a SZELLEM egységet. Mint a cukorborsóban a két félborsó. Erről és az egész folyamatról részletesen lehet olvasni a honlapon./

Ez a folyamat a Világegyetem keletkezését követő kezdeti időszakban játszódott le. Amelynek során a FÖLD volt a kiinduló pont.

Ki kell térnem arra a kérdésre is, hogy a „tudomány” és a Szellemi Valóság információ között miért ilyen óriási a

Világegyetem keletkezésével kapcsolatos
információk közötti különbség.

Krizantén elmondta:

Az Ember fejlődése – az anyagba sűrűsödött szellemiségek visszatérése –
több száz milliárd év óta folyamatosan történik

24 ezer éves Ciklusokban.

Ezekben 4 db 6 ezer éves Civilizáció van tervezve,…. de láthatjuk, hogy ennél jóval tagoltabb a mi Ciklusunk is.
A Ciklus végén mindig „számvetés, mérleg” készül, és felemelkedik, vagy bukik az adott Ciklus épp ott élő Emberisége….Mi most a felemelkedést választottuk….

A Ciklus közben minden Civilizáció önállóan is bukhat, vagy felemelkedhet….lásd a Történelemben leírtakat….

A Világmindenség úgy jött létre, ahogyan azt a Krizantén lediktálta, és a folyamatos Változás olyan mint az ember ki,- és belégzése.
Belégzéskor tágul….kilégzéskor összehúzódik a tüdő….

Képletesen: a

Teremtő be,- és kilégzése
egyben a látható és láthatatlan
Világmindenség
tágulása és összehúzódása.

A „tudomány” csak a fogható,- látható dolgokból indul ki, és ebben az esetben a látható fény a gondolkodás alappillére….

Krizantén elmondta:
A most látható tágulás az amit a „tudomány” lát,….
És ez alapján méri a Világmindenséget 14 milliárd éves korúra….

A korábbi tágulásokat és összehúzódásokat nem látja, és nem is gondol rá….
Épp azért, mert a gondolkodásuk a látható vagy nem látható anyag,- és fény korlátaival terheltek.

Ezért beszél a tudomány a Világ keletkezéséről az egy pontból való kiindulásról, az ősrobbanásról, és a folytonos tágulásról….mert csak a tágulást látja, és hozzá gondolja a földi tágulási jelenségek történetét.
Itt a Földön: ha valami tágul, akkor annak fizikai oka van, és elképzelhetetlen a ritmikus tágulás és összehúzódás csak úgy….önmagától.

El sem tudja képzelni a „tudomány” azt, hogy a
Teremtő VÉGTELEN,

és azt, hogy az Ő „ki,- és belégzése” egyben a
Világmindenség tágulása- és összehúzódása is.

Ha ezt elképzelné, akkor látná, hogy minden „hamis” vagy legalább téves amit eddig megállapított ebben a kérdéskörben.

Nem volt Ősrobbanás, és nem lesz egy pontba való sűrűsödés sem….

Már is oda lenne a „tudomány hatalma” az új vallás, amiben persze megint csak hinni kell….
És oda lenne a magas társadalmi rang és megbecsülés, és nem utolsó sorban a kiemelkedő kereset alapja is…..

Persze ez csak a „tudósok” fejében van így….Einstein is hitt Istenben, és a teremtésben… mégsem becsüli le az Emberiség, sőt….

A belégzés, az összehúzódás pedig most kezdődött
1997. februárban,
amikor a Földön az Emberiség elérte a változás kritikus tömegét…


amiről már sok helyen írtam.

A kezdetek óta a Teremtés munkája állandóan és folyamatosan történik.

A Szellem létrejöttének ezért csak egyik forrása a fent leírt folyamat, vagyis a Nagyszellemek és az Emberszellemek bukása, és darabokra hullása az I. és a II. Teremtés során.

Az azóta fennálló tovább - Teremtés állandóságának okából a szellemi lények sokasága népesíti be a Világegyetemeket, és azok Dimenzióit.
/Ezek eredetének áttekintése nem ennek a cikknek a feladata./

A mi Földünk a mi Univerzumunk szeretet-középpontja, szív-csakrája.
Ezért nem értelmetlen  arról beszélni, hogy a Föld a „Világ közepe”, stb….

A Föld szempontjából a bolygót benépesítő Ember - szellemi síkon - 3 forrásból eredeztethető.

1./ Földi eredetű szellemiségek
/2,5 milliárd ember ilyen szellemiséggel él a Földön/

2./ Idegen bolygókról eredő szellemiséggel élő emberek…a mai emberiség zöme…

3./ Magyar eredetű szellemiséggel élő emberek….

Az előzőkhöz képes igen kis létszámú. Krizantén azt mondta: a magyar etnikumú emberek az egész magyar szellemiségűek 2/3-dát teszik ki. Vagyis lehet nem magyar születésű, és nyelvű ember is, aki ilyen szellemiséggel él./ ezeket még korábban diktálta le a Krizantén./

Kedves Olvasó! Az eddigi bevezetés csak azt szolgálta, hogy érthető legyen, hogy honnan „varázsolja elő” a Krizantén a

MAGYAR EREDETŰ SZELLEMISÉGEK - et.

Most ezzel folytatjuk a gondolatokat.
/Talán már leírtam: nekem az a feladatom, hogy a Szellemi,- és az Anyagi Világ közötti együttműködést, a folyamatok,- összefüggések megértését, megvilágítását segítsem elő. Ha ezt sikerül -  vagy úgy érzem, hogy megfogtam – akkor már nincs gondolatom arra, hogy tovább menjek más irányban. De más irányú kérdésekre is kapok választ, ha van ilyen kérdés./

A Magyar Szellemiségek az Ő Univerzumuk keletkezésétől a Tiamát nevű óriás bolygón éltek, szolgáltak.
Vagyis a Magyar Szellemek egy saját bolygóval rendelkező, ahhoz hasonló szellemcsoport, mint amilyen a Földi eredetű szellemiségek.

Megkérdeztük: saját bolygójukat ők úgy hívták, hogy: MAG
Innen származik, hogy a Magyar a Mag-népe….

Krizanténtól tudjuk, hogy jelenleg 144 Univerzum van.

Az Univerzumban minden esetben az anyagi életet hordozó Bolygó és az értelmet hordozó Szellem által irányított Lény egysége,- és egymásra utaltsága valósul meg a fejlődés során.

Ebben az egységben a Bolygó a bukott,- vagyis az anyagba sűrűsödött lelkek gyűjtőhelye, és egyben a rajta élő értelmes Lény táplálója is.
Az értelmes lény – esetünkben az Ember – a szeretet energia generátora és mozgató ereje.

Egy Ember az élete,- munkája során a saját és az egész Népesség rezgésszámát emelve – mintát mutat a Teremtőhöz való felemelkedéshez – és ennek hatására a Bolygó anyagába sűrűsödött bukott lelkekben vágy és döntés születik a visszatérésre.
Ez az egész körforgás,- egyben a reinkarnáció „értelme” és alapja is.

Megjegyzem a reinkarnációról csak az ember fejlődése szempontjából szoktak beszélni, pedig az csak egy része az egésznek.
A tévedés a nézőpontból adódik.

A Teremtő ugyanis nem azért teremtette a Földet és az Embert, hogy az Ember fejlődhessen, hanem azért, hogy az Ember segítsen a bukott szellemiségek felemelkedésében.

Az Ember a teremtés kezdetén – mint szellemi lény - tökéletes volt.
Az Ember bukása nem volt tervbe véve.
Csak a bukás után került előtérbe, hogy akkor ő is „anyagba sűrűsödik” és a leszületések sorozatával tud vissza kapaszkodni.
/az élő emberi szervezet is anyag….csak mozgékonyabb  mint a föld anyaga…/

Az Ember az Isten segítő eszköze volt a Teremtés tervében, és nem a segítségre,- megmentésre szoruló cél….

Az már egy következő történet, hogy az Ember elbukása után a saját fejlődését is a reinkarnációs körforgás – a leszületések, és a saját,- és mások szellemi fejlődésének elősegítése - kapcsán képes csak véghezvinni.

A Tiamát a Vizek Úrnője, az Élet Anyja, stb. megnevezést is viseli a Sumér teremtés legendában. A Mars és a Jupiter között helyezkedett el a teremtés kezdetén.

A Sumérok leírása szerint: A Tiamátot a bolygótársak irigységén,- féltékenységén  és bosszúvágyán alapuló felbujtás következtében a legfényesebb égi küldött, a Marduk /Nirubu/ a Találkozás bolygója vágta ketté, és törte szét. Így jött létre a most látható Kisbolygók Övezete. /erről részletesen lehet olvasni a honlapon a Sumér teremtéslegenda kapcsán, amit Zecharia Sitchin A 12. bolygó c. könyve ír le alapjaiban./

Krizanténtól azt a tanítást kaptuk, hogy a Tiamát / a MAG/ a Magyarok őshazája-bolygója volt.
Azt a saját hatalmaskodásuk és békételenségük okán felrobbantották, elpusztították.

A Teremtőtől ezt követően megkapták a Marsot, és ott a most látható állapotot hozták létre, vagyis tönkretették.
A Marson az élet a felszín alá húzódott, és ott várja a felemelkedés lehetőségét.

Mindez egyben a Magyar eredetű szellemiségek tömeges bukását is eredményezte.

Krizantén azt mondja, hogy egy Bolygó és a rajta dolgozó értelmes lény aránya általában - a  földi minta szerint kialakult - 2,5 milliárd nagyságú szellemiséget foglal magába. 

A Magyar szellemek tömeges bukása során alig maradtak olyanok, akik ezt elkerülték.

Mintegy 16 millió Magyar eredetű szellem kerülte el a bukást.
/ez egy most lekérdezett infó/

A Földön az utolsó Vízözön után – kb. 12 ezer évvel ezelőtt  - amikor a Teremtő a Földet újra „telepítette” – kapott lehetőséget a Magyar szellemiségek el nem bukott része arra, hogy a Földön testet öltsenek, és itt inkarnálódjanak. 

Feladatuk az volt, hogy SZOLGÁLJÁK A FÖLD NÉPEIT  és segítsenek az Egy-Isten hit megőrzésében.
Szó sem volt arról, hogy a Kard és a Szent Korona erejével uralkodjanak a népek fölött.

Azt sokan tudják, hogy a Magyar Nép is kiválasztott.

A kiválasztottság mindig a Teremtő akarata által valósul meg, és soha nem a mások fölött történő uralkodásra, hanem azok SZOLGÁLATÁRA  kap egy szellemi csoport feladatot, és hozzá Isteni támogatást.  
Mennél jobban tudom saját magam,- és a mások felemelkedését Szolgálni annál jobban töltöm be a kiválasztottak sorsát.

Ez a kérdés is megérne egy „misét”, de részletes kifejtése sok helyet igényelne.
Tömören:
A mások fölötti uralkodásból fakadó érzés,- és gondolati minta megélésére csak a földi eredetű,- alacsonyabb rezgésű energiákkal feltöltött embereknek van szüksége.
A magasabb rezgésű, égi gondolati minták gyakorlása mindig a béke,- és a szolgálat által elérhető érzés,- és gondolati mintákkal jár együtt, és boldogítja az embereket.

Amint tudjuk a Föld betelepítése a Vízözön után először a Tigris és az Eufrátesz völgyében kezdődött el, majd a Nílus völgye, és azt követően a Gangesz és az Indus völgye következett.

A Magyar szellemiségek a Gangesz völgyében kaptak először lehetőséget arra, hogy testet öltsenek, és itt jött létre a Magyar Őshaza.
Vagyis Kőrösi Csoma Sándor kereste jó helyen az ősmagyarokat.

Ez az első Magyar Civilizáció magas rezgéssel indult, és gyorsan emelkedett fel, és mintegy 500 évig tartott.
A Felemelkedés a Földi lét-tér fölé történő emelkedést jelenti, egy szellemi lépcsővel, lét-térrel feljebb. /ahol már  nem a Földön ismert sűrű anyagi testtel él a szellemiség…/

Vagyis oda, ahova a mai Emberiség és a Föld igyekszik 2101. december 31-e után, a Dimenzió váltással.
Magyar Ős- elődeink már ott vannak.

Széles látókör és sok ismeret szükséges annak megértéséhez, ami Szellemi szinten megvilágítja, hogy egy ilyen folyamat milyen részlet-történéseket takar igazán.
Megszerzése tanulást igényel……
Ezek hiányában csak elhinni,- vagy a hit hiányában elvetni lehet az itt leírtakat.

Mit takar a Felemelkedett állapot???:

Eléréséhez a Kezdő lépés a Földi ARANYKOR….
Így nevezték az egyes civilizációk során a vágyott, csodás földi életformát.
Krizantén a Paradicsomi környezet néven nevezi ezt az állapotot. 

Ilyenkor a fizikai testtel élő szellemiség olyan összhangot teremt magán belül, és a társadalommal, hogy abban a legfontosabb Isteni – Emberi alap-tulajdonságok megvalósulnak a hétköznapokban is.

Vagyis azt a szellemi állapotot nevezzük Aranykornak, amikor az adott szellem-csoport, pl. egy nép, a Teremtő által eredetileg átruházott tulajdonságok közül a fizikai síkon megéli, megvalósítja azt, hogy:

-         Nem háborúznak, lemondanak az erőszak alkalmazásáról a társadalmi együttélés minden területén.
-         A Szeretet irányít minden cselekedetet, a többi alaptörvény gyakorlását is áthatja.
Ezek az alaptörvények önmagukban sem kis dolgok, mert első az
-         Igazságosság, amely a kizsákmányolás mentes együttélés alapja, és annak elfogadása, hogy a Teremtő előtt mindenki egyenlő….

Itt kell beszúrni az alábbi gondolatokat:

A Földön az Egyenlőséget fizikai szintre rángatják le, vagyis minden ember egyenlő egymással,….. ahogyan a nagy Francia forradalomban hirdették.

Természetesen ez egy nagyon leegyszerűsített, és téves gondolat átültetés a fent leírt szellemi szintű egyenlőség helyébe.

Más a nő és a férfi, a gyerek és az öreg, stb. szerepe és feladata a Földi együttműködésben. Ezért ezt szem előtt tartva nincs,- és nem is lehet egyenlőség fizikai síkon.

De Isten előtt mindenki egyenlő. Ami nem ugyanaz.  
/Tudjuk, hogy  az Ember 2/3-a szellemi, ha abban egyenlő, akkor már jó úton halad…/

Sőt az erre való törekvés olyan vad hajtásokat eredményez, mint a szingli nők helyzete, akik férfiként szeretnének és akarnak helyt állni.
Holott a NŐ  földi feladata – ami a Nő szellemi fejlődését biztosítsa – éppen az, hogy lágy, puha, harmonikus, szépséges, befogadó stb. külsejével, lelkületével és adottságaival összhangban a Teremtő Istenhez való közeledésre hívja,- csalogassa a Férfit.
A Férfi pedig ható erőként – mint a hóeke – eltolja a saját,- és családja élete előtt lévő akadályokat, mindaddig, amíg ilyen alapállású társadalmi berendezkedésben élünk.
Továbbá az így biztosított élet-lehetőségben szeretetével és gyöngédségével szolgálja és támogassa élete párját, a nőt és a gyerekeiket.

A helyes megoldás, hogy mindenkit a saját szerepe-feladata keretén belül kell megbecsülni, és szeretettel elfogadni.

És természetesen a társadalmi együttélés jogi alapkérdéseiben az Egyenlőség elengedhetetlen!!!
Ami szabad…az mindenkinek szabad. Ami nem szabad…azt senki sem teheti meg….

-         Az Elfogadás is sok gondot okoz azzal, hogy gyakran arra gondolnak, hogy ezzel már azt is elfogadom, amit az illető velem tenni szeretne. Szó sincs róla.
-         Az Elfogadás csak azt jelenti, hogy  tudomásul veszem, és nem ítélkezek az fölött, hogy az illető pl. dohányzik….
-         Az Elfogadás azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyet is értek vele. Épp ellenkezőleg, megtartom a magam gondolatiságát, de azt nem akarom rákényszeríteni a másikra, mert „megengedem” hogy ő is megtartsa a sajátját.
-         És az Elfogadás azt sem jelenti, hogy követem is a másik gondolatát és cselekedetét. Ilyent csak akkor teszek, ha felismerem, hogy a másik ember gondolatai a saját eddigi gondolati,- cselekvési mintáimnál jobbak, és azokat átveszem.
-         Ha ezt a három legfontosabb alaptörvényt egy Civilizációban így tudják betartani, akkor az magával hozza a Harmóniát a Fizikai és a Szellemi sík között.
-         Ez a Harmónia már megengedi, hogy a Civilizáció annyi fajta,- színű „emberi utat”, vallást, stb. foglaljon magába, amennyi csak „belefér”.
-         Itt  mindenki úgy imádkozik Istenhez, ahogyan neki a legkedvesebb, és azt a hagyományai alátámasztják….
-         A Harmóniában a vallások, és csoportok mind az összefogást tekintik a legfontosabbnak, és így a sokszínűség értéké,- tarka virágos rétté válik, és nem kigyomlálni való gaz sokasága, amely ellen „szent háborút” kell vívni….
-         Ez együtt jár a társadalmi harmóniával, szépséggel, stb. minden ott élő ember kreatív kiteljesedésével.
-         Na ez már az Aranykor…..

Ilyen Aranykort élt meg az első Magyar Civilizáció, az első ős Egyiptomi, és a Maja,- valamint egy ismeretlen Európai Civilizáció, majd felemelkedtek.
Ezek a Vízözön utáni első civilizációk voltak.

Ha tovább lépünk a fejlődés útján, akkor az Aranykor után jöhet a Felemelkedés, vagyis a Dimenzió váltás.

Itt jegyezzük meg, hogy a ma divatos,- és számtalan csatornából áradó ezoterikus információk rendszeresen ezt a Felemelkedést és az azt követő Dimenzió váltást 2012. 12. 21.-ei változásokkal keverik össze, azonosítják…..

Holott most még az Aranykor is messze van – Krizantén szerint 2050 körül kezdődik el – és a Dimenzió váltásig még közel 90 év van hátra.

Kérdezzük meg: Az első lépés meg van már???,
A Háború mentes Föld??? Krizantén szerint 2025-ben kezdődik el a teljes béke…

Ami most elkezdődött az nem más, mint az, hogy a SZÉTVÁLSZTÓDÁSSAL járó „olló” egyre nagyobbra nyílik.   
Nyilvánvalóvá válik, hogy a pozitív gondolkodásúak élet-tere egyre nagyobb lesz.
A negatív gondolkodásúak élet-tere rohamosan beszűkül, de éppen ezért egyre „vadabbá” válnak. /Ma még csak kevesen látják és veszik észre ezt…/

A folyamat nagyon sok kisebb lépcsőt tartalmaz, amelyek egyenként, és  önmagukban nézve óriási lépések is….
/Ez a kérdéskör is nagyon sok teret igényelne, és így nem fér el ebben a cikkben./

A Dimenzió váltás utáni állapotban a Szellemiségek már nem a mostani földi sűrű anyagi testben léteznek.
Ennél finomabb, átszellemesedett testben, ahol az alap-rezgés magasabb a mainál.

A felemelkedett állapotban a mai 5. Szférafok jellemzői uralkodnak részben.
A Szellemek Teremtő-állapota,- munkája, és a fény-testből az energia testbe való átmenet jelenik meg az akkor élő Ember testi állapotában is.

A közben lévő lépcsőfokokat azonban végig kell járni….

A 3. Szférafok, az un. Mennyei Birodalom…
a Világegyetem szerkezeti felépítésén belül Krizantén tanítása szerint.

Ott a Lelkek félanyagi – hőlények,  és a 4. Szférában történő Fénytest kialakulása felé vezet az út……
Mivel a 3. Szférából még vissza kell születni, így a leszületés után akár el is bukhat az újabb földi életben a Lélek….

Csak a 4. Szférafok  - a fénytest kialakulása  és rögzülése - ad lehetőséget arra, hogy a sűrű fizikai testbe való visszaszületés kötelezettségét a Lélek végleg elhagyhassa.
/itt most erről nem írok bővebben, de a honlapon a Mennyei Birodalomról, az ott töltött életről lehet részletesen olvasni,….. és a Fellebben a fátyol, az Átölel a fény, vagy a Túléltem a halálomat, stb. című könyvekben./

Még egy nagyon fontos lépés történik mindezek alatt:

A Teremtő a Föld és az Ember felemelkedésének fent leírt lépéseit úgy oldja meg, hogy közben a Luciferi erőket is „kiszorítja” a Lét-terünkből.
Ha itt maradnának soha sem lenne tartós a változás, a felemelkedés….

Ez a kiszorítás nem háború, és nem nekünk kell megvívni a lemaradókkal.

Hanem épp a saját alacsony rezgésű érzelmi,- gondolati,- és cselekvési mintáinkat kell „lecserélni” a jóra, a magas rezgésűre…./azt is, hogy én győzőm le a másikat!!!!/

Szeretet,- Igazságosság,- Elfogadás,- Összefogás,- Egység,- Szelídség….
ez a recept.

Ha ezt az Emberiség megvalósítja a kritikus tömeg – az Aranymeccés – arányában, a változni nem tudó,- nem akaró ember-csoportot a Teremtő „leválogatja és elkülöníti”. 

A Föld az 1. Szférafok,….. a Mennyei Birodalom a 3. Szférafok és
köztük van az
Asztrál, vagyis a pokol, a 2. Szférafok.

Az Asztrál az Emberi civilizációk által „termelt” alacsony rezgéstartományú gondolati, érzésbeli és cselekedeti minták sűrítménye…..fekete mint a szurok.
Ez a kísértések tárháza is egyben.

Mi történik a Dimenzió váltásig???:

A Teremtő akarata szerint a felemelkedő Ember szellemi erejével
– elsődlegesen saját gondolati és cselekedeti mintáinak tartós megváltoztatásával –:

Az 1. Szférafok – vagyis a Föld – felemelkedik /kitágul, egyre nagyobb lesz/
A 3. Szférafok – a Mennyei Birodalom – és minden fölötte lévő Szféra lejjebb ereszkedik
A kettő EGYBE-ÉR, EGYBEOLVAD….
/ahogyan az Egyiptomiak várták…a Nút és a Geb egybeolvad…./

A 2. Szférafok az Asztrál….a pokol  ELTÜNIK….
/át-szellemesűl, jóvá válik, a mi jó gondolatainkkal „kimossuk a szennyesünket”…/

Tudjuk, hogy ezeket a lépéseket sok lépés,- történés előzte meg:
/A maga helyén és idején mindegyik nagyon fontos és elengedhetetlen/

-         1997. febr. kialakult az Emberiség kétharmados többsége a javulás útján:
-         Elkerültük a bukást, a „2000. év végi Világvégét”…100 évet kaptunk a javításra.
-         2004 - 2005 a Jelölés: mindenki magát jelölte meg,…ki melyik utat választotta
-         2005 – 2006. aug. 11. a Szétválsztódás megindult.
-         2006. aug. 11. Elindult a kikötőből a Felemelkedés hajója: aki felszállt, az jön…

Az Emberiség nagyobb része a Lélek állapotból Szellemé egyesült, itt a földi fizikai testében,…. ha tud róla, ha nem….
Így képes fogadni a magasabb rezgéseket és vágy van a szívében azok befogadására, alkalmazására, megélésére…..

Megindult a magasabb rezgésű gondolati és cselekvési minták kiáradása….
A befogadó Női Energiák kiáradása,…
A Szentlélek kiáradása…

-     2012. dec. 21. Megindult az 1. és a 3. Szférafok közeledése, az Asztrál egyre keskenyebb.
     
Egyben Mi az 1. Szférában élő fizikai testünkkel „BELÉPTÜNK„ a 3. Szférafok lejjebb ereszkedett részeibe,…./ami korábban csak szellemileg volt elérhető…/
És lassan a gondolati és cselekvési mintáink egyre nagyobb hányadát a „Mennyei gondolkodás” hatja át.
Ez a Teremtő KEGYELME, egy „akció”…..az utolsó időkre való tekintettel!

            Ezt írják le más szellemi „Műhelyek” manapság Dimenzió váltásként….
            /ez nem baj, az a fontos, hogy mindenki CSINÁLJA, és ÉLJE…./


Miért akkor,…. és miért éppen ezek a Civilizációk emelkedtek fel???
Kérdezzük a Bölcs Szellemet.

Mert a Civilizáció „SZELLEMI TERMÉK” vagyis gondolati és cselekvési minták sokasága és együttese. /mi pedig csak a kisebbik,- a fizikai,- testi szinten megjelenő részét látjuk…/

Létrejöttéhez az kell, hogy:
A követendő Mintát vagy „kitermelje” önmaga fejlődése során, vagy
Lehívja a Mennyei Birodalomból,… vagyis
Legalább FOGADÓ-KÉSZSÉGET termeljen ki önmagából
az adott Civilizáció emberisége, és ez a „kritikus tömeg” nagyságát elérje…

Ezt az Égi Mintát a Vízözön után az első Civilizációk „lehozták” magukkal:
Az Égből a Királyság alá szállt…ahogyan azt a Sumérok leírták.
/törvénykönyvvel, templomi,- városépítési rend-szerrel, vízöblítéssel, kocsival,- lóval, stb./

Vagyis az első civilizációkban könnyebb volt a fejlődés, ha betartották a hozott Égi Mintát, és nem rontottak annyit a földi testben élő lelkek, hogy az eredeti égi mintát jelentősen  megváltoztassák.  

Például az Európai fehér Civilizáció - amelynek a létezését a „tudomány” nem ismeri – ilyen volt. Krizantén leadta, hogy:
Ez Civilizáció mindössze 240 évig tartott, és 1 király irányította a felemelkedésig.
A népessége is kicsi volt – városállam szerű - és nem rontott a lehozott égi mintából számottevően, hanem azt jól gyakorolta.

Természetesen nem csak ez a 4 Civilizáció létezett a Földön egyidőben, hanem sokkal több.
A legelső, a Sumér volt Mezopotámiában. A Sumérok azonban nem a helyes utat követték.
A náluk kialakult több isten hit eleve a bukást eredményezte, elsősorban az ezzel járó vallási-köntösben megjelenő háborúk, és a rabszolgaság miatt.
/a több isten hit kialakulásáról, és a Sumérokról külön cikkekben lehet olvasni a honlapon/

A későbbi civilizációk a földön maradt „kapott anyagból” dolgoztak, és az előttük elrontott mintát kellett volna kijavítaniuk és az Aranykor szintjére felhozni.

A Vízözön utáni 12 ezer  évben egyetlen további civilizáció sem érte el az Aranykort.

Most a 24 ezer éves ciklus végén van lehetősége az Emberiségnek arra, hogy ezt megvalósítsa.

Azt is figyelembe kell venni, hogy egy ilyen Aranykor milyen hatással van az anyagba sűrűsödött lelkek fejlődésére.
Ilyenkor „mindenki” egyet feljebb lép.

A felemelkedett Civilizációval arányosan emelkedik fel a változásra váró bukott lelkek sokasága, akik új inkarnációs sorozatba kezdenek ilyenkor.
A felemelkedő Civilizáció ugyanis áthatotta az „alatta lévő földet” és „kitermelte” onnan a kitermelhető kincset,…. A változásra vágyó Lelkeket.

Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az Aranykor után az adott nép - most a Magyar – „népvándorlásba kezd”, és odébb áll, olyan helyre, ahol ugyanezt újból véghezviheti. 
Természetesen csak akkor jár ugyanilyen eredménnyel, ha az új helyen is sikerül létrehozni  az Aranykort…..

Ezt is kérdezzük meg, hogy  miért????

A felemelkedett szellemiségek helyére ugyanis az anyagból feljött lelkek kerülnek az új leszületésekkel, vagyis olyan lelkek, akik még nem tartanak a fent leírt fejlődés szintjén, hiszen most jönnek föl a bukásuk helyéről, az anyagból….

Ezeknek a lelkeknek az élet eleme a küzdelem, a háború, amit aztán folyamatosan megtapasztalnak… és elindul a hosszadalmas és lassú fejlődés…a békés megoldások felé.

Természetesen ezekben a Civilizációkban is vannak olyan magas szellemi szintről leszületett szellemiségek, akik vezetik az egész nép fejlődését, de nem oldják meg helyette.

A NÉP az adott emberek sokasága – EGYENKÉNT - és ezért nem lehet Felemelni, megkímélni, stb….
Csak segíteni lehet a fejlődésüket….szintén Egyenként megélve.


A kérdés az, hogy milyen hamar tudja egy Civilizáció a szükséges kritikus tömeget elérni, vagyis mikor jut el oda, hogy a fent leírt Aranykorral járó szellemi összetevők alkalmazását a társadalom  kívánja, elfogadja és saját maga….. teszi is az Aranymetszés arányában.

A felemelkedést az ehhez megfelelő,- és segítő szellemi eszközök alkalmazása is nagyban segíti, vagy a hiányuk hátráltatja azt.

Egyik ilyen sikerre vezető eszköz volt az Égi Szerelem földi alkalmazása.

Az Aranykor békéjében persze sokkal könnyebb a háborús gondolkodás helyébe behívni a Teremtő felé irányuló szerelmet, amely a Párommal való szerelemmel közösen „csodát tesz”.

Ezt a Sumérok a Templomi Szerelem ismereteként tárgyalták a teremtés történetükben.
A későbbi korokban épp a fenti összefüggések miatt ez a szerelem elveszett, eltűnt a köztudatból és a gyakorlatból.
Ez nem véletlen, hiszen a békét a háború,- a szeretet alapú összefogást a másik ember legyőzése, az Égi Szerelmet a földi vágy kielégítése iránti igény váltotta fel.

A testi szerelemből kimaradt a Teremtővel való összekapcsolódás.

És nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy ilyen „gyorsítás” vagy „egyszerűsítés” az adott gondolati és cselekvési minta lényegét változtatja meg, „nem jár hozzá” az Isteni segítő erő.

Ilyen változást látunk az Evolúció estében is. Darwin jól ismerte fel, hogy a Földön az élőlények egymásra hatása,- fejlődése figyelhető meg. Az élőlények az egyszerűbből a bonyolultabb felé haladnak a fejlődés során. Ez az Evolúció.

Ha ebből a folyamatból kihagyjuk a Teremtő tervező munkáját – vagyis a tudatos előrelátást és egymásra épülés gondolatát – akkor a véletlen és a vak szerencse szintjére süllyed le a folyamat.

Emellett az erősebb győzelmének „isteni rangra való emelése” is ide sorolható, amikor mindig a háború és a győztes határozza meg a fejlődés következő lépcsőfokát. 

Nagyon kedves és szemléletes példát hallottam Balog Béla „Elkezdődött” c. előadásában, amit a Yu-tubon néztem meg.

Elmondta, hogy a tervezés nélküli földi élet kialakulását úgy gondolják el a „tudósok”, hogy az „ősleves”, a korai Föld tengerei egy meteor becsapódásával kapták meg a Világegyetem „oltóanyagát”, és az ütközések, mozgások, stb. hatására jöttek létre az első élő szervezetek, az egysejtűek, mivel ilyenkor már az összes szükséges összetevő együtt volt a vízben, „csak össze kellett rázódnia” évezredek,- milliók alatt.

Balog Béla ezt mondta:
Ha egy óra működéséhez szükséges valamennyi alkatrészt, - csavart, rugót, kereket, stb.- …beleteszünk egy zacskóba, és azt összekötjük….
hány évig kell rázogatni, hogy abból egy működő óra legyen??? 

Visszatérve a Szerelemhez…..ha a földi gyakorlatban kihagyjuk a Teremtőhöz, az Élethez való szerelmünk-szeretetünk érzését, akkor egy rövid, - pillanatnyi boldogságot tapasztalunk meg legjobb esetben.
Elmarad azonban a Teremtőtől származó külön szeretet energia-oszlopba való belépés személyes megélése. Elmarad a leggyorsabb felemelkedést biztosító energia felhasználás lehetősége és valósága.

Erről a kérdésről már érintőleg többször beszéltem, de most láttam egy új és jó példát a napokban.

Dr. Czeke András és csapata tartott elődadást és bemutatót éppen ebben a kérdésben itt Pécsett a Colping házban. Akit érdekel a honlapukon rátalál erre a kérdéskörre is. 

Most azonban nézzünk egy kicsit előre:

2050-től már a Földi Paradicsomi környezetek kialakításán fogunk dolgozni.

Nézzük meg, mi fog történni ebben az Aranykorban a Földel, és az Emberiséggel???

Krizantén már sok évvel ezelőtt lediktálta:

1./ A Földön 5 helyen Paradicsomi környezet alakul ki, köztük Magyarország déli részén…
Itt valósul meg az eredeti Ember program. A test 1000 évre van tervezve, és nem hal meg, illetve átváltozik fénnyé…..stb…
Indulásnak legfeljebb 1,5 millió ember lesz ebben a környezetben…

Nagyon érdekes: a közelmúltban az Origón volt egy fényképes cikk. Taiföldön egy Nan nevű községben az ottani lakosok halálát követően a testük át-szellemesűl, és eltűnik, fénnyé válik…nem kell eltemetni…
A Teremtő mindig küld jeleket azoknak, akik látni akarnak…

Az eredeti Paradicsomi környezet programban nem volt benne Budapest, csak az attól délre eső területek.
A közel 10 éves - sokak számára felismerhetetlen, de valójában rohamos és óriás léptékű  - fejlődés eredményeként ma már a Főváros, és a Pilis- a Dobogó kő  is bele tartozik,….
ennyit haladt előre az emberiség rezgésszám növekedése…..

2./ A Földön 3 helyen „energia sátorral védett” Laboratórium környezet alakul ki, ahol nincs háború és kizsákmányolás. A fejlődés eredményeként az egyes emberek átkerülnek a Paradicsomi környezetbe, ha elérték a megfelelő rezgést….

2./ A Földön 4 helyen un. Vizes környezet alakul ki a legalacsonyabb rezgéstartományban lévő embercsoportokkal. Barlang és tűz az élet kezdő alapja ebben a környezetben.

/Részletesebben a Krizantén tanításokban lehet olvasni ezekről a honlapon, illetve tanulni a Csoportban./

A fentieket azért kellett levezetni, mert a

Magyar szellemiségűek ezzel a legalacsonyabb rezgésű emberiség-résszel lesznek kapcsolatban.

Őket segítik a következő 24 ezer éves ciklusban, hogy a Dimenzió váltáshoz szükséges felemelkedést elérjék. Mint az edző a foci csapatot….

Ha ez a szolgálat sikeres lesz, akkor a Teremtő a Magyar szellemiségűek részére
új Bolygó teremtésére ad lehetőséget,
vagyis új őshazát teremthetnek maguknak.

Hát eddig tartott a szellemi szintű történet, és a jövőre vonatkozó lehetőségek ismeretei….

A Fizikai síkon ehhez az Égi feladathoz igazodik a Magyar Nép története, illetve lehetősége is.

Ahhoz, hogy egy ilyen „két-bolygós” szellemi bukás után a Felemelkedés útjára egy ember,- és egy nép rátaláljon….szívós és elszánt kutatást, munkát kell végezni….

Ha rátalált a helyes útra….magas rezgésű tudásra és vele azonos erejű hitre van szükség, hogy nagyszerűségét és megvalósíthatóságát felismerje, elfogadja, és tegyen is érte….

Az egyes ember csak akkor lesz alkalmas egy ilyen feladatra, ha önálló-független gondolkodását-létét megteremti és meg is tartja…..

Egy nép akkor lesz alkalmas, ha ilyen önálló-független emberek sokasága fog össze a közös feladat végrehajtása érdekében….és mindenki teszi a dolgát….

Mondhatom nem akár milyen kihívás vár minden Magyarra…..

A hétköznapi teendők sem kicsik…

-         Ez a tudás a pozitív gondolkodás része is egyben:

-         Azonnal el kellene fordulni a siránkozás,- önsajnálat, másokra mutogatás
mostani gyakorlatától…
-         A rossznak tartott dolgok helyett az elképzelt jó felé kell fordítani a gondolati energiákat, a figyelmet…
-         Ki kell találni, hogy mit szeretnénk….
-         Össze kell fogni, hogy amit szeretnénk, azt egyre többen szeressék,…. és kialakuljon a kritikus tömeg….
-         Ehhez ad mintát az „Új világot teremtünk” szellemi felhívás, amiben Krizantén az egész Emberiség új életfeltételeire ad útmutatást…./a honlapon elolvasható/

Kedves Olvasó!
Ismét abba a hibába estem, hogy nagyon sok információt írtam le egy helyen.
Még  nem sikerült azt a technikát meglelnem, hogy rövid cikkekre bontsam az egybe tartozó mondanivalót.
A következő részben a gyakorlati feladatokat sorolom előre, mert most az egész cikk a szellemi összetevők megvilágítására irányult.
Pécs 2013. március 19.

Szeretettel: István