2011. március 8., kedd

A múlt - jelen - jövő vázlata - égi üzenetEgy előadásra íródott:

A Krizantén üzenetek 50 perces összegezése.

Tisztelt hallgatóság!

Már 10 éve, hogy útkeresők egy kis csoportja összegyűlt, és Árvai László – a korábbi csoportunk egy tagja, a Krizantén Egyesület elnöke - ekkor már megkapta a tisztánlátást, és a tisztán hallást a Mennyei Atyától. És 1999. februárjában Krizantén - egy bölcs egységszellem – a mai Föld égi vezetésének 144 tagú bölcsek tanácsában működő 5 tagú vezetőség tagja – lediktálta az imánkat. Innen számítjuk működésünk kezdetét.

Krizantén 100 üzenetet fog diktálni Lacinak, amelyben a Világegyetemek teremtésétől kezdve, a Föld és az Ember feladatát, működési rendjét,a mai civilizáció felemelkedését, és azt, hogy ebben én az Ember hogyan vehetek részt. Egyszóval az alapszabályokat ismerteti.

Azóta az Egyesület ketté vált, de mindkét része továbbvitte a Krizantén tanításokat, mivel azokat bárki megértheti és magáénak vallhatja, ha egyet ért a szeretet és az összefogás gondolataival. Illetve taníthatja, ha ezeket a legfontosabb érzéseket, ismereteket hitelesen átéli, és tovább adja.
A 10 év alatt több ezer ember ismerkedett meg Krizantén tanításaival, de igazi tömeges kiáradást még nem sikerült elérnünk. Most ezt szeretnénk elindítani.

Természetesen a fentről kapott tudást nem tartjuk titokban, hanem bárkinek átadjuk szívesen. Ezt a tanítást internetes hozzáférés segítségével, és az Egyesület heti 3-napon tartott összejövetelein, vagy a megtartott előadásokon, és a tanfolyamokon mindenki megismerheti.

Ez a mai előadás leginkább egy gén bankban tett kirándulásra hasonlít, ahol látni lehet az egyes növények magjait, amit betároltak, de a videó kisfilmeken látni lehet a vizsgált fát is a gyökerével együtt. Ezért látszik az egész egység,- a mag,- a növény,- és a gyümölcs is, ami abból kifejlődhet…..

A rendelkezésemre álló rövid időben szinte csak címszavak felsorolására van lehetőségem.
Mégis onnan kell kezdenem, ahonnan Krizantén is kezdte. A Teremtés elejétől.

Hogyan, és miért teremtette ISTEN a világot?

Legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, amint - képletesen egy tenisz labda – az Atya ható ereje önmagát a gondolat erejével maga köré kivetítette, kisugározta…… hogy önmagát megismerje….. – és ez a kisugárzott tudás és energia egy futball labda gömb formájában vette azt körül. Gömbök a gömbökben, ilyen a Világegyetemek szerkezete.

Ez a futball labda az Anyai Befogadó Világegyetem, a Világ Szentlélek.

A kettő együtt a TEREMTŐ.

Ez a futball labda sem egy vékony héj, hanem további gömbökből áll, mintha pingpong labdákból volna. Ezek az Első Teremtett Szellemek. A pingpong labdák közepében is egy- egy borsószem van, ami az ő hatóerejük. Feladatuk a további teremtés végrehajtása volt.

A továbbteremtés során elkövetett hibák és a bukás eredményeként az Első Teremtett Szellemek 1/3-da eltávolodott a középponttól, és elszakadt a Teremtő folyamatos, létben tartó,- és teremtő erőt biztosító energia utánpótlásától. A többi első teremtett szellem összezárt, hogy az egység biztosítva legyen. Ez volt az első bukás

A bukott szellemek rezgése, energiája lecsökkent, és olyan alacsony lett, hogy kizuhantak a szellemi valóságból, anyagba sűrűsödtek. Ez a lecsökkent rezgésű szellem – Isten egy része – maga az anyag.
Az anyag a minden létező 1/3-a. Mivel irányítás nélkül jött léte, ez lett a por, a kozmikus por.

Láthatjuk, hogy nem az anyag létezett előbb mint Isten, és nem Isten nélkül való. Az anyag Isten része, a lecsökkent rezgésű szellemek „sűrítménye”, olyan mint az „aszalt szilva”.

Láthatjuk, hogy nem volt ősrobbanás, és nem lesz egy pontba való visszazsugorodás sem. Egy folyamatos teremtő pulzálás – kitágulás és visszahúzódás – történik állandóan, a Teremtő akaratának megfelelően. Most a legutolsó kitágulást jelentő 24000 év végét járjuk, és 2011. március 26.-tól indulunk vissza a középpont felé.

Másodteremtés

A Teremtő szeretett volna segíteni az elbukott szellemeknek, de a saját központi energiája olyan magas rezgésű, hogy közvetlenül azt már nem tudták átvenni, a bukottakat égette, rombolta. Ekkor találta ki az Ember Szellemek létrehozását, akiket úgy teremtett, hogy fogadni tudták a központi energiát, azt letranszformálva továbbítani tudták lefelé.

A „technikai megoldás” az lett, hogy az Ember Szellemek „összesöpörték” a kozmikus por egy részét, és megteremtették a Földet, az isteni akaratnak megfelelően, azt a „munkapadot”, ahol a teremtés további része megindulhatott.

A Földre a Teremtő által adott minta alapján megteremtették az Embert, aki már két részből áll. Először is a Teremtő egy szikráját hordozza, tehát elsődlegesen szellemi, és másik részében anyagi. Így nem kell átalakítani a Teremtő energiáját, elég, ha saját maga szeretettel bánik a Földel és élővilágával, és az energia így átjut a bukottakhoz.
Egyben mintát ad ahhoz,hogy hogyan lehet szépen és jól élni, úgy, hogy a bukottak szívében is vágy keletkezzen arra, hogy visszatérhessenek a Teremtőhöz. A Föld és az Ember a teremtéstől fogva egységben van. Ez volt a másodteremtés.

Láthatjuk, hogy a Teremtő Isten először csak szellemi valóságot teremtett, és ma is a 3 Világegyetem és a 144 Univerzum 2/3 –része szellemi. Csak a bukott 1/3-része az anyagi.
Az Ember megteremtésére pedig csak a másodteremtés során került sor, eredetileg szó sem volt róla.

Tudjuk, hogy a másodteremtés is részben bukással járt. Lucifer a „Fényhozó” az első teremtett szellemek egyike volt. De különbözött is tőlük, mert arra vágyott, hogy nagyobb legyen a többieknél. Ezért akkor,amikor a Teremtő a Föld és az Ember megteremtését az Emberszellemekre bízta…..megsértődött. Ő szerette volna ezt a feladatot elvégezni, mert arra vágyott, hogy a teremtményei őt csodálják és imádják.
Ehelyett a Teremtő azt a feladatot adta az első teremtett szellemeknek – Lucifernek is – hogy segítsék az Ember Szellemek munkáját a Föld és az Ember megteremtésében. Ezt a feladatot megalázónak tartotta, és nem segítette azokat, hanem megrontotta. Lucifer csábítása és saját tapasztalatlanságuk miatt az Ember Szellemek 1/3-a, majd az Ember is elbukott. Ádám helyett Lucifer vette át a bukott Föld irányítását. Ez volt a második szellemi bukás.

Jézus munkája

A mi 6000 éves civilizációnkban a Római birodalom „fénykorában” jutott el odáig az Embert létben tartó Lélek, hogy a rabszolgatartó társadalom és a Lucullusi élet-filozófia miatt maguk az ember Lelkek is elvesztették kapcsolatukat a Teremtővel. Már nem a felemelkedés és a bukottak megsegítése volt a céljuk, hanem az, hogy a földi életbe leszületve annak élvezeteit habzsolják. Eszünk – iszunk – szaporodunk- hatalmaskodunk……

Csak a legbelsőbb isteni valóságból leküldött Krisztusi nagyszellem tudta a folyamatot megállítani és megváltoztatni. Jézus testében elénk élte a követendő Emberi élet mintáját. Elmondta és példáival megvilágította a magatartási szabályokat. Egyben felküldte az információt a Teremtőhöz arról, hogy hogyan lehet a Földön hiba nélkül emberi sorsot beteljesíteni.

A Krisztusi nagyszellem -Jézus lecsöppenő vérével, mint a Trója falóval - bejutva a Föld aurájába, legyőzte Lucifert, és Megváltotta a bukottakat attól, hogy továbbra is ott kelljen maradniuk a bukásuk miatt az anyagban. Ez volt az örömhír, az Evangélium, hogy mindenki visszatérhetett a szellemi valóságba,- majd a földi inkarnálódások során a földi életbe,- és felemelkedése eredményeként az Atyához, ha a szívében erre megszületett a vágy, és hibáit közben kijavította. A régi törvény helyett - szemet –szemért, fogat – fogért - megindult az Isteni Kegyelem kiáradása.

Mindezek megértéséhez elengedhetetlen a Krizantén tanítás részletes ismerete, amelyre lehetőség nyílik bárkinek, akit ez érdekel.

A szellem és a lélek

Maga a szellemi lény – az ember és a bukottak – felemelkedését meg sem lehet érteni, ha valaki a Szellem születését,- és a bukása során a két Lélekre való szakadását,- majd a felemelkedéskor a duál párok egyesülését nem ismeri.

Az elmúlt 10 év alatt nem olvastam egyetlen olyan könyvet, vagy cikket sem, amely egyáltalán kezelte volna ezt a kérdést. Csak Krizantén tanításában van kifejtve, hogy mi a Szellem és a Lélek közötti különbség.

Azzal kell kezdeni, hogy az Ember olyan szellemi lény, akit a Teremtő a saját képére teremtett. Mit jelent ez a Bibliában szereplő kép?

Azt, hogy a Teremtő a saját tulajdonságait adta át az Embernek. Képletesen: gyúr egy gombócot a saját „anyagából” és átadja az induláshoz a csomagot. A három pogácsát, a szütyőt és a vándorbotot, és azt mondta …….menj, tapasztalj és gyere vissza…...
Ez a hely a szellem első lenyomata, amely örökké az enyém. Ez a dokkoló helyem, senki más nem használhatja.

Egyben innen indul a tudatszál, amely minden életemben, és egész életemben összeköt a Teremtővel, és a Földanyával is. Ezen a tudatszálon jár le és fel a szellem a gondolat erejével.
A tudatszál átszeli az egymás „fölött” lévő főbb síkokat, lét-tereket, amelyekből Krizantén 7 fő síkot különböztet meg az Isteni tartomány alatt…...

Az egymás követő földi életek során a szellem egyre több hibát követ el, és a rezgésszáma olyan mértékben csökken, hogy egyszer eléri az 5. szint alsó határát. Itt történik meg a szellem ketté szakadása. Mint a borsószem - két fél borsóra – vagyis két Lélekre szakad szét.

A szétszakadás során egy férfi és egy női lélek jön létre. A szakadás tényleg szakadás, és így mindkettőben marad a másik nemből való, illetve arra jellemző tulajdonság is. Mint a Western filmekben az ikrek nyakába tett talizmánban a ketté tépett fénykép.

A ketté szakadt lelkek a duál-párok. Mindegyik a saját magával vitt hibákat a szellemi síkon a hálótervébe dolgozza be. A hálótervet jóvá hagyatja, és már szervezheti is a leszületését. Leszületés után azonban az agyunkat a „Fátyol” letakarja, és elfeledjük, hogy kik vagyunk…stb. 5-6 éves korukra a gyerekeket a társadalom teljesen kineveli ebből a tudásból. Krizantén tanítása szerint nem a duál-pároknak kell együtt élniük a földi életben, mert az általában nagyon nehéz és kemény életet eredményez. Mással kell gyakorolni a hibák kijavítását.
A földi feladatok gyakorlása, az itt leélt életem ad lehetőséget a megtapasztalásra, arra, hogy bennem az ismeretek tudássá váljanak.
Ezt a megtapasztalt ismeretet, a tudást viszem magammal a halál után, semmi mást, mivel az egész Világmindenség a gondolaton alapul, ez a lényege.

Mindenki tudja, hogy a földi síkon tudjuk jellembeli fekete foltjainkat kifényesíteni, kicsiszolni a leghamarabb.
Az emberként való leszületés a leghatásosabb eszköz arra, hogy a felemelkedés útjából a korábban általunk oda helyezett gátakat eltávolítsuk. Ez a gyakorló pálya, az iskolapad, a színpad. A hálótervben előírt élet-helyzetek megélése, feldolgozása. Az is igaz, hogy csak itt lehet elbukni. Ha fennmaradnék a Menyben, ott el sem bukhatnék.

Krizantén elmondta, hogy a legfontosabb földi feladatunk, hogy EGYSÉGET ALKOSSUNK.

Amikor a hibák kijavítására sor kerül – a felemelkedés során - csak a duál-párok egyesülése útján jön létre a magasabb egység, a szellem. Csak az egyesülés visz előre. Ez is az 5. szint alsó széle fölött jöhet létre.
Krizanténtól tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül.

Ha én fejlődő lélek vagyok, és a duálpárom olyan mélyre süllyedt, hogy azt nem lehet felhúzni a saját fejlődésem veszélyeztetése nélkül, akkor egyedül kell tovább mennem felfelé. Ha az ilyen lélek olyan magas szintet ért el, hogy a 6. szinten tud rögzülni, akkor egyedül is visszatérhet a Teremtőbe az első lenyomatához, és nem kell a bukott felével törődni.
Ez a folyamat részletesen van leírva Molnár Edit „Az Úr Evangéliuma” c. munkájában is.

A korábbi évezredekben a szellemmé válás rendszerint a szellemi síkon következett be, vagyis a halál utáni állapotban.

Most - amikor az Ember és a Föld felemelkedése a végső periódusába érkezett – a szellemmé egyesülés rendje is megváltozott.

Krizantén elmondta, hogy 2006. augusztus 11-én tömegesen egyesültek a fizikai testben élő emberek lelkei – duál-párjai – és a szellemi állapotot nyerték el. Maga az Emberiség ténylegesen is felemelkedett Megértette és elfogadta azokat a gondolatokat, amelyek a felemelkedést eredményezik, még akkor is, ha ez egyenlőre nem látható könnyen.
Erre azért volt szükség, mert az egész emberiség felemelkedése, és az asztrál sík kiküszöbölése csak ezen az úton volt járható.

A szellemé válás a fizikai síkon is érezhető.
A testemben is megváltozik a rend. Már nem csak a korábbi férfi lélek vagyok. A női duál-párom által hozott korábbi életek összes tapasztalata a szellemi síkon „raktáron van”, és ott áll a gondolkodásom küszöbén. Már ez is belejátszik abba, hogy milyen döntést hozok.

Sok egyesületi tag tapasztalta meglepetéssel, hogy teljesen új tulajdonságokat vett fel, illetve mutatott váratlanul olyan helyzetekben, amikor korábban másként gondolkodott és cselekedett.
Természetesen ha erről tudok, akkor könnyebben dönthetek abban, hogy mit tartok meg, és mit igyekszem elhagyni, kicserélni. Ezt is tanultuk az Egyesületben.


Jézus földi küldetése pedig részben sikertelenül végződött. Tudjuk, hogy a mai civilizáció nem követte tömegesen a tanítását, és ma sem teszi azt látható módon.

A mai idők

Kétezer évet átugorva azt látjuk, hogy a Tv, a rádió semmilyen jelét nem közvetíti annak, hogy az emberi társadalom megtért volna az isteni tulajdonságok gyakorlásához, a Jézusi életet mintaként maga előtt látva.

Ezek a Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság. Ha a Szeretetet sikerülne Jézus módján gyakorolnunk, akkor a másik két törvény feleslegessé válna.

Ma pedig kicsi országunkban is tonna szám van érvényben a törvények rengetege. A hétköznapi ember a töredékét sem ismeri és nem is törődik vele.
Amikor pedig 10 évvel ezelőtt az EU-hoz való csatlakozásra készítettek fel bennünket - országos értekezleten - elmondták, hogy pl. Francia országban több mint százszorosa az érvényes jogi normák száma a hazainál. De már nem ez a fontos.
Most olyan csodálatos helyzetben vagyunk, hogy Krizantén tanítása alapján látjuk és részben értjük is a boldog jövőt, a közeli biztos és jó irányú változásokkal együtt. Ez békét, biztonságot és erőt ad a hétköznapokban is. A maradék időben erről beszélnék.

A tisztítás kezdete

Nagyon érdekes volt, amikor Krizantén lediktálta Lacinak, hogy Jézus második eljövetelének kezdete 1914-ben, az első világháborúval kezdődött. És minden további háború is a tisztítást, és a válogatást adta a Teremtő kezébe. Mindenki akkor és úgy halt meg, ahogyan kellett.
A „Sivatagi vihar” és a többi mai háború a Tv-vel karöltve pedig – a gonosz erők szándékától teljesen függetlenül – a Teremtő akarata szerint „nevelte” az emberiséget. Így lehetett megoldani, hogy a III. világháború nélkül is lássa az emberiség legnagyobb része, hogy milyen szörnyűséggel jár a háború. Attól elhatárolja magát, és eldönthesse minden ember egyenként, hogy mit akar.

Ennek eredményeként 1997. februárjában végre kialakult a kritikus tömeg.

Az emberiség 2/3-da döntött amellett, hogy nem akar háborút,- gazdagságot,- hatalmat a másik ember rovására, nyomorúságára és pusztulására.
Ezért a döntésért megkaptuk a Teremtőtől az új lehetőséget, és elkerültük a Nostradámus által 2000. év végére jósolt – de 2001-ben tényleg bekövetkezhető pusztulást. Krizantén elmondta, hogy ennek során a Teremtő a 144000 igaz kiválasztása után letörölte volna a Földet. Már elindították azt az óriás bolygót, ami a Földet magába nyelte volna. De a döntés miatt az elkerülte a földet és más dimenzióba lépett.

Azóta pedig teljes „gőzerővel” történik az emberiség felkészítése a dimenzióváltásra.

A gonosztól pedig nem kell félnetek, soha nem győzheti le a jók sokaságát, mivel csak egy töredéke az emberiségnek. Csak a taktika és Lucifer beépített démonai – az emberi agyba beültetett kísértő gondolatok – adnak lehetőséget nekik arra, hogy uralkodjanak rajtam. De csak akkor ha én például a félelmemmel behívom a belső énembe, a gondolataimba.

Itt kel megemlíteni, hogy a Krisztusi nagyszellem nem tudta teljesen legyőzni Lucifert, és a fent említett démonok bekerültek minden ember agyába. Ezért egyenként mindenkinek meg kell változtatni a gondolkodását – amire Jézus életében felhívott mindenkit – ahhoz, hogy a kísértéssel járó bukást elkerülje.

Mit szeret az ellentét szellem:
- ha félek, és így nem támaszkodok a Teremtő szeretet energiájára…..
- ha bizonytalan vagyok, és ezért el lehet téríteni….akár minden témában külön-külön is attól, ami a Teremtővel egybekapcsol
- ha határozott vagyok,…… de átveszem a harcot, a háborút.
Ezek a fegyverek az ő eszközei, vele tud hatni az emberekre. Ezért nyer meg olyan sok küzdelmet, mert maga a küzdelem az ő tere….. nem Jézusé.

De ma már vesztésre áll. Ezért „festi” magát. A Tv, a többi hírközlő mind az eszköze. Azt a látszatot kelti, hogy nem lehet másként, és törődjetek bele ebbe a megváltoztathatatlan helyzetbe.
De láttuk, hogy a Teremtő mindent a maga javára tud fordítani – még a Tv-t is – ezért csak azt várja, hogy bízzunk benne, és tegyük meg azt ami a magunk része. Ő is megteszi.

Krizantén elmondta, hogy a Teremtő nem bízza még egyszer az emberekre, hogy egy élő személy által küldött tanítását kövessék. A mai időkben 100 milliós nagyságrendben lesznek azok akik látják és hallják az égiek üzeneteit, és tanítják az embereket. Ennyi embert nem lehet elhallgattatni, megfélemlíteni, meghamisítani, stb.

Nézzük hát, hogy mi ez a dimenzióváltás, mikor és hogyan lesz?

Kezdjük az alapokkal.

Az ember két részből áll, ezért nem csak szellemi, de fizikai síkon is fel kell készíteni a magasabb rezgések befogadásának képességére.

A Teremtőbe vetett feltétlen hit, a gondolkodás átalakítása, a követendő Jézusi tulajdonságok gyakorlása, - a Szeretet, az Igazságosság és az Elfogadás - a fizikai test átalakítása, az életmód, az elfogyasztott ételek, stb. mind-mind harmóniában kell hogy legyenek.

A 24000 éves cikluson belül a távolodást 90 év alatti visszatérés követi. Mint a csúzli,…… hosszan és gondosan célzok,…….. és a visszatérés villámgyors.
Ezt tanítja Krizantén. Erre kell felkészülni.

Az eddigiekből is látni lehet, hogy ez a folyamat már most is rohamosan megy előre. Nincs egyetlen üresjáratú pillanat sem.
Az is el kell mondani, hogy ma már elrontani sem lehet…..az emberiség sorsa már a felemelkedés lesz.

A Teremtő ezt mindenképpen véghezviszi.

Csak az nem dőlt el, hogy ebben ki hova kerül. Minden embernek egyenként a saját sorsa van a kezében. De felemelkedni, dimenziót váltani csak együtt lehet.
Az embernek adott szabad akarat miatt mindent ilyen paradoxonokban szervezett meg a Teremtő.
A jelölés

2004- és 2005-ben kezdődött a jelölés. Ez a folyamat arra hasonlít, amikor a Mózes filmben az Angyal elmondta Mózesnek, hogy a bárány vérével jelöljék meg az Egyiptomi 7. csapás előtt a saját lakásaik ajtaját. Oda nem ment be a halál angyala.

Most is mindenki maga jelölte meg magát. 2009 december 21-én ér véget ez a folyamat. Aki a pénz,- és a hatalom,- a háború,- és a pusztítás mellett döntött, az olyan jelet kapott a homlokára. Gyorsított ütemben lesz leválogatva, hogy ne akadályozhassa a szelídek előrejutását. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni.

Ezt követi egy második rostálás, amikor is a Teremtő megnöveli a rosta lyuk nagyságát, és az első próbán fennmaradtak közül kell kiderülnie annak, hogy az ember:
- a saját hibáit hogyan igyekszik elhagyni,
- hogyan gazdálkodik a részére megadott Isteni lehetőségekkel,
- miként teljesíti be Jézus tanításait.

Ez a folyamat 2009. december 21-én zárult le, és az Isteni Kegyelem Visszavonása nevet kapta.
Mindenki egyre gyorsabban tapasztalja meg a saját hibájának „visszhangját”. A másik embertől visszakapott jelzések, „pofonok” mutatják, hogy min kell még javítani.
Persze csak akkor, ha én nem a Jézusi útmutatás alapján próbálok magam magamon segíteni. Ha ezt az utat követem, akkor talán nem lesznek akkorák a buktatók, és gyorsabban, könnyebben átjutok rajtuk. Ezt is tanuljuk és tanítjuk az Egyesületben.

Ebben a 2 évben derül ki az is, hogy a kapott égi segítséggel ki hogyan gazdálkodott. Segített e másokon, hogyan és mennyiért……..
És beteljesítette e Jézus tanítását, például az alázatosságról – alázatosnak kell lenni a kisebbel szemben,….a főnökkel szemben nem nehéz….. - és a szelídségről.

Nem elég ha a szelídséget nagyon hirdetem, de közben kicsit erőszakos vagyok, mivel a másik erőszakossága mellett az enyém eltörpülni látszik. A Tubes-i radart nem lehet úgy Istennek tetsző módon megakadályozni, hogy a fához láncolom magam, keresztbe fekszek az úton….stb. Ez is erőszak,….. a kisöccse.
Jézus és Szűzanya soha nem rohant a seregék élén vértől csöpögő karddal, és nem harcolt az igazságért. Nem nekem - az embernek - kell az erőszakosakat legyőznöm. A hatalmaskodókat félre söpörnöm. Ez a Teremtő dolga.

2011. március 26.-án a hajó elválik a parttól. Senki sem kerül föl erre a hajóra, aki nem Jézus szellemi útját járja. Csak a szelídek és az Igazak kerülnek föl. A többiek a parton maradnak.
Itt kell kijelenteni, hogy ez nem vallási megközelítése a témának, és természetesen ezt az utat járhatja a hindu, a kínai, vagy bárki a földön, és a római katolikus vallású ember is.

Ebben kell nekem, az Embernek hinnem, maradéktalanul, és feltétel nélkül. Amit én emberként nem tudok megoldani, azt a Teremtő megoldja. És most ígéretének megfelelően szétválasztja a szelídeket az erőszakosaktól.

A szétválasztás azonban csak szellemi síkon következik be 2011-ben.

A földi síkon még évtizedek fognak eltelni azzal, hogy lassan és fokozatosan eltűnnek azok akik a régi világ mellett döntöttek.
Ez is egy próba. A türelem és a feltétel nélküli hit, az Istenbe vetett teljes bizalom próbája.

Ebben a civilizációban a zsidók már végig járták ezt az utat, amikor Mózes kivezette a népét Egyiptomból. A Teremtő 7 csapással vette rá a fáraót, hogy elengedje őket. A Vörös tengert szétválasztotta, az üldözőket vízbe vesztette… A sivatagban – a Sínai félszigeten mannát adott az égből, ha éheztek, vizet fakasztott a sziklából, ha szomjaztak.
Mégis amikor Mózes felment a hegyre, hogy az Úr átadja az Ígéret földjén érvényes új törvényeket - és Mózes nem jött vissza egy hétig - közben összeszedték az aranyat, arany borjút öntöttek, azt imádták, zúgolódtak, hogy jobb volt Egyiptomban…..stb.
Egyikük sem látta meg az Ígéret földjét, csak Jákob és családja, akik hittek az Istenben és hálát adtak a megmentésükért.
Negyven évig vándoroltak abban a Sínai sivatagban, amit 2 hét alatt át lehet szelni gyalog…

Látni kell, hogy most mi vándorlunk a pénz -sivatagban, érzelmek és szeretet nélkül…..A mi feladatunk, hogy bízzunk és higgyünk Isten ígéretében. A történet azonos…

Közben még látszólag az ellentét szellem uralkodik. Még látszólag ez határozza meg a sorsunkat. Még nehéz évek jönnek, amikor akár a hitünk miatt is üldözhetnek. Az erőszakosak egyre vadabbak is lehetnek. Számtalan könyv jelent meg, ami ezekről az utolsó időknek mondott évekről szól - ehhez hasonlóan.

Mi itt Pécs városában csodálatos helyzetben vagyunk. Ez a város egy spirituális központ. Maga a Piramis is 21 km körzetben teríti védő és segítő energiáit. Aki feltétlen hittel és bizalommal fogadja a változásokat, annak – meggyőződésem szerint – nem kell olyan kemény próbákon átesnie. Itt is mindenki a maga életét teremti meg saját maga előre.

Csak arra kell vigyázni a legjobban, nehogy úgy járjunk, mint az egyszeri ember a vajas kenyérrel….Ha megengedik elmondok egy régi viccet:

Elment panaszkodni az egyszeri ember a Rabbihoz.
- Rabbi, te azt tanítottad, hogy az igaz hitű embereket az Isten megsegíti…
- Ez így is van.
- És te engem igaz hitűnek tartasz???….
- Igen, te egy igaz hitű ember vagy….
- Akkor azt mond meg, hogy miért van az, hogy ha én leejtem a vajas kenyeremet, az mindig a vajas felére esik?…
- Gondolkodott a Rabbi, és azt mondta…..
- Ez azért van, mert te mindig a kenyér rossz felére kened a vajat…………..Meg kell vallani mi erre is képesek vagyunk.

Az Ember szellemi síkon való felemelkedésének egyik célja az, hogy a mai asztrál sík – más néven a pokol – eltűnjön, helyesebben feleslegessé váljon. Ahogyan az egyiptomiak remélték és várták: a föld és az ég egybe érjen, szentséges nászban egyesüljön.

A mennyei síkok lejjebb ereszkednek, és az erőszakos, rossz gondolkodási mintát követő emberek külön választásával egyben megszűnik az asztrálsík szükségessége is. Ez a folyamat egyre jobban látható és egyre jobban érezzük, tapasztaljuk egyes elemeinek megvalósulását ma is.

Ebbe a sorba tartozik a lélek duál párok tömeges szellemé egyesülése, ahogyan erről feljebb szó volt. Ezzel alapot teremtettek a fent leírt szellemi felemelkedéshez.

Ide tartozik az is, hogy a szellemi szintű ember vezetéséhez szükséges Négyes Egységszellemek létrejötte - az ezen az úton tudatosan készülő és haladó - emberek sokaságánál bekövetkezett, illetve most van folyamatban. Ez is csak a halál után, a szellemi síkon történt meg a korábbi évezredekben. Most az 5. sík felső rétegeiből jönnek le ide a földi ember testébe……

A fizikai síkon a fenti lépcsők előkészítése és segítése a gondolkodás átalakításával jár együtt. Ez a 3 síkú gondolkodás, tudatosság és cselekvés.

Mi a cél az ember átalakításával? Ahogyan azt Krizantén lediktálta:
„A kozmikus-ember-tudat elérése azáltal, hogy minden tettetek
tudatosan háromsíkú legyen. Nem több és nem kevesebb.”
Ezt a gondolkodási formát évek óta tanuljuk a csoportban talán már értjük is,
de csak ritkán sikerül jól megcsinálni…
Mindezekkel kapcsolatos mai teendőket pedig megtanulhatjuk a csoportban.

A fizikai test felkészítését szolgálja a DNS szálak átalakítás is.

A DNS átalakítás
A Teremtő abban is segítséget nyújt, hogy mi emberek hatékonyabban tudjuk használni a fizikai - szellemi adottságainkat.

Az eredeti kromoszóma készlet, és így a DNS szálak száma is magasabb volt, mint amennyi a mai fizikai ember testében található. A 23 páron felül még további 5 DNS szál aktiválását tette lehetővé Krizantén azok számára, akik ezt tanulják.
Ez a tudás is a csoportban tanulható.

Ahogyan azt a 80. üzentben Krizantén lediktálta - folyamatban van a fénytest kialakulása minden felemelkedést választó embernél. Ennek lépcsőit, fokozatait, és azok valós tartalmát is érdemes megismerni.

Az átmeneti idő – 2011 és 2050 között

A csodálatos jövőkép egyértelműen örömöt okoz minden jóérzésű emberben.
De mi történik addig? Hogyan lesz az átmenet?
Ez még a jövőképnél is fontosabb most, hiszen ennek még ebben a földi testben részesei leszünk, vagy lehetünk egy szakaszon. Krizantént ezekről az eseményekről is megkérdeztük. Csak a legutóbbi időben kaptunk választ.

Elsődlegesen megszületnek „újból” a Teremtő „erkölcsi” törvényei.

Maga az Emberiség rájön arra, hogy nem kell milliónyi jogszabály, amit nem lehet sem megismerni, sem betartani. Csak néhány alaptörvény kell, ami azonos az Isten által megadott alaptörvényekkel. És a bölcsesség határozza meg azt, hogy hogyan kell ezeket alkalmazni.

Ismerjük a legfontosabb törvényeket, a Szeretet, Elfogadás és az Igazságosság törvényét. De ezen felül az emberek ismerik a többi alap-törvényt is. Ezek annyira egyszerűek – ne ölj, ne lopj, stb….hogy betartásukhoz nem kell jogász és nem kell politikus, aki a társadalmat szervezi.

Az igazságosság a bölcsességen keresztül – a szeretet figyelembe vételével – külön védelem nélkül is védi az embert. Ezzel az Ember kerül közelebb Istenhez.
Eddig sem Istentől kellett az embert védeni, hanem önmagától, és a másik embertől. Most pedig ilyen védelemre sem lesz szükség. Az Ember maga az Isteni törvényeket tartja be.

Elkerülhetetlen a politika újragondolása is.

Nekem ez a téma tetszett a legjobban. Krizantén ugyanis azt mondta, hogy :
Börtönbe zárják azt aki a mai értelemben vett politikát akarja folytatni.

Nem lesz választás, amikor is a politikus saját maga jelöli magát erre a feladatra, és azután a nép megválasztja, majd feledve ígéreteit azt csinál, amit a saját gazdagodása érdekében tart jónak. A politika értelme a közjó szolgálatára fog ténylegesen átalakulni.

Az erkölcsi alaptörvények kialakulása, életbe hívása egyben az egyes országok- népek állami felépítését is megváltoztatja. Alapjaiban átalakul a társadalom. Nem lesz olyan ember, aki nem ezeknek a törvényeknek a betartását választja saját maga - magától, örömmel.

Fel kell tenni a kérdést,- ezt hogyan tudja az ember megvalósítani???
Meg kell mondani, hogy ……….sehogy!!!

Ez nem az ember dolga. Ezt Isten valósítja meg, aki most a ciklus bezáródásával és az új Ember – Föld kialakulásával együtt letisztítja az ellentét szellemet követő, vagy az Isten útját el nem fogadó embereket.

Már nem lesz olyan ember a földön aki erőszakosan gondolkodik, beszél és cselekszik. Csak olyan emberek lesznek, akik az isteni törvények követését választják maguktól, és örömmel. Itt kapnak döntő szerepet az indigó és a kristály aurás gyerekek, akik már a saját tudatukban megnyílt új tér- idő rekeszek és gondolati egységek alapján szervezik a saját életüket.

Ez a folyamat azonban nem megy máról holnapra, hanem fokozatosan alakul ki, és az elemei is egyenként, és fokozatosan lépnek a valóság szintjére. Ahogyan az emberek átalakulása is megtörténik.
Legnehezebb azoknak a helyzete, akik ma felnőtt emberként élnek a Földön, és ennek az átalakulásnak aktív részesei szeretnének lenni, mivel -ahogyan én is, és sokan mások - úgy gondolják, hogy alkalmasak arra, hogy az újat befogadják, és azt meg is valósítsák.
Mi a nehéz ebben??? Az évtizedek beidegződése, a régi szabályok, törvények elfelejtése. A haszonelvűség átalakítása magamban….. stb…. Ezek a legnehezebbek.

És mi az új????……de hiszen minden új lesz. Persze tudjuk, hogy csak nekünk lesz új, akik most élünk. Mivel ezeket a törvényeket a Teremtő az ember részére időtlen időkkel ezelőtt átadta, Ádám és Éva megteremtésekor.
Sokkal könnyebb lesz azoknak, akik most születtek le, vagy ezután születnek le.

A legfontosabb kapaszkodók pedig az alábbiak:
- Bízni kell Istenben.
- Feltétel nélkül.
- Nem kell zúgolódni.
- A magam dolgát pedig el kell látnom a legjobb tudásom szerint.
Akkor fog bekövetkezni az eddig elmondott folyamat, és olyan ütemben, ahogyan az a legjobb a fenti célok elérése érdekében.

Az átmeneti gazdaság

Az Állam a mostani uralkodó és pénz-begyűjtő,- újra elosztó szerepe helyett a népet szolgáló szervezetté alakul át. Nem a politikai pártokra való szavazás és a választás útján jön létre az állam irányító apparátusa, hanem egészen másként.
Krizantén elmondta, hogy itt is az alaptörvények alkalmazása az elsődleges.
Ezeket részletesen meg lehet találni a Teremtés V. előadásában.

Például egyik ilyen alaptörvény, hogy más kárára nem gazdagodhat senki sem.
A munka nélküli többlet haszon szerzése lehetetlenné válik.

A gazdasági háttér pedig az alábbiak szerint változik meg.
Megszűnik a haszonelvűség egyik legfontosabb része, a mindig több haszonra való törekvés.
Ennek az alapelvnek kell megváltozni egyszerre – az egész emberiség nagyságrendjében, egyformán és véglegesen. Nem lehet részleteiben, és fokozatosan átalakítani. Eddig …..és ne tovább.

Ugyanakkor az átmeneti időben a pénz korlátozott szereppel megmarad. Már nem a hatalom mércéje, a gazdagság mérőfoka, és jelzője, a vágyak célja lesz. Csak elszámolási eszköz.

Mindenki megtalálja a helyét az adott társadalmon belül.
Az általa megtalált feladatot látja el önként és boldogan, és ez minden terület folyamatos és jó ellátását biztosítja.
Ez a folyamat a fogyasztói társadalom megszűnését eredményezi.

És ha a Biblia képeihez akarunk visszanyúlni, akkor azt láthatjuk, hogy a Teremtés folyamatában………..

A hatodik nap

A hatodik nap pedig most van. Ma és holnap, és holnapután. Addig, amíg a Teremtő elképzelésének megfelelően átalakul, kiteljesedik a Föld és az Ember élete.
A felemelkedés következtében ugyanis létrejön a Föld egy új lenyomata, amelyen az új Ember fog élni.

A Teremtő átgyúrja a Föld arculatát.

A Föld tengely-dőlése már 9 fokkal megváltozott a Nap körüli keringés síkjához képest. Ennek következtében a pólusok több fényt kapnak, és a jég elolvad az egész földön. A felhígult tengervíz sótartalma csökken, felmelegszik a víz, és leáll a Golfáramlat is.

A 69 méterrel megemelkedett tengerszint elönti a földrészletek alacsonyabban fekvő részeit, és teljesen átalakítja azt. A nagy nyomás új lemez-repedéseket keletkeztet, amelyekbe a víz bejut, és új nagymérvű vulkanikus tevékenységet indít el.
Földrészek tűnnek el, és feljön Atlantisz és Lemúria a tenger mélyéről.
Elsőként Manhattan süllyed el, a mai világ pénzközpontja.

Ez az átalakulás nem az Ember kipusztítását, hanem a jók védelmét szolgálja, és egyben a mi fejlődésünk záloga is.

Az a mérvadó, hogy ki látja meg ezt az átalakító folyamatot és fogadja el sajátjaként, a fejlődés elősegítőjeként, illetve ki tartja szörnyű pusztításnak.

A magas hegyek és a mély tengerek eltűnnek.
A Föld már nem a régi ember „égig érő szeretetét” és a „mélységekbe hatoló luciferi gonoszságát” fogja arculatán hordani, hanem a felemelkedett ember egyenletesen magas rezgésszámát – alacsony dombok, lapos vizek sokaságát – mutatja a földi felszín is, mint a szinuszhullám. A magaslat a szeretet, a legalacsonyabb pontja a sajnálat, a szeretet kisöccse.
Kialakul az 5 paradicsomi környezet.
Egyiptom, a régi nagy Magyarország déli része, Ausztria, Svájc és a Brit szigetek egy része – a Skót felföld és a Stonehenge-i rész összevonásával.
Három energia sátor és két vizes körzet is kialakul.

Mindenki a saját rezgésszáma alapján kerül elhelyezésre, oda ahol neki a legjobb a fejlődése érdekében.

A kisebb változások zöme 2050-re befejeződik, a nagyobbak ekkorra elindulnak. Mi akik itt vagyunk az előadáson, vagy azt olvassuk, itt leszünk az új testünkben, leszületve még a dimenzió váltás előtt. Ez is egy próba. Vajon elhiszem e a Teremtő tanítását, ha az én életemről van szó, vagy csak akkor, ha másra kell alkalmaznom.
2050-re a Teremtő megtisztítja a Földet a javulást gátló emberektől és körülményektől.
2101. december 31-én pedig az előkészületek befejeződnek.

2102 január 1én 0 órakor dimenzióváltás lesz. Felemelkedünk.
A dimenzióváltást a fizikai testben is érezni fogjuk. Erre is készülni lehet.

A Föld változása együtt jár a Naprendszer változásával is. A 60. üzenet foglalkozik ezzel a témával részletesen. Álljon itt egy része szó szerint:

„A Nap: 1.44 millió km. átmérőjű hatalmas energiaközpont. Isteni lények Földdel kapcsolatos tevékenységeinek irányító központja.

A Naptól kifelé távolodva:

1. MERKÚR: 62.3 millió km.-re van. Hő- és energialények lakják. Az energia- és információközvetítés fontos állomása a rendszer e részében. Váltáskor a Földdel fog tartani.

2. VÉNUSZ: 114 millió km.-re van. Hő- és fénylények lakják. A Föld és az emberiség értelmére és érzelmére ható anya-világegyetem energiáinak fő állomása, csatornája és elosztó központja. Váltáskor a Földdel tart.

3. FÖLD: 144 millió km.-re van. Anyagi lények lakják. Szeretet energia központ és elosztóhely dimenziós szinten is.

4. MARS: 225 millió km.-re van. A felszín alá került víz és életadó készletek miatt, a felszín alatt anyagi és félanyagi lények lakják. A felszín lassan bezárul. Nem tart a Földdel. Amorf lények kezdenek rajta létrejönni, kifejlődni.

5. JUPITER: 778.9 millió km.-re van. A Földnél 1440-szer nagyobb. A nappá alakulás folyamata zajlik ( Hidrogén) Héliumot adagolnak. Magas szintű energia- és fénylények lakják és alakítják. A Földdel tart, de később más feladata lesz. Jelenlegi holdjait napként fogja ellátni.

6. SZATURNUSZ: 1444 millió km.-re van. Energia, - hő - és fénylények lakják és dolgoznak rajta. A nappá alakulás már folyamatban van. ( Hidrogén - Hélium) A Földdel együtt vált, a Föld egyik napja lesz. Gyűrűjében a még a felszínen elhelyezésre váró anyagok keringenek.

7. URÁNUSZ: 2914 millió km.-re van. ( Zöld bolygó) Energia- és fénylények lakják és dolgoznak. Váltáskor elhagyja a Földet, szintben sokkal feljebb emelkedik. Egységszellemek tartózkodási helyévé válik. Nappá alakulás folyamata igen erős.

8. NEPTUNUSZ: 4573 millió km.-re van. ( Kék bolygó, Hidrogén - Hélium - Metán) állapota már napközeli állapot, az új Föld második napjaként a Földdel tart. A földi létet irányító egységszellemek lakhelye.

9. PLÚTÓ: Átlag 6000 millió km.-re van. Félanyagi- amorf és anyagi lények lakják. Fejlődése korlátozott, a teremtésben a holdak feladataihoz hasonló szerepe van ill. lesz. Elbukik és jelenlegi holdjával egyesül. Itt van elzárva Lucifer javulásra ítélve.”

Imádom Krizantén üzeneteit. Ilyenkor látja igazán az ember, hogy milyen parányi, és mégis EMBER számba veszi az Isten.

A dimenzióváltás témakörben álljon itt Krizantén üzenete szó szerint, amely átfogja a folyamat lényegét:

46. ÜZENET

Földeteken az ember létének minőségét a Térkoordináta energiarendszerének alapvető megváltoztatása fogja hamarosan befolyásolni, és egy idő után teljesen megváltoztatni. A világegyetem- és dimenzióváltás, és ennek kapcsán a környezetbe kerülő új bolygók és csillagcsoportok megváltoztatják a gravitáció feltételeit is.
Egy idő után nem alakulhat ki sűrű, anyagi élet.
Hatalmas antigravitációs mezők fogják áthatni a naprendszeretek időtérségeit.

Megváltozik a lények testalkata. Mivel a nagyság mindig az adott bolygó fajsúlyának következménye, óriási formák alakulnak ki, és súlyuk a mai ember súlyának töredéke lesz.

Megszűnik a naponta végzett táplálkozás szükséglete is.
A majdnem nullára csökkenő földvonzás miatt az akkori emberlények pusztán akarati impulzusra emelkednek a levegőbe, vagyis gondolati energiával helyeződnek át egyik helyről a másikra.

Később a természet élettani szerkezete is átalakul. Organikus berendezések, térpozíciós motorokkal fogják hasznosítani a most kihasználatlan természeti erőket, fölös energiákat.

Az akkor élő emberlények a növények mintájára édesvízből, fény és elektromosság segítségével fehérjéket fognak előállítani.

Egy előrehaladott csoport a hegycsúcsokon tartózkodva aurájának antennáival irányított utasításokat és energiákat vesz fel a következő világegyetemek megfelelő leadó helyeiről.

A bőséges tudás és információ, mindenség-centrikus emberiséget fog kiművelni.

Az agyban megnyílnak az idő- és térrekeszek. Lehetővé válik ezek teljes érzékelése. A térváltoztatás és az időkombináció ismerete megmutatja az univerzális létezés célját, és akkor az emberlény megtalálja helyét a világmindenségben.
Az inkarnálódást felváltja a Tér-Idő körforgás definíciója, az állandó léttudat mindig ott, ahol óhajt, illetve ahol éppen szükséges. A magasabb testben az emberlény hamarabb hagyja el formaöltésének térbeli pontját, mint maga a fizikai test.
Később a test is annyira megtisztul, hogy vele együtt, egyszerre lép ki a világmindenségbe és közlekedik bárhová kívánsága vagy feladata szerint.

Ezek után már a megfelelők utódai kozmikus öntudattal, harmadik szemmel, háromsíkú tudattal, tér-dimenzió átjárási lehetőséggel élhetnek, vagyis ezen a ponton az idő végleg megszűnik befolyásoló tényezőként, és a gondolkodás univerzális élettevékenységgé lép elő, hiszen itt már idő, hely, személy, tett, vágy, lakóhely vagy élettér gondolati síkon, akár több dimenzióban is jelen van.

Ősi, végleg nyomtalanul, más dimenziókba átlépő, előletek eltűnt civilizációk váltogatták egymást a Földön sok milliárd év óta. Ezek közül sok jutott el arra a szintre, mely felé ti is haladtok most. Ők itt vannak most is, de térben és időben magasabb szférafokon léteznek.

Egy világév 24000 földi évnek felel meg. Ez a milliárdokhoz képest elenyésző időszak, a 6000 évenként feljövő és elbukó vagy továbbemelkedő civilizációk váltakozásának pontosan szabályozott, periodikus rendszerébe illeszkedik, melynek célja, Isten által az univerzumok tapasztalat-igényének és energia körforgásának kielégítése, hiszen a számotokra eltűnt civilizációk szellemi eredményei fennmaradnak a bolygó aurasávjában és onnan később - de páran már most is - hozzáférhettek a számotokra fontos ismeretekhez, információkhoz.

A ti feladatotok a Hit, a Tudás, az Isteni tudatosság, a Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság még tisztább fejlesztése magatokban és szűkebb környezetetekben.

Ezzel segítitek a mi munkánkat, mely beilleszti a bolygó és az emberiség Szellemiségét egy felsőbb tudati sávba, ahol ti is a Teremtő által ígért környezetben és tudással élhettek, fejlődhettek tovább, univerzumokat segítve ezzel a saját átlényegülésük folyamatában.


Egy asszony egy új boltot vett észre az utcájában. Belépve meglepetten látta, hogy maga Isten áll a pult mögött.
- Megkérdezte,……. mit árulsz itt?
- Mindent ami a szívednek és a lelkednek kedves.
Gondolkodott az asszony, és azt mondta:
- Akkor én kérek jóságot, szelídséget, szeretetet, igazságosságot, bölcsességet… de nem csak magamnak, hanem minden embernek a Földön.
Isten mosolygott.
- Tévedésben vagy kedvesem,……. mondta.
- Én nem gyümölcsöt árulok itt, hanem csak magokat.

És ezzel visszatértünk a kezdő gondolathoz. A mag a legfontosabb, abból lesz a fa és a gyümölcs is.
Talán ez a legnagyobb igazság, ami alapjában határozza meg az életünket, és elég lett volna ezt az egy kedves viccet elmondanom.

Tisztelt Olvasó!

Ez a néhány oldal csupán egy pici magja annak a hatalmas tudásnak, amelyet az elmúlt 10 év alatt megtanultunk.

Arra is rájöttünk, hogy az emberek még az olvasásra is sajnálják az időt, és így csak nagyon tömören és röviden lehet fogalmazni.
Természetesen akinek felkeltette az érdeklődését, annak lehetősége van arra, hogy e mag minden mondata mögött rejlő mélységes ismeretet és tudást megszerezhesse. Ehhez azonban saját magának tenni kell. Olvasni, tanulni, jönni, önmagát fejleszteni.

A hét öt napján tartunk jelenleg nyitott programot.
Van olyan program amelyen bárki teljes értékűen részt vehet, mint a meditáció, a tanítás, és a „gyógyítás” vagyis a test-lélek harmonizálás.
Van olyan, amelyen az újonnan csatlakozó csak megfigyelő lehet egy ideig, amíg a felkészülése eléri a kellő szintet: pl. a saját eddigi életünk és a korábbi életeink tapasztalatainak feldolgozása…..ez az „Életút feldolgozás” nevet viseli. Vagy a „DNS átalakítás” amelyben saját testünket alkalmassá változtatjuk a kiteljesedett földi életre….

Az alábbi foglalkozásokat lehet igénybe venni:

- Hétfőn 16 – 20 óra között „Életút feldolgozás”…benne a „Csodálatos energia kör” ami áthidalja a múltat, a jelent, és a jövőt is….feldolgozva minden sérelmünket, lelki bajunkat….
- Kedden 10 – 12 óra között „Baba – mama, kismama, és szülő klub” hogyan beszélgessünk a még meg sem született babával, …. Milyen anyuka legyek, hogy ne akadályozzam a baba testi és lelki fejlődését….
- Kedden 17 – 18 óra között „DNS” átalakító gyakorlat haladóknak,… megfigyelők is jöhetnek…
- Kedden 18-20 óra között Meditáció és tanítás, beszélgetés...
- Szerdán 18-20 óra között „Spirituális tánc” Mária Magdolna védnökségével….a belső béke és a szeretet kiteljesedett érzéseinek átélésével….
- Csütörtök 16,30 -17,30 között „Hálóterves látás” meditációs beszélgetés a felsőbb szellemi világgal….haladóknak.
- Csütörtök 18 – 20 között „gyógyítás”, test-lélek harmonizálás, csakra-meditációval, közvetlen energiaátadással, stb.
- Péntek …jövőbeni előadások helye
- Szombat 17-18 óra között „DNS átalakító” gyakorlat haladóknak…
- Szombat 18 – 20 óra között Meditáció, majd test-lélek harmonizálás, beszélgetések, stb.
- Vasárnap időnként közös kirándulás, helyszínhez kötött meditációk, pl. Máriagyűdön…stb.

Elérhetőségeink:
7630. Pécs Mohácsi út 35, a piramis és a templom itt van.
Telefon: 72/ 211-137, mobil: 06/30/6496416
E-mail: petre5istvan@gmail.com
http://www.spiritualisanya.blogspot.com/, http://www.spiritualisnagyi.blogspot.com/, http://www.harmonia.blogolj.net/, http://www.noisegutja.blogspot.com/,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése