2013. december 22., vasárnap

A Magyarság jövője, 6. rész, A Szent Korona
A Magyarság jövője
6. rész
A Szent Korona.
Tisztelt Olvasó!

Nincs új a Nap alatt…az ismert közmondás szerint.

A Magyar eredetű Szellemiségek témáját már ebben a sorozatban vizsgáltam, és a Krizantén által lediktált ismereteket is közre adtam. Ezért most, a Szent Korona kapcsán azokat már nem kell részletesen kibontani, csak hivatkozni fogok rá, ha kell.

Az alapelvet azonban le kell írni itt is:
Arra kapott a Magyarság a Teremtőtől kiválasztott szerepet, hogy szolgálja a népeket, és az Egy Istenhez vezesse.

Kezdjük az elején.

A Magyarság mint nép, a honfoglalás előtt már keresztény volt….tanítják a mai időkben azok, akik ezt a fogalmat akarják kiterjeszteni a kezdetekre.

Ezzel szemben Krizantén azt mondja, hogy nincs szüksége a Magyarságnak arra, hogy a honfoglalás előtti időkre visszavigyék a kereszténységet, mert az még nem is létezett.

Ugye mindenki emlékszik arra, hogy Jézus zsidó volt, és a zsidókat akarta az Egy Isten hitben megerősítve, a Teremtőhöz közelebb hozni azzal, hogy a rossz tulajdonságaik – szokásaik – elhagyására, és a Szeretet, Elfogadás, Igazságosság alapelvek jobb, és Szelíd módon való gyakorlására hívta fel őket.
Jézus azonban nem volt keresztény. Nem is tudta, hogy mi a kereszténység, mert még nem létezett.

Pál apostol volt az, aki a Jézus által hirdetett tanokat kiterjesztette a „nem zsidókra”.
Mivel Ő nem tartozott a Jézust életében körül vevő apostolok közé, így a zsidókra való befolyása is igen kicsi volt, ami egyáltalán nem baj.

Ugyanis Pál apostol azt kapta feladatul a Teremtőtől és a Krisztusi nagyszellemtől, hogy ezeket a tanokat a nem zsidók között terjessze.

Azt mindenki tudja, hogy a zsidóság létszámban egy kis népessége volt az akkori emberiségnek, és így a „nem zsidók” tanítása és segítése sokkalta nagyobb feladat volt, mint a zsidóké.

Pál apostol „szabta rá” Jézus tanait a nem zsidókra, és ez lett a kereszténység.
Ezért alaptalan annak erőltetése, hogy a magyarok már Jézus előtt keresztények voltak.

Az viszont igaz, hogy a Jézusi egyenlő szárú kereszt / + / a magyarság által eredettől fogva ismert és használt jelkép volt.

Mit jelképezett ez a kereszt:
Amit ma is, az utak kereszteződősét…
ami a kereszteződés előtti állapot,- út végét is jelenti….
vagyis az új kezdetét is egyben.

Nagyon általánosnak látszik ez a jelkép, ha nem ásunk mélyebbre.
Ha a gyökereit keressük, akkor meg olyan tételekhez vezet, ami „kiveri a biztosítékot” mindenkinél, aki a mai életben elfogadott ismeretekre és hit-tételekre támaszkodik.

Erről már korábban szó volt, hogy a Vízözön előtt mintegy 1 millió évben, és a Vízözön utáni 12000 évben a Föld és az Ember újra telepítése érdekében a Teremtő a Nefilímeket is „munkára fogta”.

A Nefilímekről is írtam már sokszor a blogon.
Ők „közlekedtek” a Marduk /más helyeken Nirubu/ nevezetü bolygóval a világmindenségben. A kereszt annak jele, hogy beléptek a Naprendszerünkbe, és keresztezték a Jupiter és a Mars között lévő Tiamát nevű ős-bolygó, a Vizek úrnője útvonalát.

Zecharia Sitchin „A 12. bolygó” könyvében olvashatunk erről bővebben.
Akit érdekel az egész Vízözön előtti és utáni időkben keletkezett agyagtáblákon megörökített és ma már megfejtett, elolvasható történetekből  ismerheti meg a könyv lapjain az emberiség sorsának sok-sok részletét. A Sumér ékírás megőrizte a történések sokaságát….sajnos a mai tudomány csak töredékét fogadja el az akkori krónikák beszámolóinak, és így ma sem tudják az emberek például ennek a keresztnek a jelentését és eredetét.

A most tárgyaltak vonatkozásában azonban ennyi is elég.

A lényeg az, hogy őseink nem voltak keresztények, de nagyon is az Egy Isten hit gyakorlói voltak.

Engem egyébként az sem zavar, ha őseinket a mai emberek kereszténynek hiszik, mivel a két fogalom közötti sok rétű belső egyezés miatt ez nem zavaró…a különbözőségek pedig most itt nincsenek napirenden.

Az viszont nagyon fontos, hogy az Egy Isten hit alapján éltek, mert a továbbiakban ez a vezérfonal vezet előbbre bennünket a Szent Korona témájában is.

A Szent Korona fogalom egyben a Királyságot is magában foglalta már a Suméroknál is.

A Sumér teremtés eposzban olvashatjuk a fenti könyvben, hogy: leszállt az Égből a Királyság, ….ami ott feküdt a főisten Inlil trónja mellett…a korona és a jogar….

Vagyis az égi hatalommal bíró Királyság és a hatalmat megszemélyesítő korona és jogar a Teremtő által lett az Emberiségnek adományozva, a Vízözön után….nyílván az újrakezdés elősegítése érdekében….

Ennek a Királyságnak és a koronának az elnyeréséhez  nem kapcsolódott semmilyen más isteni követelmény, csak az alapelvek betartásával való együtt élés…és az állandóan fejlődő, változó folyamat elfogadása.
Hogy tiszta legyen a gondolati vezérfonal: ekkor indult a ma élő új Emberiség földi élete, amelyhez a mintát épp a Nefilimek adták át a földön élő embernek.

Ennek sarokköve a Királyság:
Ami az Istenhez való kapcsolódás, tehát HIT, és egyben a földi élet valamennyi lényeges részének szabályozása is.

Ekkor tanulta meg az ember a földművelést, az állattartást, a naptár használatát, a városépítést, a csatornázást, az öntözést, a csillagok megfigyelését, az iskolázást, az írást, és a templomba járást,…stb.
Nagyon fontos része az éltetnek az a „játék”, inkább hagyomány, ahogyan minden évben azonos időben a teremtés lépéseit,- és az Istenek földre szállását több napon át tartó „betlehemes játékban” megjelenítették, eljátszották….  

A Királyság természetesen ekkor még azt jelentette, hogy a tanítást végző Nefilim mint Istenség adta át a megfelelő tudást, szabályokat, és tennivalót a Királynak.
Aki hozzá hű  földi ember volt.
Akár fél-isten, vagyis a Nefilimek és a földi ember közös leszármazottja.

És látták az Istenek, hogy szép az Ember lánya, és vevének maguknak feleséget…a Biblia írása szerint is.

Vagyis a Királyság mindig az Égi akaratnak – iránymutatásnak – a végrehajtását tartotta a legfontosabb feladatnak, és célnak is egyben.
Innen származik a mindenre figyelő jó és igazságos Király gondolati mintája, aki a népét szolgálja.

Évezredek során jött így létre a nagy folyóvölgyekben egymás után a Mezopotámiai, az Egyiptomi és az Indiai civilizáció.

Az első civilizációk hanyatlása nem csak az Ember hibája. Maguk a Nefilimek voltak olyan „emberi” gyarló tulajdonságok birtokában, mint a nagyravágyás, az irigység, a gőgösség, stb.
Tehát a tanítvány, az ember is hasonló lett. Sőt, ezen a vonalon gyorsan túltett a mesteren….

Így a Királyság sem maradt már a régi, hanem egyre gyorsabban a hatalom, és az önzés eszközévé vált.

A jó Királyság „szent fogalma” azonban megmaradt.
Még napjainkban is sokan vannak olyanok, akik a demokrácia – vagyis a testületi irányítás – helyett a királyság, tehát az egyszemélyes uralkodás hívei.

És valóban, egy kiválasztott, és hiba nélkül – vagy efogadhatóan kis hibával élő – ember sokkal könnyebben igazodhat az Égi irányvonalakhoz, ahhoz képest, mintha egy parlament összes képviselőjének kellene erre a lelki szintre felemelkednie.

Nézzük meg, miért szükséges ez a lelki felemelkedés?

Az Ember rezgésszáma alapvetően a saját gondolati,- és érzelmi mintáinak a milyenségétől függ.

Aki moslék közé keveredik- azt megeszik a disznók…az ismert közmondás szerint is.
Vagyis az alacsony rezgésszám az önző, hatalmaskodó, irigy, stb. gondolati minták velejárója.
Aki ilyen tulajdonságokkal van „megáldva” annak nincs vágy a szívében arra, hogy az Égi gondolati és cselekvési mintákat megértse, alkalmazni tudja.

Az ilyen ember, ha lehetősége van rá azonnal magához akarja ragadni a hatalmat, és a saját normái szerint uralkodik…

Láttuk ezt  a történelem során nagyon sok példával. Ilyen folyamat játszódott le a természeti népeknél is amikor a hódítók megjelentek. Így jártak a délamerikai indiánok Cortezzal, és a többi spanyol hódítóval….stb…

Ezzel szemben a jó Király személyéhez a népről való gondoskodás, az igazságosság, a szeretet, a jóság, szépség,- stb. gondolati minták kapcsolódnak.
De legalább Igazságos legyen a király: mint a mi Mátyásunk….

Azt mindenki tudja, hogy ezeket a jó gondolati mintákat a Teremtő adta át az Embernek, mert megosztotta saját maga tulajdonságait a teremtményeivel.
És Embert teremtett saját képmására…írják a Bibliában is…
Erről már beszéltünk, hogy a „saját képmására” fogalom a tulajdonságainak átadását jelenti.

A fentiek miatt vágyódik az egész Emberiség folyamatosan a Királyságra - a jó Király szimbólumán keresztül arra az  ideális állapotra - amikor olyan uralkodó ül a királyi trónuson, aki a Teremtőtől kapja a törvényeket, gondolati és cselekvési mintákat.

Így kapta meg Mózes annak idején a Teremtőtől az irányítást, amikor a zsidókat kihozta Egyiptomból, és az Ígéret Földjére vezette,…. bár ő nem király volt, hanem próféta, de a szisztéma azonos volt.

A mai életben számtalan olyan példát látunk, hogy az egyszemélyi uralom, a diktatúra, milyen szörnyűségeket eredményez egyes népeknél. Nem kell a szomszédba mennünk, mi is átéltük ezt, de hála Istennek már megszabadultunk tőle.

Azonnal tegyük a királyság mellé az ellentét párját – a köztársaságot a demokráciával.

Miért jobb, vagy rosszabb a demokratikus köztársaság, a királyságnál?

Ha az igazságtalan, önző diktatúrával uralkodó király helyett egy demokratikus köztársaságot sikerül életbe hívni, akkor az – jobb.
Mert a köztársaságban a hatalmi jogok demokratikus megosztása révén ellenőrzi,- féken tartja az egyik csoport a másik túlkapásait….ha sikerül.
Általában egy ideig jól szokott működni a demokrácia, és a diktatúra után fellélegezhetnek az alattvalókból, polgárokká elő léptetett emberek.

Ismerjük Róma történelmét. A demokrácia sajnos mindig kitermeli az egyszemélyi Caesárt, aki maga alá gyűri a többieket, és diktatúrával uralkodik tovább. Ez számtalanszor megtörtént már az elmúlt 12000 évben az egymást váltó civilizációk során.

 A jó királyságban minden jog a királyt illeti, és ő osztja szét azt az alattvalói között: Igazságosan, és úgy, hogy a királyság gyarapodjon, működjön és ez mindenkinek a békés, boldog életet hozza meg a hazában.

A demokráciában a jogok a polgárok vele született jogaiként vannak számontartva, és az irányítást végző köztársaság - a parlamentáris állam - a jogokat csak az alaptörvényben szabályozott módon és mértékben korlátozhatja. Itt is a köztársaság gyarapodásával együtt a nép boldog és békés élete a cél.

Egy-egy civilizáción belül mindkét rendszerben az életfenntartáshoz szükséges termékek, javak előállításával függ össze a társadalom szerkezeti tagozódása.
A munkamegosztás fogja kiválasztani az egyes kasztokat, rétegeket, osztályokat.
Ha ezek harmonikusan működnek együtt, akkor mindenki a másik boldogulását is figyelembe veszi, és segíti.
Ez a meghirdetett cél, bármelyik formában.

Ez jellemzi az új civilizációk felépülését, létrejöttét.
Új birodalmat nem lehet létrehozni az alapot adó népesség elfogadható együttműködése nélkül. Nem lesznek hatékonyak, erősek, nem tudják legyőzni a megsemmisítésükre törekvő erőket, és így elbuknak.

A Vízözön utáni első,- ős civilizációk létrejötte után már csak a nagy folyóvölgyektől távolabb, vagy a meglévők legyőzésével lehetett új birodalmat felépíteni.

Kérdezzük meg, miért kellett újabb és újabb civilizációkat létre hozni??..
Miért nem maradhattak meg az elsők a mi napig???...és akkor nem kellett volna ez a rengeteg háború és küzdelem az újak létrehozásához.

Alapvetően azért, mert a munkamegosztás társadalmi különbségeket hoz létre, vagyonban, rangban, elvégzendő feladatban, stb.
Ezek a különbségek természetesek amíg az egységet szolgálják, és nem bántóak….
De ez sajnos csak egy rövid szakasza a felemelkedő civilizációknak, és a magasabb lépcsőfokon állók között gyorsan a másik kaszt lebecsüléséhez, lenézéséhez, kihasználásához vezet.

Nálunk a földesúr és a jobbágy, a nemes és a paraszt…Indiában a hírhedt kasztok létrejöttéhez vezetett.
Ami létrejön….az törekszik a fennmaradásra, és a tovább élésre…vagyis önmagát mindig újra-termeli, és további elkülönülésre törekszik.

Az ilyen civilizáció a fejlődésben hamarosan megáll, és hanyatlik, önmagát már csak a katonai erőszakkal tudja fenntartani…
Az erőszak a kisebbség kezében összpontosult gazdasági erő fegyveres megjelenése.
Ez olyan mint a fedő a lábas tetején. Össze nyomja azt ami alatta van.
Mennél nagyobb a szorítás… annál hevesebb, erősebb lesz az elnyomottak elkeseredése, és vágya a szabadulásra.

És aztán jön a forradalom….Dózsa népe, bonts ki zászlód, itt a helyed…
A legalacsonyabb, legelnyomottabb réteg ragadja meg a bosszú fegyverét, és mint a franciák,…. lefejezik a nemeseket, a királyokat….
És minden kezdődhet előröl….

Tisztában vagyok azzal, hogy a fent leírtakat mindenki ismeri a történelemből. Mégis le kellett vezetni a lépéseket, mert csak így érthető igazán a hozzá kapcsolódó szellemi oldal.

Ugye mindenki emlékszik rá: az Ember legalább 2/3 részében szellemi lény, és csak 1/3 része fizikai test.

Vagyis a fent levezetett folyamatnak: van egy meghatározó, de nem látható, ugyanakkor a történések létrehozásában vezető szerepet betöltő szellemi része is.

Tűzvirág azt mondta: az első civilizációk létrehozásában az irányítást végző Nefilímek szellemi ereje volt a meghatározó.

Az emberi testet sok-sok nagy szellemi erővel bíró Nefilim irányította, vezette, tanította. Nekik a „Mennyei irányítás” minden eszköze rendelkezésre állt, hiszen ez volt az életformájuk.
A helyes és helytelen gondolati és cselekvési mintákat „egyszerű” volt megkülönböztetni, mert fentről lekérdezték, ha akarták…

Az emberek gyorsan tanultak.
A Nefilimek gyermekei, a „Félisten- hibridek” egyre jobban átvették a vezetést, és az irányítást.
Ez volt a cél.
Az Ember tanulja meg, hogy az Égi irányítással hogyan éljen a saját változása, fejlődése érdekében….

Amikor a Nefilímek elmentek az Emberek „magukra maradtak”….

A mai modern időkben ilyen mintát követ Amerika, amikor a demokráciát akarja átadni Afganisztánban, stb. Láthatjuk, hogy amikor kivonulnak…mennyire sikerült az ott lakóknak befogadniuk, és átvenniük….
/Erre még kitérek egyszer, részletesebben./

A civilizáció elindítása, az Ember fejlődését szolgálta, és így teljes Égi támogatással történt meg. Ha nem így csinálták volna, akkor nem indul el.

Ezért érthető a szellemi oldalról nézve az, amit a 12. Bolygó könyvben leírt a szerző:
Minden további civilizáció csak felejtett abból, amit az első létrehozott…..
Sokkal alacsonyabb fokon, és egyre több hibával működtek a továbbiakban…

Miért???

A magára maradt Ember az első civilizáció során megtapasztalt „lendülettel” már elindult a saját lábán, és a leszületésre váró lelkek egyre nagyobb tömegben öltöttek testet, hogy saját erejükből tapasztalják meg az anyagban - az emberi testben -  való életet.
Megkezdődött az Atlantiszi bukással félbeszakadt reinkarnációk sorozata.

A szellemi oldalról már nem kapták ezek az emberek közvetlenül az irányítást, mint korábban,…
Csak akkor, ha a ma is ismert módon kérték az Égi segítséget, és olyan rezgésszámon tartották a saját lelki,- szellemi részüket, amely az információ fogadására alkalmassá tette őket.

Eljött az idő, amikor a király már nem saját maga vette le az információt, hanem a varázslók, a táltosok, jósok mondták meg az üzenetet…és a király vagy hallgatott rájuk, vagy lecsapatta a fejüket….

Krizanténtól kapott információ szerint: a Vízözön után 500 év alatt a Mezopotámiai, további 500 év alatt az Egyiptomi, és további 500 év alatt az Indus – Gangesz völgyében létrehozott civilizáció volt a legfontosabb. Ugyanebben az 1500 év időben történt meg a Földközi tenger melletti fehér civilizáció és az Afrikai fekete civilizáció beindítása. A fekete civilizáció nyomait most kezdik megtalálni, és értékelni. Ez nem maradt fenn, és a bukása után a fekete emberiség törzsi, kisebb közösségekre bomlott, és így maradt fenn. 
Ezt követően 500 évig maradt meg a Nefilimek irányító munkája egyre kisebb jelenléttel, és befolyással, most már egyre jobban csak szellemi úton, és nem fizikai jelenléttel párosulva.
A Vízözön után 2000 év elteltével elmentek a Nefilímek a Föld közeléből.

Itt természetesen nem az időpontok a fontosak, hanem a tendencia, az egész folyamat megértése.

A szellemi oldalról is el kell kezdeni a felépítését a folyamatnak:

Miért születnek le a lelkek és kisebb létszámmal a szellemek a Földre???

Mindenki tudja: hogy saját lelki fejlődésüket a fizikai testben, az embertársaikkal való együtt élés során szerzett érzelmi tapasztalással megvalósítsák, felgyorsítsák, elősegítsék, stb…

Erről már sokszor írtam: a Föld és a többi Ember a színpad, és a darab is egyben.
Az iskola és a lecke is egyben….mindegy hogy melyik képet vesszük szemügyre.

Az mondja Krizantén: A Szellemi Valóságban nem ilyen intenzív a tapasztalás, mert ott a lélek, vagy a szellem a tettei következményeit is látja előre….

A Földi életben a tér és az idő szétválasztja a folyamatokat.

Nem látom előre, hogy a gondolati, cselekvési mintáimat a másik ember hogyan fogja elfogadni, vagy mennyire ért vele egyet, vagy követni fog e engem…

Ezért a döntéseim előtt csak elgondolásom, elképzelésem van arról, hogy mi fog történni, de azt nem tudom biztosan….
Utólag látom, amikor a másik ember reakciója már megtörtént, hogy a döntésem jó,- vagy rossz volt…

Ez az utólagos tapasztalás érzelmi viharokat kelt bennem, és ezért olyan mély-erős energiát indukál, hogy képes lesz arra:
Az eddigiek megváltoztatására késztet engem…aki mondjuk nagyon el voltam telve a saját zsenialitásomtól….nagyszerűségemtől, stb….

Állandó hullámzásba tartja a földi élet során az emberi lelket a fenti folyamat, és az öröm és a szenvedés,…stb. váltakozása csodálatos és gyors fejlődést tesz lehetővé…
Vagy bukást okoz..
Egyiket sem látom előre….

A történelmi következményeket, és a tanulságot már ismerjük.

Időszámításunk kezdetére – Jézus születésének idejére – az egész emberiség olyan mélyre süllyedt az önzése, hatalomvágya, birtoklási vágya, gőgössége, kegyetlenkedése, mások megalázása, kizsákmányolása, rabszolga sorban tartása, legyilkolása, stb. folytán, hogy a Teremtőnek kellett beavatkoznia….
Erről már sokat írtam: ekkor lett időszerű a Megváltás, Jézus és a Krisztusi nagyszellem munkája, az Evangéliummal, és a Feltámadással.
Erről már sokat írtam és most nem ez a téma van napirenden.

Most azt kell megkérdezni, hogy miért ilyen a folyamat???

Talán az Ember elve gonosz, és hitvány???
És ezért nem várható, hogy tiszta és szelíd emberek éljenek a Földön???

Ennél sokkal egyszerűbb,- és egyben összetettebb a dolog.

Amikor a Teremtő egy szellemi lényt útjára bocsát – tehát a saját „anyagából” vagyis tulajdonságaiból egy energia gömböt elkülönít….bent a középpontban, a saját erőterén belül a 9. szférában…..
Akkor ez a szellemi lény – egy ember, mondjuk a Józsi – tökéletes,….de nincs saját tapasztalata semmiről sem…
A Földön fizikai testben leszületve szerzi meg ezeket a tapasztalatokat, és közben a rezgésszáma egyre csökken, a tévedései, bukásai során.
Ez az első földi élettel rendelkező embercsoport azonban nagyon kis létszámmal vesz részt a valóságban az emberiség tömegében.

A 7.000.000.000 azaz hétmilliárd emberből csak 700.000, azaz hétszázezer ilyen ember tartózkodik egyidőben a Földön. Egy csupán 1/10000-ed hányada az egész emberiségnek.
/ezt most kérdeztem le./

Honnan való a többi ember???

Erről már sokszor írtam.
A korábbi Első Teremtett nagyszellemek és a második teremtésben létbe hívott Emberszellemek bukása folytán „darabokra hullottak”. A bukottak részei adják a legnagyobb hányadát az Emberiségnek. A később teremtett, és fent levezetett szellemek csak a töredékét.  

Akár melyik csoportból való a földi ember a Fátyollal letakart tudatával azt sem ismeri fel, hogy ő maga kicsoda, és mit is kellene tennie.

Így nagyon sok tévedésen, és kísérletezésen át jut el odáig, hogy felismerje:
Minden ember a Teremtő egy szikráját hordozza a szívében, és az a feladata, hogy saját szabad akaratával válassza az Istenhez vissza vezető utat.

Ez a feladat a vízválasztó, és egyben maga az Emberiség fejlődésének célja is.

Amelyik társadalmi berendezkedés ezt a feladatot segíti az embereknek, az jó, és előre vivő.

Amelyik nem…az rossz, és hátráltatja a fejlődés folyamatát.

Tehát önmagában lehetne a köztársaság épp olyan pozitív hatással az adott népességre, mint a királyság, ha ezt a célt szolgálja.

Mégis van egy alapszabály erre is: amit fent, úgy lent….

A mennyei birodalomban sincs köztársaság, csak egyszemélyes hierarchia.
A 4 Világegyetem és benne a 144  Univerzum egyszemélyi vezetői mind az egy Teremtő Istennek vannak alárendelve.

Könnyű nekik…mondhatnánk!!!

A Teremtő egyben Mindenható is, és mindentudó, és mindent látó, stb…vagyis mindig a fejlődést és a változást szolgáló olyan tökéletes szellemi energia rendszer, amelynek a működése következtében nincsenek háborúk, válságok, visszaélések, kizsákmányolás, gyilkolás, gazemberségek, stb. abban a Világban…minden csak szép és jó,… amit a „szférák zenéje” fejez ki egységesen mindenütt….

Próbálná ki valaki onnan fentről a mi világunkat…mondhatnánk…a választási küzdelemmel, az ÁFA befizetéssel, az adókkal, és főként a háborúkkal…stb….

Hát igen…láthatod Kedves Olvasó…milyen gyorsan el lehet felejteni a kezdeti állapotot???

Csak néhány sorral fentebb írtam le:
Az Első Civilizációkban az Ember az Istentől kapott minta alapján élt a tökéletes Királyság szervezésében….
És onnan küzdötte le magát idáig….
És nem a Teremtő kényszerítette erre, hanem a saját maga által választott gondolati és cselekvési minták gyakorlása….

Összegezve: nem a királyság, vagy a köztársaság a jó, vagy a rossz, hanem maga az Ember.

A jó Királyságot a rossz emberek tették tönkre.

És most jön a fordulat: a rossz köztársaságot is a jó emberek fogják átlényegíteni…átszeretni a jó Királyság formájára….ha

Igen, itt kezdődnek a ha szócskával kapcsolatos tételek: HA

-                     a 7 milliárd ember több mint 2/3-da már saját maga a szelídséget választja életformájául...
-                     minden erőszakos embert a Teremtő leválogat, és egybe terel, és elkülönít, és így a többieknek ezeket nem kell legyőzni, és megölni….mert akkor már nem szelídek...

Ezek az elsődleges és legfontosabb feltételek.

Erről már sokszor írtam.

Krizantén az „Új Világot teremtünk” tanításában ez van részletesen felsorolva….

Ez a folyamat már elkezdődött, és jelentős hídfő állással rendelkezik, de a jeleket nem akarják észre venni az emberek, pedig látni lehet:

-                     az emberiség nagyobbik fele döntött úgy, hogy nem akarja a háborút
-                     nem akarja a kizsákmányolást
-                     nem akarja a gazdagság olyan fokát, hogy azért más éhezzen
Ezek voltak az alap-lépések.

Ma pedig:

-                     egyre több államban már a nők kerülnek egyre több állami vezető politikai pozícióba, ez a megegyezéseket fogja eredményezni a háborúk helyett.
-                     Egyre több állam korlátozza a PÉNZ hatalmát, a bankok működésének szabályzásával, stb.
-                     Nem engedik az „elbukott” államokat sem csődbe zuhanni…lásd a görögöket, stb…..hogy magukkal rántsák az egész világ-gazdaságot….az első Világ-válság során ez történt…
-                     Még a saját politikai apparátusuk létszámát is csökkentik, az „olcsóbb állam” önkorlátozó gondolati mintája alapján…mint nálunk az Országgyűlés létszámát..
-                     Egymás után több háborús konfliktus kiszélesedése helyett, azok sorvadására, vagy megszűnésére van kilátás..
-                     És a legfontosabb: az emberek tömegesen ébrednek rá arra, hogy saját életfelfogásukon, gondolati és cselekvési mintájukon kell változtatni ahhoz, hogy jobb legyen az életük….

És itt kanyarodtunk vissza oda, ahonnan elindultunk….

Ha a jó Királyságban jó Emberek élnek…akkor jó az életük…

Most, hogy a jelenlegi 24.000 éves civilizációs ciklusunk az utolsó száz éven belül van hatalmas és elkerülhetetlen változások sorozat indult el.

Ez a változás  az Ember önmagán végzett változtatásán alapszik:
Csak a 7 milliárd ember 2/3-da kell hozzá.
Ha ez meglesz, akkor a változás is meglesz…megakadályozhatatlanul….
Nincs olyan hatalom, amely 7 milliárd embert letörölhet a Földről.
Nem lesz 3. világháború, ezt a Teremtő nem engedi…

Aki olvasni tud a sorok között is, az láthatja a földi jeleket is: az EU-ban már arról döntöttek, hogy nem engedik a tagállamoknak, hogy az éves költségvetésükben tovább csökkentsék a hadi kiadásokat.
Vagyis a tagállamok már szeretnék csökkenteni a hadi kiadásokat, de …..
A folyamat megindult, és megállíthatatlan….

Visszatérve a Szellemi oldalhoz:

A Királyság ma is rendelkezésre áll fent a Teremtő trónszékének lábánál, a koronával és a jogarral….csak arra vár, hogy a jó emberek sokasága vágyjon arra, hogy ismét a földre szálljon le, és megvalósuljon a földi Paradicsomi állapot….

Térjünk vissza a Magyar Szent Korona témájához, mivel a királyság szellemi oldalát már láttuk.

Most attól eltekintek, hogy István és Koppány között lévő „igazságot” vagy igaztalanságot a kérdés középpontjába tegyem.
Csak annyit mondok róla, amit már egy évtizede lediktált Krizantén Árvai Lászlónak:

Koppány volt az, aki a Magyarság Istentől kapott feladatának letéteményeseként a népet a helyes úton tudta volna vezetni. Ha István nem lép fel, a környező népek lassan megszokták volna ezt az állapotot, és másként alakul a nép és az ország sorsa….

István a látható földi erőviszonyokból indult ki, és annak tett eleget….a népet a környező hatalmak fenyegetése elől menekítette meg azzal, hogy „áttérítette” az igaz hitről,….a római kereszténység hitére…..nem ezt kellett volna követni a magyarságnak….
/talán egyszer rászánom magam, és lekérdezem ezt is részletesebben./

A királysághoz a magyar Szent Korona áll közel, és annak szellemi erejével érdemes foglalkozni, hogy mindenki láthassa, mi a szellemi igazság, és mi a körítés….

Krizantén tanítása:

A Koron egy tárgy, ami önmagában az anyagaiban rejlő rezgésekkel azonos…arany, drágakövek, stb….

A Magyarság 1000 éves történelmében élő emberek által a Koronával kapcsolatban gondolt és hitt - gondolati és érzelmi töltések, szellemi erő-mezők összessége az, ami a koronát Szent Koronává avatja.

Ahogy a Végzet Lándzsája – amivel Jézust leszúrták a kereszten - …egy vasdarab csupán….de a hozzá fűződő gondolati és érzelmi töltések, és szellemi erő-mezők a Világ Urának fegyverévé avatják,…
Amelyért az önjelölt Világ Urai majd meg vesztek…többek között Hitler is….

Ilyen rövid??? kérdezhetjük, és már kész is???
Igen.
Egy része ezzel lezárul. Ennyi és nem több.

Ugyanakkor az emberek az elmúlt évezred alatt számtalan csodálatos tulajdonságot fűztek a Szent Koronához.

Csak a legfontosabbat emelem ki:

A Magyar Szent Korona hatalma kiterjed a Kárpát medencében, és irányítani fogja az itt élő népek életét. Főként vissza állítja a magyarság régi dicsőségét…..

Hát nem….
Nem a korona állítja helyre a régi dicsőséget…. különösen nem a dicsőséget….

Hanem a magyarság és a környező népek szívében megszületett ellenállhatatlan vágy hívhatná elő a Szent Korona hatalmát, ha ezt szeretnék megélni maguk-maguknak.

El lehet képzelni, hogy az égi szinten: a Teremtő jóvá hagyna egy olyan folyamatot, hogy a Korona erejével a magyarság uralkodjon a környező népeken….amikor a Teremtővel kötött szövetségben azt kaptuk feladatul, hogy szolgáljuk a népeket??? és hozzá vezessük azokat…

És megfordítva, a földi nézőpontból: el lehet az képzelni hogy a szomszédos népek arra vágynának, hogy a magyar Szent Korona uralkodjon felettük???
Kérdezzük meg a Ficót???

Kedves Olvasó!

Azért kellet ilyen terjedelemben a bevezetőben foglalkozni ezekkel a szellemi és fizikai síkú folyamatokkal, hogy itt érthető legyen minden.
Ne kelljen „gyanús” magyarázatokat előhúzni a kalapból….

Röviden:

A Szent Korona egy dologra hajlandó, és ehhez kap Égi támogatást:

Olyan néphez,- népekhez száll alá a Mennyekből, amelyek már a szelídség módszerével, a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság alapelveit betartva élik a hétköznapjaikat….és nem csak beszélnek róla…
És főleg nem más népektől várják ezt el, a maguk uralma alatt!!!

Ennyit a Szent Koronáról.

Az utolsó kérdés: lesz ilyen valaha???

Igen, lehet ilyen…és talán lesz is.
Kedves Olvasó…csak mi tehetünk ennek érdekében, Én, és Te…és mindenki más, aki kívánja ennek eljövetelét.
Pécs, 2013. december 6- 22.
Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése