2013. december 22., vasárnap

A Magyarság jövője, 6. rész, A Szent Korona
A Magyarság jövője
6. rész
A Szent Korona.
Tisztelt Olvasó!

Nincs új a Nap alatt…az ismert közmondás szerint.

A Magyar eredetű Szellemiségek témáját már ebben a sorozatban vizsgáltam, és a Krizantén által lediktált ismereteket is közre adtam. Ezért most, a Szent Korona kapcsán azokat már nem kell részletesen kibontani, csak hivatkozni fogok rá, ha kell.

Az alapelvet azonban le kell írni itt is:
Arra kapott a Magyarság a Teremtőtől kiválasztott szerepet, hogy szolgálja a népeket, és az Egy Istenhez vezesse.

Kezdjük az elején.

A Magyarság mint nép, a honfoglalás előtt már keresztény volt….tanítják a mai időkben azok, akik ezt a fogalmat akarják kiterjeszteni a kezdetekre.

Ezzel szemben Krizantén azt mondja, hogy nincs szüksége a Magyarságnak arra, hogy a honfoglalás előtti időkre visszavigyék a kereszténységet, mert az még nem is létezett.

Ugye mindenki emlékszik arra, hogy Jézus zsidó volt, és a zsidókat akarta az Egy Isten hitben megerősítve, a Teremtőhöz közelebb hozni azzal, hogy a rossz tulajdonságaik – szokásaik – elhagyására, és a Szeretet, Elfogadás, Igazságosság alapelvek jobb, és Szelíd módon való gyakorlására hívta fel őket.
Jézus azonban nem volt keresztény. Nem is tudta, hogy mi a kereszténység, mert még nem létezett.

Pál apostol volt az, aki a Jézus által hirdetett tanokat kiterjesztette a „nem zsidókra”.
Mivel Ő nem tartozott a Jézust életében körül vevő apostolok közé, így a zsidókra való befolyása is igen kicsi volt, ami egyáltalán nem baj.

Ugyanis Pál apostol azt kapta feladatul a Teremtőtől és a Krisztusi nagyszellemtől, hogy ezeket a tanokat a nem zsidók között terjessze.

Azt mindenki tudja, hogy a zsidóság létszámban egy kis népessége volt az akkori emberiségnek, és így a „nem zsidók” tanítása és segítése sokkalta nagyobb feladat volt, mint a zsidóké.

Pál apostol „szabta rá” Jézus tanait a nem zsidókra, és ez lett a kereszténység.
Ezért alaptalan annak erőltetése, hogy a magyarok már Jézus előtt keresztények voltak.

Az viszont igaz, hogy a Jézusi egyenlő szárú kereszt / + / a magyarság által eredettől fogva ismert és használt jelkép volt.

Mit jelképezett ez a kereszt:
Amit ma is, az utak kereszteződősét…
ami a kereszteződés előtti állapot,- út végét is jelenti….
vagyis az új kezdetét is egyben.

Nagyon általánosnak látszik ez a jelkép, ha nem ásunk mélyebbre.
Ha a gyökereit keressük, akkor meg olyan tételekhez vezet, ami „kiveri a biztosítékot” mindenkinél, aki a mai életben elfogadott ismeretekre és hit-tételekre támaszkodik.

Erről már korábban szó volt, hogy a Vízözön előtt mintegy 1 millió évben, és a Vízözön utáni 12000 évben a Föld és az Ember újra telepítése érdekében a Teremtő a Nefilímeket is „munkára fogta”.

A Nefilímekről is írtam már sokszor a blogon.
Ők „közlekedtek” a Marduk /más helyeken Nirubu/ nevezetü bolygóval a világmindenségben. A kereszt annak jele, hogy beléptek a Naprendszerünkbe, és keresztezték a Jupiter és a Mars között lévő Tiamát nevű ős-bolygó, a Vizek úrnője útvonalát.

Zecharia Sitchin „A 12. bolygó” könyvében olvashatunk erről bővebben.
Akit érdekel az egész Vízözön előtti és utáni időkben keletkezett agyagtáblákon megörökített és ma már megfejtett, elolvasható történetekből  ismerheti meg a könyv lapjain az emberiség sorsának sok-sok részletét. A Sumér ékírás megőrizte a történések sokaságát….sajnos a mai tudomány csak töredékét fogadja el az akkori krónikák beszámolóinak, és így ma sem tudják az emberek például ennek a keresztnek a jelentését és eredetét.

A most tárgyaltak vonatkozásában azonban ennyi is elég.

A lényeg az, hogy őseink nem voltak keresztények, de nagyon is az Egy Isten hit gyakorlói voltak.

Engem egyébként az sem zavar, ha őseinket a mai emberek kereszténynek hiszik, mivel a két fogalom közötti sok rétű belső egyezés miatt ez nem zavaró…a különbözőségek pedig most itt nincsenek napirenden.

Az viszont nagyon fontos, hogy az Egy Isten hit alapján éltek, mert a továbbiakban ez a vezérfonal vezet előbbre bennünket a Szent Korona témájában is.

A Szent Korona fogalom egyben a Királyságot is magában foglalta már a Suméroknál is.

A Sumér teremtés eposzban olvashatjuk a fenti könyvben, hogy: leszállt az Égből a Királyság, ….ami ott feküdt a főisten Inlil trónja mellett…a korona és a jogar….

Vagyis az égi hatalommal bíró Királyság és a hatalmat megszemélyesítő korona és jogar a Teremtő által lett az Emberiségnek adományozva, a Vízözön után….nyílván az újrakezdés elősegítése érdekében….

Ennek a Királyságnak és a koronának az elnyeréséhez  nem kapcsolódott semmilyen más isteni követelmény, csak az alapelvek betartásával való együtt élés…és az állandóan fejlődő, változó folyamat elfogadása.
Hogy tiszta legyen a gondolati vezérfonal: ekkor indult a ma élő új Emberiség földi élete, amelyhez a mintát épp a Nefilimek adták át a földön élő embernek.

Ennek sarokköve a Királyság:
Ami az Istenhez való kapcsolódás, tehát HIT, és egyben a földi élet valamennyi lényeges részének szabályozása is.

Ekkor tanulta meg az ember a földművelést, az állattartást, a naptár használatát, a városépítést, a csatornázást, az öntözést, a csillagok megfigyelését, az iskolázást, az írást, és a templomba járást,…stb.
Nagyon fontos része az éltetnek az a „játék”, inkább hagyomány, ahogyan minden évben azonos időben a teremtés lépéseit,- és az Istenek földre szállását több napon át tartó „betlehemes játékban” megjelenítették, eljátszották….  

A Királyság természetesen ekkor még azt jelentette, hogy a tanítást végző Nefilim mint Istenség adta át a megfelelő tudást, szabályokat, és tennivalót a Királynak.
Aki hozzá hű  földi ember volt.
Akár fél-isten, vagyis a Nefilimek és a földi ember közös leszármazottja.

És látták az Istenek, hogy szép az Ember lánya, és vevének maguknak feleséget…a Biblia írása szerint is.

Vagyis a Királyság mindig az Égi akaratnak – iránymutatásnak – a végrehajtását tartotta a legfontosabb feladatnak, és célnak is egyben.
Innen származik a mindenre figyelő jó és igazságos Király gondolati mintája, aki a népét szolgálja.

Évezredek során jött így létre a nagy folyóvölgyekben egymás után a Mezopotámiai, az Egyiptomi és az Indiai civilizáció.

Az első civilizációk hanyatlása nem csak az Ember hibája. Maguk a Nefilimek voltak olyan „emberi” gyarló tulajdonságok birtokában, mint a nagyravágyás, az irigység, a gőgösség, stb.
Tehát a tanítvány, az ember is hasonló lett. Sőt, ezen a vonalon gyorsan túltett a mesteren….

Így a Királyság sem maradt már a régi, hanem egyre gyorsabban a hatalom, és az önzés eszközévé vált.

A jó Királyság „szent fogalma” azonban megmaradt.
Még napjainkban is sokan vannak olyanok, akik a demokrácia – vagyis a testületi irányítás – helyett a királyság, tehát az egyszemélyes uralkodás hívei.

És valóban, egy kiválasztott, és hiba nélkül – vagy efogadhatóan kis hibával élő – ember sokkal könnyebben igazodhat az Égi irányvonalakhoz, ahhoz képest, mintha egy parlament összes képviselőjének kellene erre a lelki szintre felemelkednie.

Nézzük meg, miért szükséges ez a lelki felemelkedés?

Az Ember rezgésszáma alapvetően a saját gondolati,- és érzelmi mintáinak a milyenségétől függ.

Aki moslék közé keveredik- azt megeszik a disznók…az ismert közmondás szerint is.
Vagyis az alacsony rezgésszám az önző, hatalmaskodó, irigy, stb. gondolati minták velejárója.
Aki ilyen tulajdonságokkal van „megáldva” annak nincs vágy a szívében arra, hogy az Égi gondolati és cselekvési mintákat megértse, alkalmazni tudja.

Az ilyen ember, ha lehetősége van rá azonnal magához akarja ragadni a hatalmat, és a saját normái szerint uralkodik…

Láttuk ezt  a történelem során nagyon sok példával. Ilyen folyamat játszódott le a természeti népeknél is amikor a hódítók megjelentek. Így jártak a délamerikai indiánok Cortezzal, és a többi spanyol hódítóval….stb…

Ezzel szemben a jó Király személyéhez a népről való gondoskodás, az igazságosság, a szeretet, a jóság, szépség,- stb. gondolati minták kapcsolódnak.
De legalább Igazságos legyen a király: mint a mi Mátyásunk….

Azt mindenki tudja, hogy ezeket a jó gondolati mintákat a Teremtő adta át az Embernek, mert megosztotta saját maga tulajdonságait a teremtményeivel.
És Embert teremtett saját képmására…írják a Bibliában is…
Erről már beszéltünk, hogy a „saját képmására” fogalom a tulajdonságainak átadását jelenti.

A fentiek miatt vágyódik az egész Emberiség folyamatosan a Királyságra - a jó Király szimbólumán keresztül arra az  ideális állapotra - amikor olyan uralkodó ül a királyi trónuson, aki a Teremtőtől kapja a törvényeket, gondolati és cselekvési mintákat.

Így kapta meg Mózes annak idején a Teremtőtől az irányítást, amikor a zsidókat kihozta Egyiptomból, és az Ígéret Földjére vezette,…. bár ő nem király volt, hanem próféta, de a szisztéma azonos volt.

A mai életben számtalan olyan példát látunk, hogy az egyszemélyi uralom, a diktatúra, milyen szörnyűségeket eredményez egyes népeknél. Nem kell a szomszédba mennünk, mi is átéltük ezt, de hála Istennek már megszabadultunk tőle.

Azonnal tegyük a királyság mellé az ellentét párját – a köztársaságot a demokráciával.

Miért jobb, vagy rosszabb a demokratikus köztársaság, a királyságnál?

Ha az igazságtalan, önző diktatúrával uralkodó király helyett egy demokratikus köztársaságot sikerül életbe hívni, akkor az – jobb.
Mert a köztársaságban a hatalmi jogok demokratikus megosztása révén ellenőrzi,- féken tartja az egyik csoport a másik túlkapásait….ha sikerül.
Általában egy ideig jól szokott működni a demokrácia, és a diktatúra után fellélegezhetnek az alattvalókból, polgárokká elő léptetett emberek.

Ismerjük Róma történelmét. A demokrácia sajnos mindig kitermeli az egyszemélyi Caesárt, aki maga alá gyűri a többieket, és diktatúrával uralkodik tovább. Ez számtalanszor megtörtént már az elmúlt 12000 évben az egymást váltó civilizációk során.

 A jó királyságban minden jog a királyt illeti, és ő osztja szét azt az alattvalói között: Igazságosan, és úgy, hogy a királyság gyarapodjon, működjön és ez mindenkinek a békés, boldog életet hozza meg a hazában.

A demokráciában a jogok a polgárok vele született jogaiként vannak számontartva, és az irányítást végző köztársaság - a parlamentáris állam - a jogokat csak az alaptörvényben szabályozott módon és mértékben korlátozhatja. Itt is a köztársaság gyarapodásával együtt a nép boldog és békés élete a cél.

Egy-egy civilizáción belül mindkét rendszerben az életfenntartáshoz szükséges termékek, javak előállításával függ össze a társadalom szerkezeti tagozódása.
A munkamegosztás fogja kiválasztani az egyes kasztokat, rétegeket, osztályokat.
Ha ezek harmonikusan működnek együtt, akkor mindenki a másik boldogulását is figyelembe veszi, és segíti.
Ez a meghirdetett cél, bármelyik formában.

Ez jellemzi az új civilizációk felépülését, létrejöttét.
Új birodalmat nem lehet létrehozni az alapot adó népesség elfogadható együttműködése nélkül. Nem lesznek hatékonyak, erősek, nem tudják legyőzni a megsemmisítésükre törekvő erőket, és így elbuknak.

A Vízözön utáni első,- ős civilizációk létrejötte után már csak a nagy folyóvölgyektől távolabb, vagy a meglévők legyőzésével lehetett új birodalmat felépíteni.

Kérdezzük meg, miért kellett újabb és újabb civilizációkat létre hozni??..
Miért nem maradhattak meg az elsők a mi napig???...és akkor nem kellett volna ez a rengeteg háború és küzdelem az újak létrehozásához.

Alapvetően azért, mert a munkamegosztás társadalmi különbségeket hoz létre, vagyonban, rangban, elvégzendő feladatban, stb.
Ezek a különbségek természetesek amíg az egységet szolgálják, és nem bántóak….
De ez sajnos csak egy rövid szakasza a felemelkedő civilizációknak, és a magasabb lépcsőfokon állók között gyorsan a másik kaszt lebecsüléséhez, lenézéséhez, kihasználásához vezet.

Nálunk a földesúr és a jobbágy, a nemes és a paraszt…Indiában a hírhedt kasztok létrejöttéhez vezetett.
Ami létrejön….az törekszik a fennmaradásra, és a tovább élésre…vagyis önmagát mindig újra-termeli, és további elkülönülésre törekszik.

Az ilyen civilizáció a fejlődésben hamarosan megáll, és hanyatlik, önmagát már csak a katonai erőszakkal tudja fenntartani…
Az erőszak a kisebbség kezében összpontosult gazdasági erő fegyveres megjelenése.
Ez olyan mint a fedő a lábas tetején. Össze nyomja azt ami alatta van.
Mennél nagyobb a szorítás… annál hevesebb, erősebb lesz az elnyomottak elkeseredése, és vágya a szabadulásra.

És aztán jön a forradalom….Dózsa népe, bonts ki zászlód, itt a helyed…
A legalacsonyabb, legelnyomottabb réteg ragadja meg a bosszú fegyverét, és mint a franciák,…. lefejezik a nemeseket, a királyokat….
És minden kezdődhet előröl….

Tisztában vagyok azzal, hogy a fent leírtakat mindenki ismeri a történelemből. Mégis le kellett vezetni a lépéseket, mert csak így érthető igazán a hozzá kapcsolódó szellemi oldal.

Ugye mindenki emlékszik rá: az Ember legalább 2/3 részében szellemi lény, és csak 1/3 része fizikai test.

Vagyis a fent levezetett folyamatnak: van egy meghatározó, de nem látható, ugyanakkor a történések létrehozásában vezető szerepet betöltő szellemi része is.

Tűzvirág azt mondta: az első civilizációk létrehozásában az irányítást végző Nefilímek szellemi ereje volt a meghatározó.

Az emberi testet sok-sok nagy szellemi erővel bíró Nefilim irányította, vezette, tanította. Nekik a „Mennyei irányítás” minden eszköze rendelkezésre állt, hiszen ez volt az életformájuk.
A helyes és helytelen gondolati és cselekvési mintákat „egyszerű” volt megkülönböztetni, mert fentről lekérdezték, ha akarták…

Az emberek gyorsan tanultak.
A Nefilimek gyermekei, a „Félisten- hibridek” egyre jobban átvették a vezetést, és az irányítást.
Ez volt a cél.
Az Ember tanulja meg, hogy az Égi irányítással hogyan éljen a saját változása, fejlődése érdekében….

Amikor a Nefilímek elmentek az Emberek „magukra maradtak”….

A mai modern időkben ilyen mintát követ Amerika, amikor a demokráciát akarja átadni Afganisztánban, stb. Láthatjuk, hogy amikor kivonulnak…mennyire sikerült az ott lakóknak befogadniuk, és átvenniük….
/Erre még kitérek egyszer, részletesebben./

A civilizáció elindítása, az Ember fejlődését szolgálta, és így teljes Égi támogatással történt meg. Ha nem így csinálták volna, akkor nem indul el.

Ezért érthető a szellemi oldalról nézve az, amit a 12. Bolygó könyvben leírt a szerző:
Minden további civilizáció csak felejtett abból, amit az első létrehozott…..
Sokkal alacsonyabb fokon, és egyre több hibával működtek a továbbiakban…

Miért???

A magára maradt Ember az első civilizáció során megtapasztalt „lendülettel” már elindult a saját lábán, és a leszületésre váró lelkek egyre nagyobb tömegben öltöttek testet, hogy saját erejükből tapasztalják meg az anyagban - az emberi testben -  való életet.
Megkezdődött az Atlantiszi bukással félbeszakadt reinkarnációk sorozata.

A szellemi oldalról már nem kapták ezek az emberek közvetlenül az irányítást, mint korábban,…
Csak akkor, ha a ma is ismert módon kérték az Égi segítséget, és olyan rezgésszámon tartották a saját lelki,- szellemi részüket, amely az információ fogadására alkalmassá tette őket.

Eljött az idő, amikor a király már nem saját maga vette le az információt, hanem a varázslók, a táltosok, jósok mondták meg az üzenetet…és a király vagy hallgatott rájuk, vagy lecsapatta a fejüket….

Krizanténtól kapott információ szerint: a Vízözön után 500 év alatt a Mezopotámiai, további 500 év alatt az Egyiptomi, és további 500 év alatt az Indus – Gangesz völgyében létrehozott civilizáció volt a legfontosabb. Ugyanebben az 1500 év időben történt meg a Földközi tenger melletti fehér civilizáció és az Afrikai fekete civilizáció beindítása. A fekete civilizáció nyomait most kezdik megtalálni, és értékelni. Ez nem maradt fenn, és a bukása után a fekete emberiség törzsi, kisebb közösségekre bomlott, és így maradt fenn. 
Ezt követően 500 évig maradt meg a Nefilimek irányító munkája egyre kisebb jelenléttel, és befolyással, most már egyre jobban csak szellemi úton, és nem fizikai jelenléttel párosulva.
A Vízözön után 2000 év elteltével elmentek a Nefilímek a Föld közeléből.

Itt természetesen nem az időpontok a fontosak, hanem a tendencia, az egész folyamat megértése.

A szellemi oldalról is el kell kezdeni a felépítését a folyamatnak:

Miért születnek le a lelkek és kisebb létszámmal a szellemek a Földre???

Mindenki tudja: hogy saját lelki fejlődésüket a fizikai testben, az embertársaikkal való együtt élés során szerzett érzelmi tapasztalással megvalósítsák, felgyorsítsák, elősegítsék, stb…

Erről már sokszor írtam: a Föld és a többi Ember a színpad, és a darab is egyben.
Az iskola és a lecke is egyben….mindegy hogy melyik képet vesszük szemügyre.

Az mondja Krizantén: A Szellemi Valóságban nem ilyen intenzív a tapasztalás, mert ott a lélek, vagy a szellem a tettei következményeit is látja előre….

A Földi életben a tér és az idő szétválasztja a folyamatokat.

Nem látom előre, hogy a gondolati, cselekvési mintáimat a másik ember hogyan fogja elfogadni, vagy mennyire ért vele egyet, vagy követni fog e engem…

Ezért a döntéseim előtt csak elgondolásom, elképzelésem van arról, hogy mi fog történni, de azt nem tudom biztosan….
Utólag látom, amikor a másik ember reakciója már megtörtént, hogy a döntésem jó,- vagy rossz volt…

Ez az utólagos tapasztalás érzelmi viharokat kelt bennem, és ezért olyan mély-erős energiát indukál, hogy képes lesz arra:
Az eddigiek megváltoztatására késztet engem…aki mondjuk nagyon el voltam telve a saját zsenialitásomtól….nagyszerűségemtől, stb….

Állandó hullámzásba tartja a földi élet során az emberi lelket a fenti folyamat, és az öröm és a szenvedés,…stb. váltakozása csodálatos és gyors fejlődést tesz lehetővé…
Vagy bukást okoz..
Egyiket sem látom előre….

A történelmi következményeket, és a tanulságot már ismerjük.

Időszámításunk kezdetére – Jézus születésének idejére – az egész emberiség olyan mélyre süllyedt az önzése, hatalomvágya, birtoklási vágya, gőgössége, kegyetlenkedése, mások megalázása, kizsákmányolása, rabszolga sorban tartása, legyilkolása, stb. folytán, hogy a Teremtőnek kellett beavatkoznia….
Erről már sokat írtam: ekkor lett időszerű a Megváltás, Jézus és a Krisztusi nagyszellem munkája, az Evangéliummal, és a Feltámadással.
Erről már sokat írtam és most nem ez a téma van napirenden.

Most azt kell megkérdezni, hogy miért ilyen a folyamat???

Talán az Ember elve gonosz, és hitvány???
És ezért nem várható, hogy tiszta és szelíd emberek éljenek a Földön???

Ennél sokkal egyszerűbb,- és egyben összetettebb a dolog.

Amikor a Teremtő egy szellemi lényt útjára bocsát – tehát a saját „anyagából” vagyis tulajdonságaiból egy energia gömböt elkülönít….bent a középpontban, a saját erőterén belül a 9. szférában…..
Akkor ez a szellemi lény – egy ember, mondjuk a Józsi – tökéletes,….de nincs saját tapasztalata semmiről sem…
A Földön fizikai testben leszületve szerzi meg ezeket a tapasztalatokat, és közben a rezgésszáma egyre csökken, a tévedései, bukásai során.
Ez az első földi élettel rendelkező embercsoport azonban nagyon kis létszámmal vesz részt a valóságban az emberiség tömegében.

A 7.000.000.000 azaz hétmilliárd emberből csak 700.000, azaz hétszázezer ilyen ember tartózkodik egyidőben a Földön. Egy csupán 1/10000-ed hányada az egész emberiségnek.
/ezt most kérdeztem le./

Honnan való a többi ember???

Erről már sokszor írtam.
A korábbi Első Teremtett nagyszellemek és a második teremtésben létbe hívott Emberszellemek bukása folytán „darabokra hullottak”. A bukottak részei adják a legnagyobb hányadát az Emberiségnek. A később teremtett, és fent levezetett szellemek csak a töredékét.  

Akár melyik csoportból való a földi ember a Fátyollal letakart tudatával azt sem ismeri fel, hogy ő maga kicsoda, és mit is kellene tennie.

Így nagyon sok tévedésen, és kísérletezésen át jut el odáig, hogy felismerje:
Minden ember a Teremtő egy szikráját hordozza a szívében, és az a feladata, hogy saját szabad akaratával válassza az Istenhez vissza vezető utat.

Ez a feladat a vízválasztó, és egyben maga az Emberiség fejlődésének célja is.

Amelyik társadalmi berendezkedés ezt a feladatot segíti az embereknek, az jó, és előre vivő.

Amelyik nem…az rossz, és hátráltatja a fejlődés folyamatát.

Tehát önmagában lehetne a köztársaság épp olyan pozitív hatással az adott népességre, mint a királyság, ha ezt a célt szolgálja.

Mégis van egy alapszabály erre is: amit fent, úgy lent….

A mennyei birodalomban sincs köztársaság, csak egyszemélyes hierarchia.
A 4 Világegyetem és benne a 144  Univerzum egyszemélyi vezetői mind az egy Teremtő Istennek vannak alárendelve.

Könnyű nekik…mondhatnánk!!!

A Teremtő egyben Mindenható is, és mindentudó, és mindent látó, stb…vagyis mindig a fejlődést és a változást szolgáló olyan tökéletes szellemi energia rendszer, amelynek a működése következtében nincsenek háborúk, válságok, visszaélések, kizsákmányolás, gyilkolás, gazemberségek, stb. abban a Világban…minden csak szép és jó,… amit a „szférák zenéje” fejez ki egységesen mindenütt….

Próbálná ki valaki onnan fentről a mi világunkat…mondhatnánk…a választási küzdelemmel, az ÁFA befizetéssel, az adókkal, és főként a háborúkkal…stb….

Hát igen…láthatod Kedves Olvasó…milyen gyorsan el lehet felejteni a kezdeti állapotot???

Csak néhány sorral fentebb írtam le:
Az Első Civilizációkban az Ember az Istentől kapott minta alapján élt a tökéletes Királyság szervezésében….
És onnan küzdötte le magát idáig….
És nem a Teremtő kényszerítette erre, hanem a saját maga által választott gondolati és cselekvési minták gyakorlása….

Összegezve: nem a királyság, vagy a köztársaság a jó, vagy a rossz, hanem maga az Ember.

A jó Királyságot a rossz emberek tették tönkre.

És most jön a fordulat: a rossz köztársaságot is a jó emberek fogják átlényegíteni…átszeretni a jó Királyság formájára….ha

Igen, itt kezdődnek a ha szócskával kapcsolatos tételek: HA

-                     a 7 milliárd ember több mint 2/3-da már saját maga a szelídséget választja életformájául...
-                     minden erőszakos embert a Teremtő leválogat, és egybe terel, és elkülönít, és így a többieknek ezeket nem kell legyőzni, és megölni….mert akkor már nem szelídek...

Ezek az elsődleges és legfontosabb feltételek.

Erről már sokszor írtam.

Krizantén az „Új Világot teremtünk” tanításában ez van részletesen felsorolva….

Ez a folyamat már elkezdődött, és jelentős hídfő állással rendelkezik, de a jeleket nem akarják észre venni az emberek, pedig látni lehet:

-                     az emberiség nagyobbik fele döntött úgy, hogy nem akarja a háborút
-                     nem akarja a kizsákmányolást
-                     nem akarja a gazdagság olyan fokát, hogy azért más éhezzen
Ezek voltak az alap-lépések.

Ma pedig:

-                     egyre több államban már a nők kerülnek egyre több állami vezető politikai pozícióba, ez a megegyezéseket fogja eredményezni a háborúk helyett.
-                     Egyre több állam korlátozza a PÉNZ hatalmát, a bankok működésének szabályzásával, stb.
-                     Nem engedik az „elbukott” államokat sem csődbe zuhanni…lásd a görögöket, stb…..hogy magukkal rántsák az egész világ-gazdaságot….az első Világ-válság során ez történt…
-                     Még a saját politikai apparátusuk létszámát is csökkentik, az „olcsóbb állam” önkorlátozó gondolati mintája alapján…mint nálunk az Országgyűlés létszámát..
-                     Egymás után több háborús konfliktus kiszélesedése helyett, azok sorvadására, vagy megszűnésére van kilátás..
-                     És a legfontosabb: az emberek tömegesen ébrednek rá arra, hogy saját életfelfogásukon, gondolati és cselekvési mintájukon kell változtatni ahhoz, hogy jobb legyen az életük….

És itt kanyarodtunk vissza oda, ahonnan elindultunk….

Ha a jó Királyságban jó Emberek élnek…akkor jó az életük…

Most, hogy a jelenlegi 24.000 éves civilizációs ciklusunk az utolsó száz éven belül van hatalmas és elkerülhetetlen változások sorozat indult el.

Ez a változás  az Ember önmagán végzett változtatásán alapszik:
Csak a 7 milliárd ember 2/3-da kell hozzá.
Ha ez meglesz, akkor a változás is meglesz…megakadályozhatatlanul….
Nincs olyan hatalom, amely 7 milliárd embert letörölhet a Földről.
Nem lesz 3. világháború, ezt a Teremtő nem engedi…

Aki olvasni tud a sorok között is, az láthatja a földi jeleket is: az EU-ban már arról döntöttek, hogy nem engedik a tagállamoknak, hogy az éves költségvetésükben tovább csökkentsék a hadi kiadásokat.
Vagyis a tagállamok már szeretnék csökkenteni a hadi kiadásokat, de …..
A folyamat megindult, és megállíthatatlan….

Visszatérve a Szellemi oldalhoz:

A Királyság ma is rendelkezésre áll fent a Teremtő trónszékének lábánál, a koronával és a jogarral….csak arra vár, hogy a jó emberek sokasága vágyjon arra, hogy ismét a földre szálljon le, és megvalósuljon a földi Paradicsomi állapot….

Térjünk vissza a Magyar Szent Korona témájához, mivel a királyság szellemi oldalát már láttuk.

Most attól eltekintek, hogy István és Koppány között lévő „igazságot” vagy igaztalanságot a kérdés középpontjába tegyem.
Csak annyit mondok róla, amit már egy évtizede lediktált Krizantén Árvai Lászlónak:

Koppány volt az, aki a Magyarság Istentől kapott feladatának letéteményeseként a népet a helyes úton tudta volna vezetni. Ha István nem lép fel, a környező népek lassan megszokták volna ezt az állapotot, és másként alakul a nép és az ország sorsa….

István a látható földi erőviszonyokból indult ki, és annak tett eleget….a népet a környező hatalmak fenyegetése elől menekítette meg azzal, hogy „áttérítette” az igaz hitről,….a római kereszténység hitére…..nem ezt kellett volna követni a magyarságnak….
/talán egyszer rászánom magam, és lekérdezem ezt is részletesebben./

A királysághoz a magyar Szent Korona áll közel, és annak szellemi erejével érdemes foglalkozni, hogy mindenki láthassa, mi a szellemi igazság, és mi a körítés….

Krizantén tanítása:

A Koron egy tárgy, ami önmagában az anyagaiban rejlő rezgésekkel azonos…arany, drágakövek, stb….

A Magyarság 1000 éves történelmében élő emberek által a Koronával kapcsolatban gondolt és hitt - gondolati és érzelmi töltések, szellemi erő-mezők összessége az, ami a koronát Szent Koronává avatja.

Ahogy a Végzet Lándzsája – amivel Jézust leszúrták a kereszten - …egy vasdarab csupán….de a hozzá fűződő gondolati és érzelmi töltések, és szellemi erő-mezők a Világ Urának fegyverévé avatják,…
Amelyért az önjelölt Világ Urai majd meg vesztek…többek között Hitler is….

Ilyen rövid??? kérdezhetjük, és már kész is???
Igen.
Egy része ezzel lezárul. Ennyi és nem több.

Ugyanakkor az emberek az elmúlt évezred alatt számtalan csodálatos tulajdonságot fűztek a Szent Koronához.

Csak a legfontosabbat emelem ki:

A Magyar Szent Korona hatalma kiterjed a Kárpát medencében, és irányítani fogja az itt élő népek életét. Főként vissza állítja a magyarság régi dicsőségét…..

Hát nem….
Nem a korona állítja helyre a régi dicsőséget…. különösen nem a dicsőséget….

Hanem a magyarság és a környező népek szívében megszületett ellenállhatatlan vágy hívhatná elő a Szent Korona hatalmát, ha ezt szeretnék megélni maguk-maguknak.

El lehet képzelni, hogy az égi szinten: a Teremtő jóvá hagyna egy olyan folyamatot, hogy a Korona erejével a magyarság uralkodjon a környező népeken….amikor a Teremtővel kötött szövetségben azt kaptuk feladatul, hogy szolgáljuk a népeket??? és hozzá vezessük azokat…

És megfordítva, a földi nézőpontból: el lehet az képzelni hogy a szomszédos népek arra vágynának, hogy a magyar Szent Korona uralkodjon felettük???
Kérdezzük meg a Ficót???

Kedves Olvasó!

Azért kellet ilyen terjedelemben a bevezetőben foglalkozni ezekkel a szellemi és fizikai síkú folyamatokkal, hogy itt érthető legyen minden.
Ne kelljen „gyanús” magyarázatokat előhúzni a kalapból….

Röviden:

A Szent Korona egy dologra hajlandó, és ehhez kap Égi támogatást:

Olyan néphez,- népekhez száll alá a Mennyekből, amelyek már a szelídség módszerével, a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság alapelveit betartva élik a hétköznapjaikat….és nem csak beszélnek róla…
És főleg nem más népektől várják ezt el, a maguk uralma alatt!!!

Ennyit a Szent Koronáról.

Az utolsó kérdés: lesz ilyen valaha???

Igen, lehet ilyen…és talán lesz is.
Kedves Olvasó…csak mi tehetünk ennek érdekében, Én, és Te…és mindenki más, aki kívánja ennek eljövetelét.
Pécs, 2013. december 6- 22.
Szeretettel: István

Szívműtét..vagy még se?Kedves László!

Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk személyesen találkozni, és beszélgetni. Nem véletlenül javasoltam a személyes beszélgetést, mert akkor jobban, átfogóbban lehet megérteni ezt a tanítást.
Tudom, hogy annak, aki bajban van, vagy úgy érzi….nagyon kevés az, ha valaki csak szavakat tud mondani…De nem tudja megmondani, hogy mit tegyen, vagy ne tegyen az illető.

Én most épp ebben a helyzetben vagyok. Nem mondhatom azt, hogy László…tiszta szívemből az operációt…vagy annak mellőzését látom jónak.
Nem mondhatom, mert a Tűzvirág épp azt mondja, hogy ezt kizárólag magadnak, az Lászlónak kell eldönteni.

Tudom, hogy ezt is tudod, és nem erre vársz, nem ilyen felvilágosításra van szükséged.
Sajnos mással nem szabad eléd állnom.
Tudod ez nem kibúvó, de tényleg a személyes út az egyedüli eredményre vezető módszer…

Amit megtehetek, és most ezt igyekszem eléd tárni, az a saját betegségem ismertetése, leírása.

Ötven éves koromra teljesen kizsigereltem a szívemet, és olyan szívritmus zavaraim voltak, amelyek éjjel felébresztettek:::jajj, megfulladok, nem kapok levegőt….módon.

Szív-gyógyász doki barátom 1, majd 2, majd 3, stb. pirulát írt fel, és én vagy szedtem, vagy elfelejtettem, stb… de semmi sem változott. Mert ugyanúgy hajtottam…
A szívem fájt, szúrt, hol meg akart állni, hol belegyorsított, és ki akart ugrani, stb.
Meguntam,…. és oda álltam, hogy csináljanak vele valamit, mert nagyon unom így az egészet. Vagy meggyógyítanak, vagy ha meg kell halnom, hát legyen….

Egy Olaszországi konferenciáról jött haza a doki, és boldogan mutatta, azokat az EKG felvételeket, amilyen ilyen ritmuszavarok voltak rögzítve.
Látod Pistikém… ezek pont olyanok amilyenek neked is vannak…
Na és mi van ezekkel? Kérdeztem…
Hát… ebbe halnak meg a legtöbben…mondat a doki.
Na ettől megnyugodtam….
És mit tudtok csinálni velem…kérdeztem…
Semmit.
Mi a baja a szívemnek…
Semmi….
Akkor miért szedem a sok gyógyszert???
Hogy meg ne haljál…mondta a doki természetes hangon…

Ó, kedves Barátom, ha kinézek innen a 10. emeletről, csak olyan emberek járnak az utcán, akik mind meg fognak halni…én maradjak meg egyedül magnak???

Na és mit akarsz csinálni?....
Kidobom a gyógyszereket, és elmegyek a Gyurcsok Józsihoz…aki energiával gyógyított, és  akkor volt a fénykorában. Ő a Visegrádi gyógyító volt.
Ha nem is oda, de egy falusi energia gyógyító asszonyhoz kerültem, és kaptam a kezeléseket, és közben elindult a csoport, amit azóta is csinálok, és már mi is így segítünk másoknak is…
És persze a szívemnek semmi baja….
-          ha abba az irányba megyek,…
-          és azt csinálom…
amihez égi áldást kapok.

Én akkor megbékéltem a halállal, és vállaltam, hogy meghalok…ha kell….de közben ráterelt a betegségem arra, hogy a régi személyiségemből elengedjek mindent, amit csak sorban felismertem, és bírtam vele.

Ma már tudom, hogy ez volt az életem legfontosabb forduló pontja, és a betegségemnek köszönhetem, hogy megváltoztam.

Tudom, hogy ez nélkülem nem ment volna előre, és a magamon való gyógyító,- változtató,- szelídítő folyamatos munka csak addig tart …amíg élek.

Most a jobb térdem fáj, ha megyek, és amikor kedve van….és lassan újabb és újabb rétegeit tárja fel az egyéniségemnek, és a fájdalmak a szelídség útjára terelnek…elég keservesen, ha engem kérdezel…de sokkal jobban, mint sok másokat,…. régi barátokat, akik már mindkét térdükben protézissel járnak…

Kedves Barátom! Bocsásd meg, ha már ezt leírtam korábban a Neked címzett leveleimben, de már nem emlékszem rá. A történet azonban így zajlott le.

Kibékültem magammal, a gyarlóságaimmal, stb,- és elindultam az át-szeretésük,- változtatásuk útján…

Ezzel együtt a halált elfogadtam a legjobb jónak, mert nélküle soha sem tudnák új testet kapni,…. ha annak eljön az ideje.

De ez az  újfajta kapcsolat lehetővé tette, hogy eltűnt belőlem a halálhoz kötődő minden félelem, és téves gondolati minta.

Az is igaz, hogy intenzíven tanultam a Szellemi Valóság dolgait, és mélységes szeretet és hit töltött el a Teremtő Isten és a Szellemi Valóság lényei iránt.

Így már semmi sem kötötte a halált ahhoz, hogy azonnal meglátogasson,…
hiszen nem is ez volt a célja…
csak az, hogy rám ijesszen…
kimozdítson az addigi utamból…
Ma már jó barátok vagyunk: Sámala,… így szólítjuk a halál angyalát, aki velünk van a csoportban, és állandóan adja az energiát és súg nekünk, nekem is.

/Tegnap esete, amikor a leveledet olvastam, eszembe jutott, hogy már nem tudok telefonálni a Valinak, akinek kölcsön adtam a könyvet, így arra gondoltam, hogy majd holnap délután kezdem el a válasz levelet.
A jobb lábamon, a kisujjam melletti ujjam annyira fájni kezdett, hogy azt hittem….szóval azonnal tudtam, hogy neki kell állni a levél lírásnak. És már a levél felénél, alig fájt. Ma már semmit sem érzek rajta. Hát ilyen Sámala segítő igyekezete, amivel tettekre serkent./


Erről a változási lehetőségről ír Rüdiger Dahlke a Sorsfordulók c. könyvében nagyon alaposan és körültekintően.

Azt azonban mindenkinek magának kell eldönteni, hogy egy ilyen betegség esetén - mit lát maga elsődlegesnek:
A szellemi fejlődést, és az egyben magával hozza a fizikai javulást,…vagy fordítva gondolja.

Tudod: mindegyik döntés előre viszi az illető fejlődését.

Ha eltalálta az illető, és jó döntést hozott: akkor a fokozatos gyógyulás, az életének megváltozása…stb. mutatja a jó utat….

Egy biztos…mindenkinek megváltozik az élete,… mert ennek van itt az ideje….
Mindenkinek, aki él.

Ha nem a jó döntést hozta meg, akkor a bajokon keresztül veszi észre, hogy tévedett….amiért senki mást nem okolhat, általában,…
Vagy legalább is ez a fontos, hogy ne tegyen ilyet….
És egy vargabetű után kezdi el azt a változást,…. amelyet korábban elutasított.

Persze vannak olyanok is, akik akkor sem indulnak el a fejlődés útján, és ragaszkodnak ahhoz az életformához, amivel a szívritmus zavarukat összehozták maguk,- maguknak évtizedeken keresztül.
Krizantén tanítása szerint: ilyenkor a Teremtő hátradől, és elnéző mosollyal szemléli tévelygéseimet…ha ezt a döntés választottam. Mert még nem szenvedtem eleget….

Tegnap volt itt egy 50 év alatti fiatalember. Már 2 évvel ezelőtt is találkoztunk, és járt itt egyszer a piramisban, és tetszett neki a hely,- az energia, stb. de nagyon elfoglalt életet él, és több üzlete van,….és nagyon fáj mindene….és nagyon érzi, hogy változtatni kell az életében, mert nem azt csinálja, ami a tényleges dolga volna itt a Földön…stb.

Talán jönni fog…ezt mondta, hogy a lányával és a feleségével együtt jön, mert égett a tenyere, a füle, az egész teste zsibbadt, stb. amikor a piramisban beszélgettünk….15 perce volt mindössze erre, mert egy fontos dolog miatt azonnal mennie kellett….
Talán jönni fog…talán változtat,…de lehet, hogy mégis másik megoldást választ…mert joga van ahhoz is, és az orvos azt ígéri, hogy….

A Szellemi Valóság viszont semmit sem ígér…de bármit lehetővé tesz…ha Te magad csinálod, tanulod, gyúrod…stb….

/Kiegészítés: A fenti családnál jártunk azóta Szentgyörgy keresztet telepíteni…és sokat beszélgettünk, és úgy néz ki most, hogy minden jel szerint elindulnak a saját életük átformálásának útján….sok sikert, és kitartást kívánok ehhez Nekik./

Két nagyon jó könyvet olvastam a közelmúltban.

Az egyikben a szerző: a szellemi erők mozgósításának elsődlegességével, gyógyította ki a saját testéből a kosárlabda nagyságú méh-rák-daganatot nem egészen két hónap alatt…Az orvos el sem hitte, hogy mit csinált magával…
Látod a címét és a szerzőt elfelejtettem, talán: Brandon Bys, Belső utazás a könyv címe.

A másik még itt van a fejemben: Göncz József  Az öngyógyítás forradalma…c. könyv. Ez egy csoda egyszerű technika: minden nap erősen gyúrod és ütögeted a csontjaidat, izmaidat, és ott a legjobban, ahol fáj….
Ott alvó fájdalmak vannak az energia áramlatok elakadása miatt, és a gyúrás,- ütögetés azt felszabadítja, elindítja az áramlást,…vagyis meggyógyulok…
Nagyon egyszerű, és a fiát súlyos betegségből gyógyította ki…de azt a részt nem olvastam el, mert már az engem is érintő részekkel kezdtem…

A szellemi lényege ennek a módszernek az, hogy:
A gondolati energia és a fizikai tevékenység is egy-azon irányban hat, együtt dolgozik, és így az itt-és most állapot jön létre folyamatosan.

A nagy fájdalom gondoskodik arról, hogy a gondolatok ne tudjanak másfelé elkobászolni, és így minden a helyén van a gyógyuláshoz.
Ezt a Tűzvirág teszi hozzá, nem a könyv.

A könyv megadja a térképeket is ahhoz, hogy az egyes betegségeket hol lehet kezelni.
Nincs gyógyíthatatlan betegség, ha a fizikai test,- az elme,- és a szellem összefog…és teszi a maga dolgát. Csak a napi munka és a kitartás kell hozzá.

Nagyon jó a módszer és eredményesen csinálom én is…
Piszokul fáj a bal gyűrűs újam körömágya a kisujjam felöli részen, de már harmadik napja gyúrom, és egy kicsit kevésbé fáj…és úgy vettem észre, hogy javult egy kicsit a látásom…

Amikor én elindultam a pozitív gondolkodás, és az önmagamért való tevőleges munka útján, akkor még évek kellettek ahhoz, hogy jelenetős változást észleljen az ember.
Manapság néhány hónap alatt történnek olyan gyógyulások, változások, amelyeket nem is gondolna az ember a hagyományos gondolkodási módon.

Tegnap este 10-ig eddig jutottam.
Ma megkérdeztem a Valit- akinek a könyvet kölcsön adtam, és így már le tudtam írni a szerzőt és a könyv címét.

Látod: nekem most ez az egyik nagy feladat, hogy:
70 évesen ne higgyem el, hogy a memóriának és a többi fizikai összetevőnek romlani kell, mert így van rendjén.
Ez sem igaz, mert: a Teremtő nem ilyen kis időre adja a fizikai test egyensúlyát, hanem 1000 évre.
Csak az  emberiség által elfogadott gondolati minta – a morfogenetikus tudati mező – az ami ezt a gondolati sort adja le a tudatnak, minden nap, folymatosan….
Aki elfogadja….szinte mindenki….az így fogja megélni.

A betegségek épp ilyenek.

Azt írtad, hogy gyerek korodban is baj volt a szíveddel.
/Megjegyzem nekem is. Ilyen gyerek otthonban is voltam pár hónapot./

Ez azt mutatja, hogy előző életből hoztál magaddal olyan adósságot, amelynek ledolgozását erre a fizikai megtestesülésre vállaltad. /én is./

Ennyit megengednek az Égiek: ezt lekérdeztem, és azt kaptam, hogy:

A birodalmi német országban voltál katona, kiképző tiszt. Nagyon szabályozott, fegyelmezett, célratörő, pontos, következetes, lazaságokat nem tűrő, számon kérő, számon kérő, számon kérő…. gondolkodásoddal összhangban éltél, és képezted ki az újoncokat.
Még a szívük is össze facsarodott a kiképzési módszertől…amiből csak egy hiányzott:
Az együtt érző emberi szeretet.

Ez természetesen nem ítélkezés az akkori éned fölött, csak tárgyilagos információ, ami miatt nem kell semmilyen rossz érzést  táplálnod.

Akkor segítesz magadon, ha vizsgálod a gondolkodási és érzelmi mintáidat, és összeveted ezzel a képlettel. Ilyenkor látod, hogy mennyit sikerült változtatnod.

Szerintem az eddigi leveleid alapján is látni lehet, hogy már nem ezen a platformon állsz.
Ha sikerül személyes megbeszéléssel kiszélesítenünk ezeket az információkat, akkor gyorsabban megy a változás. Persze enélkül is lehet változni.

Egy korábbi csoporttársammal közösen járok Szentgyörgy keresztet lerakni azokhoz, akiknek a Varga Gyógymód Intézetben a biorezonanciás mérés során kimutatják, hogy az ágyuk olyan helyen van a lakásban, ahol Hartmann kereszt – a Föld geo-mágneses erővonalainak kereszteződése – vagy,- és vízér fölött fekszenek.

Ez a negatív energia sugárzás az alvás alatt napi 6-8 órán át éri a fizikai testet, és aktiválja azokat a sejteket, amelyek valamilyen betegség- fájdalom formájában mutatják meg a páciensnek, hogy  melyik testrészükkel van a baj.
Ez alapján rá lehet keresni, hogy milyen gondolati és érzelmi mintákon kellene javítani, azokat elengedi és a pozitívat behívni. A lélek nyelve a betegség…Dalke könyvének ez a címe.

Ezek ellensúlyozására telepítjük a Szentgyörgy keresztet, pozitív energia mezőt – erről is van anyag a blogon / és az kiszorítja azokat a falakba.

Megkérdeztem a Tűzvirágot:Igen, ilyen geo-mágnesen csomópont, és vízér is segít Neked, hogy minél jobban vágyakozzál a változásra….

Ha szeretnéd, januárban felmegyek Pestre vonattal, és segítek a pozitív energia telepítésében.

Csoporttársam összeállított egy könyv és egy film listát / YouTube / amit elkérek tőle, és átküldöm emailon, ha megtalálom.

Ha be tudod szerezni: a Fellebben a fátyol, és az Átölel a fény, Brus Liptons A tudat c. könyvekkel javaslom a kezdést…A filmek közül pedig: Az élő mátrix. C. filmet ajánlom.

Arra is  gondolhatsz, hogy rengeteg ember van ennél sokkal rosszabb helyzetben…ez könnyebbé teszi a sajátunkat….
Ha én nagyon lent vagyok…megnézem a Pearl Harbor c. háborus filmet…az mindig helyre rak…
Hát ennyit tudok mondani Neked most….
2013. november.
Szeretettel: István
Karácsonyi találkozásLevél Borbálának.
Kedves Borbála!

Tűzvirág azt mondja, hogy írjam meg a levelet, mert ez segít abban, hogy ne vesszenek el a gondolatok, és én teljesítsem a feladatomat.
Nekem az a feladatom, hogy a körülöttem történő dolgokra reagáljak a Krizantén tanítás szellemében. Ha a levelet nem írom meg, akkor  - tapasztalat szerint – lassan kiesnek a gondolatok, és már nem lehet ugyanúgy megírni a későbbiekben.

Hát legyen:

Az Új világot teremtünk c. Krizantén tanításban is benne van, hogy:
Minden ember gondolatai több száz másik ember gondolatait befolyásolják közvetetten.
Ha két,- vagy több ember szorosabb kapcsolatban van – vagyis rendszeresen, vagy többször beszélgetnek – akkor a fentieknél is nagyobb az „áthallás” akkor is, ha arra nem gondolunk.

Te is tudod, hogy a Csoporthoz való visszatérésed hogyan történt.
Az nem volt véletlen, hanem a Te döntésed volt benne.
A szigetvári beszélgetéseink is ugyanebbe a sorba tartoznak.
Azt nem lehet mondani, hogy a hétköznapi átlagos kapcsolati szint jött lére akármelyikben is.
Sőt: Ki kell mondani, hogy annál több.

Az ilyen kapcsoltban benne van, hogy a másik ember igyekszik alkalmazkodni, pont azért, hogy a kapcsolat fennmaradhasson.

Mert nyilvánvalóan kedvére van a kapcsolat, és vár attól valamit.
Mit is??? Hogy folytatódjon,…
Mert tanul belőle…készül rá, hogy gondolatokat,- érzelmeket cseréljen…
Szóval részt vesz egy játékban úgy, ahogyan azt a Teremtő kitalálta: az emberek közötti kapcsolat legfontosabb tartalmi elemeként.
Beszélgessetek: mondja Krizantén, amikor a legfontosabb feladatainkról tanít minket…

Ha valaki a másik ember ilyen gondolati és érzelmi reakcióját figyelmen kívül hagyja, és teljesen mást csinál, mint amit általában szoktak, és amit mondott….legalább is szeszélyesnek fogják gondolni, és hívni magukban.
Persze nekem ennél több a dolgom, ki kell mondanom, hogy:
Kiszámíthatatlan az ilyen  viselkedés, és érthetetlen is erről az oldalról nézve.

Köszönöm a leveledet: ebben igyekeztél megmagyarázni, hogy miért,- mit tettél, vagy nem tettél.
Látszik a levélből, hogy meg vagy elégedve ezzel a magyarázattal, és benne van, hogy ennél több közvetlenséghez már senkinek semmi köze sincs…

Ez a levél azonban egyetlen kérdésre sem adott választ, ami erről az oldalról látszik.

Kezdjük el, hogy mi látszik innen:

A Csoportban nagy örömmel és szeretettel fogadtak, ezt Te is érezted és láttad…
Annak is örültek, hogy a varró programot elindítottad,…és követtek is annyira, amennyire tudtak, vagy akartak….
De nem mondták, hogy menj haza a programoddal,…és nem fordítottak hátat Neked, hanem nyitottak voltak az általad adott tudásra és szeretetre….

Remélem nem mondod azt, hogy nem esett jól Neked is a viselkedésük….
Persze ennél többet is adhattak volna a varró programhoz, de ennyi volt bennük…

Épp a fentiek miatt már számítottak arra, hogy a Csoportban Te is benne vagy és jössz, ha lehet és ha tudsz…

Ezért kérdeztem, hogy van pénzed a buszra???
Mert ha nem lett volna….elmegyek érted!!!
Ugyanígy, ha olyan gyengének érzed magad, hogy nem mersz buszra szállni…

Arra azonban senki sem számított – én sem – hogy Neked nem ér annyi fáradságot a csoport karácsonyi programjában való részvétel, hogy felszállj egy buszra.
Amit számtalanszor megteszel, mondjuk azért is, mert már szeretnél nézelődni, vagy sétálni egyet a városban….vagy bármi másért…évente több százszor.

Látod ilyennek látszik a magatartásod erről az oldalról!
És hiába mondod, hogy elvárással vagyok,- vagyunk irántad….mert ez nem igaz.

Ez nem elvárás….csak számítottunk Rád.
Számítottunk arra, hogy jössz.

Mert mindenki az ide tartozását is kifejezi valamilyen mértékben azzal, hogy eljön.
Épp azért, mert a csoport-kiválásokkal ez a kérdés érzékeny téma lett a lelkekben.
Mindenkit számon tartottunk, hogy ki jön el, mert ide tartozónak érzi magát, és ki az akire nem lehet számítani.
Legalább hárman kérdezték, hogy Borbála jön???
És én mondtam, hogy persze…beszéltem vele telefonon.

Egy Borbálát, aki varró tanfolyamot indított a többi lánynak…ide tartozónak  gondoltak… Fontos szerepet szántak Neki gondolataikban, és a szívükben.
Olyant, amivel újat, és szépet hoz az itt lévőknek…mint a Mikulás!!!

El tudod képzelni, hogy  milyen csalódás volna a gyerekeknek, ha a Mikulás egyszer azt mondaná, hogy: nem volt kedvem szánkóra ülni???...egyébként sem ígértem ilyent a gyerekeknek….

Így is voltunk tízen. Áginak előre az jött, hogy 11-en leszünk.
Senki sem mondta ki, hogy Borbála miért nem jött,…. csak hiányozott….

Pénteken voltam Annával Szentgyörgy keresztet lerakni, és azt mondta, hogy Ők 7-en voltak a csoport-karácsonyukon. Ennyire is számítottak.

Vagyis nem a létszám a fontos, hanem a többi emberre kisugárzó érzelmi és gondolati energiánk, hogy mit gondolunk, és mit cselekszünk. Ahogyan ezt Krizantén tanítja….

Te mondtad nemrégen: István ez a szellemi út  m ű k ö d i k  az én életemben is….
Ugye milyen felemelő érzés volt…úgy örültél neki, olyan boldogságot okozott….
Még én is boldog voltam tőle,.... és mondtam, hogy nagyon szeretlek…mert az öröm ragadós…

Most egy kicsit csalódott vagyok, és ezért egy kicsit szomorú…
Persze tudom, hogy nem lehet másként…egyszer fenn - és aztán az egó visszahúz…
Reméljük nem olyan hosszú időre mint a korábbi „haggyál” korszakodban…
Kettőt előre – egyet hátra, tanítja Krizantén.
Itt a Földön nem lehet másként…

Ezzel a tudással már vissza jött a béke a szívembe. Az történt, ami elkerülhetetlen….
Ugyanis ez a Te leckéd.
Én csak a második sorban tanulok belőle…

Nekem az a leckém, hogy ne tegyem eléd ezt a tanítást rögtön, mert akkor nem marad időd arra, hogy magadtól rájöjjél.
Ha nem magad jössz rá, akkor nem olyan erővel tanít, és lehet, hogy nem eléggé segít a változásban. Ennek következtében újból el kell követni, hogy begyakorolhassad a helyes mintát.

Nyilvánvaló: ha nem volt kedved…nem kellett eljönnöd.
Az volna az elvárás a részünkről, hogy: minden képen jönnöd kell!!!!
Ez azonban nem így van. Elfogadtuk azt amit döntöttél…

De lehetett volna szólni….bocsi, nem jövök, mert nincs kedvem….
Ez ugyanis szabad akaratod alapján nyitva állt, és kizárólag a saját döntéseden múlott….
És akkor nem számolunk azzal, hogy Borbála ide fog jönni, mert ide tartozik…és nem várunk Rád.

Persze ez az egész amit eddig leírtam csak a felszíne a kérdésnek.

A lényeg abban a mondatban van, amit Te írtál a leveledben:
„Igen, velem nem lehet előre tervezni, soha nem is lehetett, én sem teszem.”

Micsoda csodálatos lehetőség nyílott ki ezzel, hogy:
Te magad nevén nevezted az egyik nagyon fontos érzelmi és gondolati mintádat…
Amit az Egységszellemed feltétlenül meg akar változtatni még ebben az életedben.
Ahogyan Jézus mondta: Nevén nevezd az ördögöt….ha meg akarsz szabadulni tőle…

Mivel eljutottál abba a rezgéstartományba, amikor már kész vagy saját magad tudatos átalakítására, csak idő kérdése, hogy mikor kerül ez az átalakítás napirendre!
Ezért már nem támadásnak veszed ezt a levelet, ha elolvasod...hanem figyelem felhívásnak!!!

A felismerés az első lépés…nagyon fontos, nélküle meg sem indul a folyamat…de ez csak az út eleje…
A többi mind sokkal nehezebb, és néha fájóbb is.

Önmagam hibájával szembe nézni, kimondani, és átalakítani: AZ ÚJ JÓ MINTÁRA …majd hosszú időn át igyekezni, és figyelni arra, hogy ne tudjon visszatérni tartósan, és ne vegye vissza az uralmat fölöttem a régi…

Na ez az igazi munka…..
Jó munkát kívánok…szívemből…

Tűzvirág azt mondta: a levelet nem kell elküldenem, hogy legyen időd és módod: 
Magad – magadnak felismerni.
Nekem az volt a dolgom, hogy most leírjam, mert így nem veszik el.

Amikor kész lett a levél…azt kaptam: 
Tegyem fel a blogra, és ha Te mégis felmész és elolvasod…akkor nem én raktam eléd…hanem az Egységszellemed terelt erre az útra, ami már segítség, és nem visszafogó erő…
2013-12-22

Szeretettel: István

2013. december 19., csütörtök

A Teremtő üzenete 2013. év Karácsonyára
A Teremtő üzenete: 2013.év.Karácsonyára

Kedves gyermekem: Inci!
Éjnek idején szólítalak Téged, amikor mentes a földi egód minden elavult szokástól, régi
mintától.
Amikor a Lelked szárnyal, Szellemed  kitágul és barangolsz a Végtelen Mindenségben.
Vagy álomra hajtod fejedet két ölelő karomban, a csillaghalmaz,  a Szent-forrás lágy ölén.

Érezd biztosan, hogy Vagy!
És kutasd: miért pont itt ragyogsz e csodálatos Kék-Föld tetején.
Belőlem vétettél, Ég és Föld nászából születtél.
Tiszteld az Égi-törvényeket: „amint fent – úgy lent”.
Benned is ez pulzál, kívül és belül.
A kint és bent összefér – egybe hajlik, mint a tér….emlékszel a kalap szélére?
A Fény és Árnyék egyfelé halad, csak ellentétes örvényben táncol, és
rájuk lelhetsz bárhol.
Te melyiket választottad? Ugye egyiket sem nélkülözhetitek: így van ez örök időktől fogva.
Először ismerkedés és utána ölelkezés.
Én persze látom, hogy a sértődés is betekint néha hozzátok, de remélem haragotok már nem tart sokáig. Bocsássatok meg egymásnak bármi nagy sérelem érte szíveteket.

Én magam is elnéző mosollyal figyelem botlásaitokat, de ezzel együtt:
nagyon szeretlek benneteket.
Tudjátok már, hogy általatok megtapasztalhatom magam: azt hogy Vagyok és Létezek.
Ti pedig az Én Isteni-részem Vagytok, az Én legkedvesebb drága segítőim.

Ne legyetek bánatosak, ha egyesek más mag-csoporthoz szegődnek. Annak örüljetek, hogy valahol elkezdik az önálló szellemi munkát.
Nem mindenki képes elsőre meglátni, hogy neki igazán melyik közösség a legjobb. Sokan az élettervükről sem akarnak hallani. De nálam mindig „kéznél van” az Atyai- segítség,  a nekik legmegfelelőbb módszer, melynek hatására ők is szárny bontanak egyszer.
Legyetek irántuk türelemmel és végtelen szeretettel, ahogy Én!.

Gondolataitok hatalma Teremtő erővel bír, ezt már régóta tanuljátok Krizanténtól.
Az ismétlés segít a kreatív dolgok,- lehetőségek felismerésében. Van olyan is, amiről azt hittétek, hogy nincs rá szükségetek. Pedig lehet, hogy később erős vágyat éreztek az elnyeréséért.
Tudjátok meg: Én nem állok vágyaitok útjába,… inkább minden erőmmel támogatom azokat, ha bele illik a Nagy Egész tükrébe.

Amikor a földre születtetek, egy Atyai-medált  kaptatok: benne a Bölcsesség kövével, amely utat mutat számotokra és védelmez titeket. Ebben az Ősi-kőbe van belevésve  minden Égi,- és földi-törvény. Nagyon vigyázzatok erre: mert ez egyedi darab, csak a Tied,… és megismételhetetlen.
A sorsotok olyan, amilyet a leszületés előtt választottatok a hálótervetekben, de bölcsességetekkel javítani tudtok rajta, csatlakozva csillag birodalmam erőihez.

A Földi létetek addig tart, amíg élitek…Rajtatok múlik, mikor teljesítitek be küldetéseteket.

A Központi-tervet  csoportosan könnyebb teljesíteni. De hozzám egyenként jöttök, külön-külön. És a végső számadáskor leolvasom, hogy ki mit tett alázattal a közösségért.

Fogadjátok jó szívvel az Égi-segítők felétek nyúló kezét, hisz értetek dolgoznak Ők.
Azért, hogy jól sikerüljön a Felemelkedés! Ne féljetek attól, hogy sokan vannak.
Inkább használjátok ki a lehetőségeket!

Kövessétek Szent Fiam útját.
Ismételjétek Krizantén és Tűzvirág tanításait.
Az új üzenetek sem azért érkeztek, hogy a fiókban porosodjanak.

Amikor felhőtlen az örömötök vagy éppen bánatban szenvedtek, érintsétek meg a  talizmánotokat és helyezzétek a szív-csakrátokba vagy a harmadik szemetekbe.

Éljétek át a csodát végre, és ne mondjátok azt, hogy egész életetekben nem találkoztatok Velem…, hisz végig a vállamon cipellek benneteket az utatok során.
Az is fontos,hogy néha üljetek le, és pihenjetek meg.
Képzeljétek azt, hogy apró gyermekként a tenyeremben ültök.

Nálam egy nagy kosár rátok vár: tele van játékkal. Én pedig hagyom, hogy Ti válasszátok ki azt, amelyik a legkedvesebb.
Az sem baj ha többet veszel ki belőle, és az sem ha most még nem tudod használni.
Az a fontos, hogy felhőtlenül örülsz neki.
Ez az öröm éri a legtöbbet, mert érzem, hogy a szívedből fakad, mely az Én szívemmel teljesen összeér.

Ekkor, Atyai szívem  kicsordul, és már el is felejtettem, hogy egész évben sem hívtál fel az égi-telefonon, és olykor látni sem kívántál.
Nem haragszom rád, bocsánatot nyertél.

Számomra ez azt üzeni, hogy a Te életedben minden rendben van: hála az Égnek.
Ha mégis szomorú lennél vagy bánatos, Én akkor is szeretettel várlak végtelen fény-otthonomba.

Szellemi beszélgetésre hívlak Benneteket, azért, hogy együtt kóstoljuk meg a „szilvalekvárt”, hogy kiigazítsuk „közös sorsunk” fonalát, és közben hányjuk-vessük meg: hogy
Milyen legyen az Új Világ!
Persze csak akkor, ha ezt szívetekből, és igazán akarjátok!

Én Várok Rátok, mert Öröktől fogva Létezem!
Itt és Most szétosztom Teremtői Fényemet:
Gyógyuljatok, Békében,- Szeretetben,- Bőségben éljetek.
Ámen! Így legyen!

Teremtő Isten

2013.november 13.
Inci

2013. december 6., péntek

A magyarság jövője. 5. A globális felmelegedésről
A Magyarság jövője
5. rész
A globális felmelegedésről.
Tisztelt Olvasó!

Ma délben hallgattam a  Kossuth rádióban a globális felmelegedésről tartott Varsói konferencia kommentálása révén a hazai gazdasági szakértők okfejtését, véleménynyilvánítását. Nagyon érdekes volt.

Maga a globális felmelegedés nem került boncasztalra, az van – ahogy van…
A szakemberek a gazdasági vetületével foglalkoztak, annak egyes kérdésköreivel.
Igen reálisan látták a fizikai síkú okokat, azok gazdasági hátterét, azt, hogy mi-mit mozgat.

Én most is csak a szellemi oldal kérdéseivel foglalkozok részletesebben, a fizikai megjelenés dolgaiban csak szemlélő kortárs vagyok.

Engem legjobban az a kijelentés lepett meg ami azt állította, hogy:

A mai gazdaság alapelve: A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS …. egyenesen zsákutca.

Nincs lehetőség arra, hogy a fejlődés ezen a módon fenntartható legyen: mondta a gazdasági szakember a nyilvánosság előtt.

Ez a kijelentés természetesen nem a legnagyobb gazdasági hatalommal rendelkező országok kormány-nyilatkozata volt, hanem csak egy Ütköző c. rádióműsorban hangzott el.

Ennek ellenére azt mutatja, hogy már a gazdasági szakemberek saját berkeikben így gondolkodnak.

Nekünk még azt mondják a politikusok, a nyilatkozat tevők, hogy minden ezen a kérdésen fordul meg, hogy ez a legfontosabb cél, stb.
A gazdaság folyamatosan és állandóan bővüljön.

Csak az a kérdés, hogy: ezen mit értenek???

Már foglalkoztam vele korábbi cikkekben, mert ez egy választó vonal.

Ha a gazdaságot úgy képzeljük el, hogy a fejlődés egyenlő azzal, hogy:

napról-napra több és több hasznot hoz…..

Akkor valóban igaz a nyilatkozó állítása: nem tartható fenn egy ilyen növekedés, amely egyre több- és több haszonnal jár együtt.

Maga a többlet haszon a választó vonal.

Két nappal ezelőtt olvashatta bárki az Origón: a NAV ellenőrzése során valahol az északi megyékben egy nagybani piacon 5 tonna növényi, és más élelmiszer azonnali megsemmisítését rendelte el,….mert nem voltak rendben a papírok…származás, az eredettől való idáig jutás lépései, stb.

Tehát lehet, hogy fekete piacról jött, nem fizettek adót utána, vagy vámot, vagy…mit tudom én, hogy mit…lényege, hogy megkerülték a haszon beáramlásának szabályait. Vagy csak a saját hasznukat akarták elérni…

De ha másik odalát nézzük, ez az élelmiszer: nem volt mérgező, vagy káros az egészségre… emberi fogyasztásra alkalmas volt….csak a pénzügyi szabályok be nem tartása miatt rendelték el a megsemmisítést…

Ugyanezen a napon olvastam szintén az Origón….
Most épp Ausztrália területén kerekező, világjáró magyar kerékpározó páros beszámolóját el szoktam olvasni, ha elém kerül…

Kuka-patkány….mondták rájuk, mert észre vették az ausztráliai helyben lakók, hogy kukáztak. Ők ugyanis azt vették észre,  hogy  az Élelmiszer-áruház kukája tele van az aznap el nem adott – csomagolásában ép, és sértetlen, minden károsodás nélkül fogyasztható élelmiszerek sokaságával. Amit a dolgozók nem vihetnek haza, és senki sem kaphat meg….ki kell dobni a kukába!!! Fél óra alatt sajtot, sonkát, kefirt, stb. szedtek össze …egy hét élelmiszerét…

Ha csak ez a két eset volna…de ez egy rendszer.
Ha a haszonszerzés érdekeit nem szolgálja, akkor meg kell semmisíteni a megtermelt élelmiszereket, stb.
Egyes becslések szerint ez elérheti az éves világ-élelmiszer termelés 30 %-át is.

Nem adják oda az éhezőknek, a szegényeknek, az árvaházaknak, az éhenhalás szélén állóknak…megsemmisítik!!!

1./ Na ez az a választó vonal, a szándékos és folytonos PAZARLÁS…amit az emberiség folyamatosan csinál az egyre több haszon miatt.

Nem a 7 milliárd ember a sok. Mindenkinek jutna megfelelő mennyiségű élelmiszer

Kérdezhetjük: mi köze a globális felmelegedéshez a kidobott élelmiszernek???

Röviden: a többlet termelés kizsákmányolja a Föld készleteit, lehetőségeit….láthatjuk feleslegesen, pazarló módon.

Nem az emberek megélhetését szolgálja, hanem fölösleges luxus módon folyik a pazarlás, a Föld kizsákmányolása. Bárhova nézünk, bármilyen ágazatban ugyanezt látjuk.
A halászat és a tenger….az őserdők és a fakivágás….a növénytermesztés a műtrágyázással…de a bányászat, az olajkitermelés, minden…minden.

A megtermelt dolgokból húzott haszon pénzzé válik, arannyá, vagyonná, az emberiség érdekeitől teljesen kívül álló, értelmetlen és használhatatlan gazdagsággá.   

Mit tud csinálni a milliárdos ezzel a  mérhetetlen vagyonnal…összegyűjti, szaporítja, hogy még több legyen…hogy neki legyen a legtöbb a világon…és azután???

Megvásárol egy szigetet, ami csak az övé! És azután?
Meg tudja venni az egész Földet???
Ki tudja számlázni aztán az összes földlakónak az itt lakás díját???
Jó, nem sokára: megengedheti magának, hogy felmegy az űrállomás-nyaralóra egy hétre??? És azután???

Az egész öncélú és értelmetlen, kiút nélküli….csak az ember nagyravágyását és gőgösségét szolgálja. Igen, ilyen formájában ez a Luciferi út mintapéldánya….

A Teremtő által adott lehetőség nem ezt tartalmazza.
Minden ember a saját lélek,- vagy szellem állapotának fejlesztése, javítása érdekében kapott lehetőséget arra, hogy a Földre szülessen fizikai testbe.

A feladatának megfelelően állította össze a hálótervét, amelyben benne van,  hogy milyen anyagi körülmények között tud úgy élni, hogy az a lelki fejlődését szolgálja.

Ha arra van szüksége, akkor Afrikát választotta, oda született, hogy meg tudja tapasztalni az éhezést, akár az éhen halást is…

Mert csak ilyen tapasztalat biztosítja azt, hogy saját érzésein keresztül éli meg az ezzel járó szörnyűséges élményeket….
Ez követően a további életeiben már biztosan nem foglalkoztat, pl. rabszolga sorsba kényszerített gyerekeket a gyönyörű szmirnai szőnyegek kézi szövéséhez….ahol a kisgyerekek napi 16 órát dolgoznak, és éheznek, és verik őket, stb…
Csak nyitott szemmel kell járni, és Te is megtapasztalhatod ezeket a rettenetes dolgokat, és meggyőződhetsz arról, hogy ez nem kitaláció….

Persze választhatta azt is a leszületése előtt a szellem, hogy milliomos lesz, és nem úgy szerzi meg, vagy nem úgy fogja gyakorolni a milliomosságot, hogy azzal a Földet, vagy az embereket kizsákmányolja…ha ez szolgálta a lelki fejlődését.

Amikor Krizantén azt tanítja, hogy: bőségben élhetne minden ember…
Akkor ezt kell alatta érteni, hogy mindenki a saját maga által vállalt életforma,- életvitel,- feladat,- tanulás,- stb. biztosításához szükséges körülményekhez kap teljes Égi támogatást, vagyis teljes bőséget.

De nem öncélúan, nem úgy, hogy csak az anyagi részét „lehívom” az Égből, és a lelki részével nem törődök….nem fejlesztem magam, megmaradok erőszakosnak, gőgösnek, hatalomvágyónak, stb.
A kettő nem megy együtt. Nem lehet kiválogatni belőle, hogy ezt a részét kérem, azt meg nem.

Itt is van egy nagy csapda: látszólag ennek ellentmond a valóságban látható helyzet…hiszen a gazdagok mégis csak gazdagok, és éppen ebből gazdagodtak meg, hogy kizsákmányolták a Földet és az Emberiséget.

Erről már írtam.
Az ilyen gazdagságon nincs a Teremtő áldása.

Az ilyen gazdag, csak a fizikai síkú vagyont gyűjtötte be, és arra hasalt rá…a szellemi értékekből semmit sem sikerült neki begyűjteni…Ezek a „szegény gazdagok”….
Nem véletlenül mondja Jézus: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak a mennyországba bejutni….

A lelki fejlődés nélkül ugyanis nincs harmónia a fizikai és a lelki sík között.
Pedig ez a legfontosabb része az egész Földi világnak.

A SZELLEMI ÉS A FIZIKAI SÍKOK HARMÓNIÁJA….

EZ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ….

És még mindig nem világos, hogy mi köze a fenntartható fejlődésnek a globális felmelegedéshez???!!!

Ahhoz, hogy ez a tétel is látható legyen még mindig további előkészítő ismeretekre van szükség.

Mit jelent a szellemi és a fizikai síkok harmóniája???

Miből áll a fizikai sík egyáltalán???
Ugye mindenki emlékszik rá…

A Föld és az Ember Szellemi és fizikai párosa a kiinduló pont. És ez a sorrend is.

A Teremtő azért gyúratta össze a Föld bolygót az Ember Szellemek munkája révén, hogy az elbukott Első Teremtett Nagyszellemeknek legyen egy tér-idő helyük ahol testet öltve visszatérhetnek a Szellemi világ körforgásába.

A bukott, vagy nem bukott szellemiségek testet öltése: maga az Ember.
Aki ha tudja, ha nem legalább 2/3-d részben szellemi lény és a többi a fizikai test. Ez a test a burok, amelyben élve sor kerül akár ezer síkon is a gondolati és érzelmi minták kipróbálására egy életen keresztül. A gyakorlás, a megélés maga az iskola, és a lecke is egyben. Az osztályzatokat magunk adjuk magunknak. De mindig vannak iskolatársak, akiknek megvan a maguk szerepe, és véleménye is velünk kapcsolatban.

A Fizikai Sík így maga az Ember és a Föld,..ahogyan az ember bánik a környezetével…

Az ember egymaga az alap egység. A család a kis egység. A nemzet- nép a közepes egység. Az Emberiség a nagy egység,….. és egyben a cél is, az, hogy megnyilvánulhasson!!!!

És akkor mi a Szellemi sík???

Ha a földről nézzük: minden egyes Ember létező gondolati és érzelmi mintáinak az adott időben meglévő összessége.
Ez egy ember szellemi síkjának a megnyilvánulása.
Folyton változik, fejlődik,..vagy mégse…mert nem mozdul:
És mégis mozog a Föld…írta Jókai Mór csodálatos regényében.
Az öreg Baradlay azt akarta, hogy ne változzon semmi se….

Bárki legyen a földi ember: csak olyan dolgokat tud gondolni, mondani és tenni, amilyenek ezek a gondolati és érzelmi mintái….

Épp ezeknek a fejlesztése, fejlődése az a feladat, amihez a földi életet kaptuk.
Csak ezt visszük magunkkal.
Minden más itt marad a halálunk után.

Sűrítve: minden ember azonos a gondolati, érzelmi és cselekvési mintáival

Ha ez a minta erőszakos, harcolni akar az igazságáért, rákényszeríti a fegyverek erejével a másikakra a saját akaratát, kivágja az őserdőt, hogy haszna legyen az evőpálcikák gyártásából…stb.

Akkor a Föld és az Ember itt tart, ahol most vagyunk….Hiányzik a harmónia….

Vagyis a HARMÓNIA HIÁNYA jelenik meg látható, élhető módon a Földön….

Az USA a legnagyobb gazdaság, Kína a legnagyobb népesség….és mind a kettőben ontják a gyárak a szennyeződést, és pusztítják a Föld harmóniáját….

Pedig az amerikaiak is a harmóniát szeretik…nem véletlenül mentek Hawai-ba. Az már egy másik kérdés, hogy azt is átalakították…már nem az ami volt…a boldogság szigete.

Mitől lesz egy hely a boldogság szigete???
A csillogó szállodáktól, a luxus áruházaktól, a luxus autóktól, stb…ugye mindenki tudja, hogy nem.

Az érintetlen természeti táj, benne egy kis lakható bungalóval, ahova a kedvesemmel elmehetek 2 hétre, és még…akár: mosolygós kiszolgálást is kapok, és nem kell éhen halnom…

Tehát a Teremtő által alkotott Földi természetes környezet,…és a kedves, békés, csöndes, szelíd, szeretettel teljes emberi kapcsolat együtt….
Na ez a harmónia, a boldogság szigete.

Ismerjük a Bibliából, úgy hívták az özönvíz után ezt, hogy Édenkert, vagy Paradicsom….
Valahogy a Teremtő kifelejtette belőle a milliomosokat…és a hadsereget is…én is kifelejteném boldogan ezeket az életemből…

Na ez a jó! Mondja a Tűzvirág…ezen gondolkodjatok, hogy milyen legyen az a világ, amelyben élni szeretnétek.

A Teremető is ezen munkálkodik…

De hiába írták le a próféták a Bibliában a szép és jó gondolati és cselekvési mintákat, még mindig nem az egész emberiség követi azokat.

Most azt látjuk, amit  mi csináltunk eddig. Ilyenné tettük a Földet…majdnem…

Ha a szép mintákból nem tanult az Ember,…. akkor lássa meg a tettei következményeit.

Na látjátok!!!!
Itt fonódik össze a két szál.
A harmónia hiánya, és a fenntartható fejlődés A HASZONELVŰSÉGGEL EGYÜTT …mint életút minta az emberiség előtt,
és a
GLOBÁLIS  FELMELEGEDÉS.

Ezt már észre veszi az ember.
A gazdagok sem tudnak egy másik Földet venni, amelyen majd ők élnek, és oda hordják a kincseiket,…. amit ezen a Földön harácsoltak össze…

A globális felmelegedés miatt már látszik, hogy 2050-re olyan mértékű lesz a Föld változása, hogy: az egész eddigi vagyon-gyűjtés értelmetlenné válik….

Kezdenek gondolkodni egyesek, hogy mit kellene és lehetne tenni. Hol fognak lakni a fiaik és unokáik…
Persze mindenki a másik tevékenységét szeretné korlátozik és a sajátját változatlanul folytatni.
De ezt már ismerjük.

Az Egyiptomi 7 csapást már átélte az emberiség. Akkor is csak a legutolsó, a legfájóbb csapás után hajtott fejet a fáraó a Teremtő üzenete előtt. 

Mi már 10 éve megkaptuk a Krizanténtól a várható történések sorozatáról szóló tájékoztatót.
Ahogyan már írtam: azt tanácsolta, hogy ne hozzuk nyilvánosságra, mert egy részét a haszonszerzésre akarnák fordítani, más részét meg igyekeznének lekicsínyleni.
Csak arról írhatok, amit már a tudósok egy része is felismert, és nyilvánosságra hozott:

Az összes jég és hó elolvad 2050 évre, és a tengerek vízszintje mintegy 58 méterrel emelkedik meg.

Ebből már mindenki láthatja, hogy Föld arculata teljesen átalakul.
Földrészek süllyednek víz alá, és a Föld kéreg-lemezei az új helyeken megjelenő nagy nyomás miatt megrepednek. Hatalmas vulkáni tevékenység indul meg.
A tenger víz felhígul, a só tartalom kisebb lesz, e miatt leáll a Golf áramlat, stb.

Krizantén azt mondja: 2050 évre minden kis változás befejeződik, és minden nagy változás elkezdődik.
Aki olvasta a korábbi cikkekben,  és figyelt, az láthatja, hogy a kis változások közé számította a Nagyszellem azt, hogy: az erőszakos emberek mind eltűnnek a földről.
Megjegyzés: nagy változás az, ha én a szelídség mellett döntök, és olyan emberekkel élek együtt, akik mind ezt választották….
Már látják az emberek, hogy a cunamik, a hurrikánok, a szuper-cellás viharok, a földrengések, a megállíthatatlan új betegségek, az élő fajok és az élőlények rohamos kihalása…stb.
Mind-mind figyelmeztető jel.

A Teremtő így intézkedik.
Semmit sem tilt, de korlátozza azt, amit kell: Eddig és ne tovább.

Még ezer és egy szála volna a globális felmelegedésnek, de ennyit nem lehet leírni, pláne egy ilyen kis cikkben.

Inkább összefoglalva:
A GLLOBÁLIS FELMELEGEDÉST AZÉRT KAPTUK, HOGY ÉSZRE VEGYÜK…..
VÁLTOZTATANI KELL AZ EDDIGI gondolati, érzelmi és cselekvési mintáinkon… mégpedig gyorsan és tömegesen: minden embernek, aki benne akar lenni a következő MEGÉLHETŐ FEJLŐDÉSBEN…

Ez a megélhető fejlődés már teljesen más alapokon lesz szervezve.
Ezt is lediktálta Krizantén.
Előfutára a blogon meglévő „Új világot teremtünk” üzenet….

Már nem lesz kizsákmányolás, és nem működik tovább a pénz hatalma, és a haszonelvűség végleg eltűnik…többek között.

Visszatérve az eredeti témához:

A Föld és az Ember harmóniájának hiánya és a Globális felmelegedés…..
Olyan, mint a pénzérme két oldala. Elválaszthatatlanok…

A felmelegedés mutatja a látható jeleket: amitől az emberiség észhez térhet, és elkezdheti az önmaga átalakítását.

Ha igaz: akkor Irán meg is teszi azt amit mondott, hogy: visszafogja az atomipar fejlesztését, hogy ezzel bemutassa önmaga korlátozását, és bizalmat nyerjen a világ többi részétől.

Ez csak egy példa, de: az életünk ezer- és ezer síkján kell ugyanígy önmagunkat korlátozni.
Az őserdők kivágásában, a tengerek lehalászásában, a széndioxid kibocsátásában, a felesleges űrtechnológia fejlesztésében, stb….

Űrtechnológia:
Most részletesen nem térek ki rá, csak a lényegre.
Krizantén azt üzeni:
Felesleges az a törekvés, hogy az Ember fizikai testét akarják eljuttatni más égitestekre.
A fizikai testünk a Föld életterében van otthon, és ide lett tervezve.
Minden más helyen való életre alkalmatlan.
Az olyan erőfeszítés, ami a földi feltételeket akarja elvinni a Holdra, a Marsra, stb. hogy ott az emberi fizikai test otthonosan élhessen…fölösleges és hiábavaló.
Ez nem az Ember feladata. Csak az emberi nagyravágyást, és gőgösséget szolgálja…
Ha a Teremtő ezt fontosnak látja…biztosítani fogja a feltételeket.

Alapvetően más a járható út:
Az Embernek nem kell a fizikai testét olyan távolra cipelni.  
Szellemi erejével, Szellemi testével, gondolati és érzelmi energia bázisával bárhova eljuthat:
Ha a kellő rezgésszámot elérte, és
Megtanulta a szükséges információkat.
Vagyis megteremtette a Test és a Szellem harmóniáját.
A Teremtő semmit sem zár el a Világegyetemből az Ember elől,…
Csak az embernek kell önmagát oda felemelni,  hogy már alkalmas legyen az utazásra.
Ezt nekünk a merkaba utazásként tanította Krizantén…amihez még sokat kell fejlődnünk, hogy megindulhasson.

Ki gondolta volna,hogy a globális felmelegedés egy része még az űrtechnológiával is összefügg???

Ismét sűrítve: A globális felmelegedés egyik – és a legfontosabb tényezője – az Ember.
És a gyárak által okádott füst nem a szűrők felszerelésével szűnik meg, hanem azzal, ha: az ember gondolkodása átalakul, és megszünteti a felesleges mennyiségű és kidobásra kerülő áruk termelését,…
ami csak az egyre több haszonért történik.
Ez a legfontosabb kulcs.

2./ A globális felmelegedés másik összetevője a Teremtő segítő áldása, ténykedése….

A magasabb rezgésszámú lelki-szellemi állapot nem írott malaszt…semmire sem használható szófordulat….

Hanem az új Föld és az új Ember ÉLETMÓDJA,
MINDENNAPI GONDOLATI ÉS CSELEKVÉSI MINTÁJA….
Csupán az a kérdés, hogy ezt milyen úton lehet elérni???

Hát kezdjük az elején:

El lehet azt józan ésszel képzelni, hogy a Teremtő az Embert vérengző, és más lényeket pusztító, felfaló vadállatnak teremtette,…. és
Később számon kéri tőle, hogy miért nem szelídült meg magától???
A farkasból mikor lesz vegetáriánus???

Ugye ilyenkor mindenkinek eszébe jut:
Az Ember a Teremtő egy szikráját kapta örökül…mindenki, még a Józsi is a kocsmában….

Vagyis nem büntetés, nem szerencsétlenség, nem más,- idegen lények tevékenysége miatt ilyen az ember…hanem mert ezt választotta. Maga, magától….

A harc, a gyilkolás, az állandó küzdelem azonban csak ezen a rezgés-tartományon természetes velejárója az emberi életnek….
Csak az ilyen ember gondolati, érzelmi és cselekvési mintáinak felel meg ez az életforma…

A harc, a pusztítás azonban mindig SZENVEDÉSSEL jár…

Ilyenkor legjobb, ha a II. világháború német oldalát vesszük szemügyre.
A „dicsőséges győzelmek” a háború nagyon rövid részét,- történetét adják, és csak a győztesnek.
A vele járó szenvedés azonban évtizedeken át nyúlik az egyének- családok- népek történetében. 

A folyamatos leszületések, és szerepcserék során azonban mindenki lesz egyszer „koldus – és királyfi”…

Ugye már látni lehet, hogy ez nem népmese…hanem a legvalóságosabb Szellemi Valóság, amiben az összes földre született ember részt vesz.
Minden nap…szakadatlanul. 
Kinek-kinek mikor,- és mennyi jut a szenvedésből az látszólag véletlen.
Véletlen azonban nincs…
Mindenkinek jut egyszer a szenvedésből, és akkor a saját bőrén tanulja meg, hogy milyen a harc, a háború borzalma….

A szenvedés nemesíti a lelket….és ettől…
Nem mindenkinél egyformán gyorsan…de biztosan bekövetkezik a gondolkodás átalakulása….

A MAI IDŐK KÉRDÉSE: Erőszakosan…vagy szelíden….ez itt a kérdés…válasszatok…

Aki a SZELÍDSÉGET választja, ma már nem fog elpusztulni, mert a Teremtő megvédi…

Hogyan? Kérdezhetjük…

Mert itt az idő!
Ebbe a korszakba léptünk 2012. dec. 21.-ével.
A Szellemi Valóság szervező erejével az életéből „kikopnak” az erőszakos emberek,- cselekedetek,- helyzetek,- történések,- stb.
Mert ezt az osztályt már kijárta, és feljebb lépett!!!
Nincs rá szüksége….

Tudom, hogy azok akik még nem érték el a rezgésszám felemelkedésének egy bizonyos szintjét…szóval azok ezt nem hiszik el.
Nem baj. Majd megtapasztalják, ha a saját életükben odáig érnek.

Ha mégse…vagy nem akarják, akkor itt maradnak ezen a lenyomatán a Földnek, ahol az új 24000 éves ciklust a barlang- és tűz szintjéről kezdhetik előröl.
Harcolhatnak kedvükre…kapnak egy új lehetőséget ezen a módon is….

Tegnap mondta az egyik csoporttársunk:
István, ez döbbenetes…hogy  az én életemben is működik…érted??? MŰKÖDIK….eltűnnek az olyan emberek…és helyükbe mások lépnek…szelídek, szelídek,…

Akinek elege lett a szenvedésből, az kezdi megérteni, hogy a másik Emberre való odafigyeléssel, a szeretettel és a vele párosuló szelídséggel sokkal gyorsabban halad előre, és micsoda különbség…senkinek sem kell szenvednie.

Nem tudok olyan jól rajzolni, hogy az ismert vicces történetet bemutathassam, ezért csak leírom:

Amikor a”jó ember” halála után bemegy a Szent Péterhez, és elmondja, hogy ő kíváncsi volna a pokolra és a mennyországra is:

Péter bevezeti egy helyre:
Ahol a tűzön nagy üstben fől a finom étel, de a körülötte ülők soványak, gyűlölettől szikrázik a szemük, féltékenyen figyelik a másikat, éhesek, és nem tudnak enni egy falatot sem,…
Mert a kanál olyan hosszú, hogy nem tudják a szájukhoz emelni…és oda nőtt a kezükhöz…
Látod…mondja Péter…na ez a pokol…itt az étel, de nem tudnak enni belőle.
A jó ember elismeri magában: ez bizony pokoli helyzet…

Aztán átmennek a másik helyre:
Ahol a tűzön fő a finom étel, a körülötte ülő emberek mosolyognak, és boldogok, és jóllakottak, pedig a kanál ugyanolyan hosszú, és ez is odanőtt a kezükhöz…
Látod…mondja Péter…ez a mennyország…
Látom, mondja a „jó ember”…de nem értem, hogy: mit csinálnak ezek másként???…
Pedig egyszerű: feleli Péter…
Megtanulták: hogyan etessék egymást….

Hát ilyen a különbség a jó és a rossz gondolati minták között…
Egységet alkotva, összefogva eljutunk a mennyországba…

Most épp oda készülünk, az egész Emberiség felemelkedő,… vagyis a nagyobbik fele.

Erről már sokszor volt szó a blogon.

A 24000  éves ciklus utolsó időszakát éljük.
2101. dec. 31-é. bezárul a mai kör, és kezdődik egy új.
A többség felemelkedik, ez a Dimenzió váltás…

Akkor most azt kell megkérdezni: mi az a felemelkedés???

Ahogyan az Új világot teremtünk c. üzenetében írta Krizantén:
Gondolj, cselekedj úgy másokért, hogy neked is jó, jobb legyen….
Arra kérünk, hogy fogjunk össze! Gondolatban alkossunk egységet.
A magas szintű fejlett Szellem és az elvárás nélküli tiszta Szeretettel élő Ember egységét és TEREMTSÜNK egy ÚJ VILÁGOT!!!!!

Kétségtelen, hogy az ilyen ember rezgésszáma már felemelkedett, és magas szellemi és érzelmi, gondolati minták szerint él.

De milyen az ilyen???

Krizantén tanításából tudjuk, hogy az emberiség szellemi fejlődésében a következő nagy változások lépcsői:
Fél-anyagi hőlénnyé, majd a
Fény lénnyé alakulás lesz. Azt követően az
Energia lény, állapot következik….valamikor…/a blogon erről lehet olvasni/
És ekkor is: ez még az Emberi lény…úgy ahogyan a Teremtő eredetileg teremtette!!!
Ez az eredeti MINTA az EMBER, vagyis Ádám és Éva….A nagy szellemi lény…

Ilyenek voltunk eredetileg.
Mint egy hatalmas,- csodálatos,- metszett velencei tükör…

A bukás során ez törött össze, kis darabokra.
A felemelkedés: a kis darabok egymásra találnak és ismét összeállnak, és fénylik-ragyog a csodás tükör…Na ennyi, és nem több, és nem kevesebb a felemelkedés….

De ez nem a mostani felemelkedés forgatókönyve még.

Az Új Föld és rajta a Paradicsomi környezetek egy olyan fizikai testben élő Embert fogadnak be, aki kb. 3,6 méter magas, 1/6-od a súlya, és gondolati energiával helyet tud változtatni….
A napsugárzás és édes víz segítségével fehérjét szintetizál a szervezetében, vagyis nem kell megenni más élőlényt, elpusztítani azért, hogy ő megélhessen…
A harc, a gyilkolás egyszerűen ismeretlen fogalom…

Ez a cél jelenleg….az oda vezető úton azonban még rengeteg állomás van.

Most csak ott tartunk, hogy:
-          az erőszakról való lemondás,
-          a feltétel nélküli Szeretet, és
-          az Elfogadás és
-          az Igazságosság
-          alapelveinek egyre nagyobb mértékű beemelése történik a hétköznapi gondolkodási és cselekvési tetteink folyamatába,
-          szelíd módon….
-          és ez a rezgésszám jelentős emelkedését idézi elő.

Mivel jár a rezgésszám emelkedés???
Mivel jár ha a vizet forraljuk!!!

Megnő a hőmérséklete!

Na már látszik a Globális felmelegedés másik oldala???

Igen. A Teremtő döntése alapján került arra sor, hogy a Föld tengelyferdülése a Nap síkjához képest 9 fokkal megváltozott, és így sokkal több fény esik be a pólusokra.

Ez okozza a felmelegedést.
Mert nem lehet másként: így követi a rezgésszám emelkedést a fizikai környezet magasabb hőmérsékletének kialakulása.
Ez eredményezi a Szellemi Valóság, az EMBER és a FÖLD ÚJ HARMÓNIÁJÁT…

Ez nem büntetés, nem pusztítás,…csak az alacsony rezgésűek kora lejárt, eltűnnek ebből a tér-idő együttesből, máshová kerülnek…
Az összes helyről a Földön, és az élet minden területén…
Mint a Dínók…lejárt a műsor, következik egy új.
Az új darabhoz új színpad kell….
A felégetett legelőn új friss zöld fű nő….

A Paradicsomban eredetileg sem volt fűtésre szükség, és jégverem sem volt benne….
Most is így lesz.
A magas rezgésű gondolati,- érzelmi,- és cselekvési mintával élő Ember egy szubtrópusi környezetben lévő Paradicsomi területen fog élni.
Öt helyet jelölt meg Krizantén, egyik közülük a Kárpát medencében Budapesttől délre, a Száva vonaláig kb.

A Globális felmelegedés története itt véget ért.
Ezt nem az Ember okozta, és nem kell megállítani.
Ez maga a hőn áhított jövő…

Mert nem káros: hanem elkerülhetetlenül JÓÓÓÓÓÓ!!!

Az Ember csak azt tudja bemutatni, hogy mennyire törődik azzal, hogy a saját tevékenysége a globális felmelegedést felgyorsítsa, kizökkentse a megfelelő ütemből…
Erre azonban NINCS SZÜKSÉG…..ugyanis

A teremtés lassú, folyamatos üteméhez kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek….mondja Krizantén.

A Föld felmelegedésének együtt kell haladnia az Emberiség szellemi felemelkedésével
Az erőszakos emberek kihalásával….
A szelídek öntudatra ébredésével, és határozott kiállásával…
Mindez a Jézusi mintában van elénk élve…

Ezért van arra szükség, hogy a mai technikai civilizációt átírják a
LÉLK elsődlegességére, a Lélek- Szellem CIVILIZÁCIÓJÁRA…

Persze nem a technika a bűnös, hanem: az öncélúság, a gőgösség, a hatalomvágy a türelmetlenség, a haszonelvűség, a kizsákmányolás, a pazarlás, pusztítás, a háború, a háború, a háború….

Amennyit ezekből a Emberiség saját maga korlátoz, és kiselejtez az eszköztárából, az mind-mind hatalmas nyereség…és a fejlődés egyetlen módja és útja egyben….
És minden ember egyenként tud ebben dönteni…maga-magáért…

Amit nem tud az Emberiség saját maga korlátozni, azt a Teremtő elsöpri, hogy ne akadályozza a szelídek felemelkedését.

Ezt szolgálja a szétválasztódás, és az erőszakosak külön táborba „terelése”.
Bárki tudhatja: ha egy juh-nyáj közé bekerül egy farkas, az összeset kipusztítja….ha hagyja a juhász.

Most azonban nem hagyja.
A farkasok kerülnek másik „állatkertbe”….


Ebben a részben látszatra a Magyarság kérdése elő sem került. Holott nagyon is azonos az egész emberiség sorsával. Az a körülmény, hogy az Új Föld 5 paradicsomi környezete közül az egyik itt valósul meg a mi hazánk területén…azt hiszem mutatja azt, hogy a Teremtő nem feledkezett meg a Magyarság sorsának egyengetéséről sem. Csak mi ne feledkezzünk meg a feladatainkról…Így legyen…
Tisztelt Olvasó!
Már látszik, hogy mindig így járok. Egy-egy téma olyan nagy, kiterjedt, hogy a megérthetőség érdekében nem tudom rövidebben feldolgozni. Így a Szent Koronára csak a következő részben kerül sor.
Pécs, 2013. december 6.
Szeretettel: István